Projektansvarlig

Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo.

Formålet med projektet er at demonstrere, hvordan foderkæden optimeres for at forbedre udnyttelsen af næringsstoffer og kvægbrugerens økonomi. Projektet skal medvirke til, at kvægbrugerne tilbydes effektfuld rådgivning om, hvordan de minimerer tabet i foderkæden samt optimerer udnyttelsen af næringsstoffer og bedriftens økonomi. Projektet sætter fokus på at identificere og forbedre en række problemområder i hele foderkæden via registreringer, analyser og konkrete tiltag på udvalgte kvægbedrifter.

Opdatering af DLBR NorFor

DLBR NorFor er nu opdateret med nedenstående opdateringer.

Grovfodermatchen 2. halvleg – fokus på fodring

- stort engagement kendetegner alle teams fra besøgsrunde

Grovfodermatchen - Oversigt over omkostningerne i grovfoderproduktionen 2009

Produktionen af majshelsæd kostede mellem 40 øre og 68 øre pr. FE mens produktionen af græsensilage kostede mellem 51 øre og 74 øre pr. FE.

Grovfodermatchen – læssenøjagtighed

I 2. halvleg af Grovfodermatchen er første konkurrenceparameter læssenøjagtighed gjort op. Det er første omgang af to på parameteren læssenøjagtighed.

Meget lidt gang i græsset

Kolde nætter holder græsvæksten på lavt blus. Det viser resultater fra de allerførste frisk græs analyser af både slæt- og afgræsningsgræs.

Proteinniveauet i foderrationerne til kvæg er faldet i 2009

Opgørelser fra besætninger med Kvægnøgletal viser, at proteinniveauet i foderrationerne er reduceret med 3-5 gram pr. FE i 2009 i forhold til tidligere år, mens mælkeydelsen er fastholdt.

Høj fordøjelighed af slætgræsset i Nord- og Midtjylland

Det solrige vejr har sat gang i ensileringen af 1. slæt i store dele af landet. Ugens græsanalyser stammer derfor primært fra det nord- og midtjyske, og de viser en fortsat høj fordøjelighed.

Billedserie Slætgræsundersøgelsen

Artikel: "Store forhold hos Sejersbøl."

Artikel i Effektivt Landbrug den 23. juni 2010.

Resultater Assendrup

Grovfodermatchen 2010

Resultater Nørgård

Grovfodermatchen 2010

Resultater Bjørnemosegård

Grovfodermatchen 2010

Resultater Warming

Grovfodermatchen 2010

Grovfodermatchen - update

Tæt løb i Grovfodermatchens konkurrence på tidsforbrug.

Koder til registrering af sorter og ensileringsmidler

Koder til registrering af sorter og ensileringsmidler ved indsendelse af grovfoderprøver til analyse.

Tværfaglig rådgivning om grovfoder på kvægbedrifter

Videncentret for Landbrug gennemfører i 2010 sammen med tre rådgivningscentre en række tværfaglige udviklingsaktiviter, som sikrer effektiv rådgivning om produktion, håndtering og udfodring af grovfoder. Se materiale fra workshop.

Tolkning af energiudnyttelse i DLBR NorFor

En opgørelse af de foderkontroller, der er lavet i DLBR NorFor, viser en Energiudnyttelse på i gennemsnit 93%.

Grovfodermatchen – Læssenøjagtighed 2. runde

Fire en halv krone pr. dag! Så meget,- eller så lidt, koster det hos Team Nørgaard pr. dag at læsse foder i foderblanderen og vel og mærke, ikke ramme helt præcis i forhold til blanderecepten.

Majsens udvikling frem mod høst 2010

Dette er sidste opgørelse for majsens udvikling i 2010. Der bliver nu høstet mange steder rundt omkring i landet, så i denne uge er der kun 18 analyser med.

Opdatering af DLBR NorFor

DLBR NorFor er nu opdateret med nedenstående opdateringer.

Grovfodermatchen - aktuelt nyt fra Team Nørgård

Team Nørgård på studietur

Som vinder af første halvleg af grovfodermatchen var præmien en rejsecheck på 15.000 kr. som nu er omsat til en studietur til Slesvig-Holsten.

Automatisk dataregistrering på fuldfodervognen, gør det overkommeligt at være projektdeltager

Bedrifterne i projektet ”Tab fra mark til foderbord” har i høståret 2009 indvejet alt det høstede grovfoder, enten på brovægt eller ved hjælp af Dina 3 overkørselsvægte.

Fra kalv til kvie - Praktiske erfaringer med brug af køernes fuldfoder til kalve og små kvier

Temadag om aktuelle fodringsspørgsmål - 7. september 2010

Aktuelt nyt om NorFor

Temadag om aktuelle fodringsspørgsmål - 7. september 2010

SARA hos malkekøer

Temadag om aktuelle fodringsspørgsmål - 7. september 2010

Reduceret protein og fosfor til malkekøer og opdræt

Temadag om aktuelle fodringsspørgsmål - 7. september 2010

Praktiske erfaringer med brug af køernes fuldfoder til kalve og kvier

Temadag om aktuelle fodringsspørgsmål - 7. september 2010

SARA – Resultater af undersøgelser af fodringsmæssige sammenhænge

Temadag om aktuelle fodringsspørgsmål - 7. september 2010

Kolbemajsens udvikling frem mod høst 2010

Tørstofindholdet varierede den 25. oktober fra 26 til 42 %. Det er under målet på 55 – 57 %, men alligevel bør kolbemajsen høstes snarest muligt.

Anvendelse af fodermidler til malkekøer 2009

Forbruget af oliekager og skrå er faldet lidt i 2009, mens forbruget af kraftfoder og korn tilsvarende er steget. Majs- og kløvergræsensilage indgik i foderrationen i næsten

Grovfodermatchen - det skjulte tab i ensilagen

Endnu engang har deltagerne i Grovfodermatchen været udsat for uanmeldt kontrolbesøg af dommerne fra Videncentret for Landbrug.

En høj kløverandel præger kvaliteten af årets kløvergræsensilage

I år ses for første gang i mange år en stigning i indholdet af råprotein i de tre første slæt. Analyserne tyder på, at det høje proteinindhold skyldes en højere andel af kløver i marken.

Referat fra møde i AMS og fokus- og udviklingsgruppen

ERFA-møde afholdt den 22-03-2010

Referat fra møde i AMS og fokus- og udviklingsgruppen

ERFA-møde afholdt den 05-05-2010

Referat fra møde i AMS og fokus- og udviklingsgruppen

ERFA-møde afholdt den 08-06-2010

Fodereffektiviteten påvirkes ikke af malkefrekvens

Opgørelsen af EFK'er viser at besætninger med 3 gange malkning har samme fodereffektivitet som besætninger med 2 gange malkning.

Samme mælkeydelse ved 2 daglige malkninger og AMS

Opgørelse fra 2010 viser at besætninger med 3 gange malkning har højere ydelse og lavere celletal.

Regn på ekstra malkning som en mulighed

Om tre gange malkning kan betale sig afhænger meget af forholdene på den enkelte bedrift. Nyt regneark beregner de økonomiske konsekvenser.

2010 blev et udfordrende år for grovfoderhøsten

Grovfoderhøsten er i hus efter en vækstsæson, som på mange måder har givet kvægbrugerne udfordringer. Det er nu andet år i træk at bedrifterne i projektet ”Tab fra mark til foderbord” har vejet og registreret udbytterne, høståret igennem.

Stor variation i majsensilagens kvalitet mellem landsdelene

Et lavere indhold af stivelse og højere indhold af ufordøjeligt NDF gør majsensilagen fra årets høst væsentligt tungere fordøjeligt end sidste år. Det er især udpræget i Nord- og Vestjylland, men variationen mellem landsdelene er stor.

”Post-weaning slump” hos kviekalve kan undgås

Sammendrag: et demonstrationsprojekt hos otte mælkeproducenter har i 2010 undersøgt, hvordan kviekalve klarer sig efter fravænning af mælk.

Problemer efter fravænning af kviekalve kan undgås

Otte danske besætninger har deltaget i en undersøgelse af problemer ved fravænning af kviekalvene. Både årsager og løsninger blev afdækket.

Mange danske malkekøer viser tegn på SARA

I besætninger med tegn på sur vom (SARA) er ”Indeks for Fodringsmanagement” et godt værktøj til at afdække brist i fodringen. Det viser et projekt under EU's Landdistriktsprogram, hvor fodringen blev endevendt i 8 besætninger med SARA-problemer.

Kræs for vommen eller køerne bliver sure

Artikel fra Magasinet Kvæg om SARA der er en betegnelse for sygdomskomplekset sur vom.

Sortering på foderbordet kan være årsag til sur vom

Artikel fra Magasinet Kvæg om SARA der er en betegnelse for sygdomskomplekset sur vom.

Handlingsplan for SARA projektet

Mål: nedbringelse af antal fordøjelseslidelser og døde køer og øge fedtprocenten.

SARA hos danske malkekøer

– en case om fodringsmanagement i otte malkekvægbesætninger

Projekt finder årsagen til subklinisk sur vom

Svingende rutiner omkring blanding af fuldfoder og køernes sortering i fuldfoderet på foderbordet er nogle af årsagerne til subklinisk sur vom. Det fastslår resultatet af et projekt udført på otte danske bedrifter.

Præsentation: Snittevogn eller finsnitter - Giver det en forskel i ensilagekvalitet og mælkeproduktion?

Indlæg på Plantekongres 2011.

Præsentation: Hvilken slætstrategi giver den bedste økonomi?

Indlæg på Plantekongres 2011.

Snittevogn eller finsnitter - giver det forskel i ensilagekvalitet og mælkeproduktion?

Snittevogne kan give ligeså god græsensilage som finsnittere under gode forhold, men græsset er mindre ensilerbart. Ved lavt tørstofindhold er der større risiko for dårlig gæringskvalitet.

Så mange slæt vil køerne betale for

Økonomiske beregninger viser, at der kan være penge at tjene ved at tage fem slæt frem for fire. Femslætstrategien er især fordelagtig, når der anvendes forholdsvis store mængder kløvergræsensilage i foderrationen.

Tværfaglig rådgivning om grovfoder på kvægbedrifter – opsamling

Videncentret for Landbrug har i 2010 sammen med tre rådgivningscentre gennemført et projekt under titlen, ”Effektfuld rådgivning”.

Arbejdsplan - bedrift 1

Bilag til KvægInfo 2176

Handlingsplan - bedrift 1

Bilag til Kvæginfo 2176

Arbejdsplan - bedrift 3

Bilag til Kvæginfo 2176

Handlingplan - bedrift 2

Bilag til Kvæginfo 2176

Foderoptagelse og fyldeværdi i NorFor

ERFA-møede for konsulenter den 26. 02. 2010

NorFor - Nyt fodervurderingssystem

Centrovice møde den 14. 04. 2010

NorFor - Nyt fodervurderingssystem

NorFor-kursus LRØ den 02. 06. 2010

NorFor - AMS rådgiver erfa-møde

NorFor - konsulent-erfa-møde den 02. 09. 2010

Intake capacity and fill value of feedstuff

NorFor - Rådgiver-workshop, den 16. 09. 2010

Nyt vedr. foderoptimering, planer, normer og behov mv.

Landmands -erfa-møde, den 30. 09. 2010

NorFor - Så vi forstår koen endnu bedre

NorFor - LMØ-møde, den 30. 09. 2010

NorFor - Så vi forstår koen endnu bedre

NorFor - Nordic-Seed, den 18. 11. 2010

NorFor - The Nordic Feed Evaluation System for cattle

NorFor - AU-DJF, den 29. 11. 2010

NorFor Fodervurderingssystem

NorFor - KU-Life, den 30. 11. 2010

Reduceret protein og fosfor til malkekøer og opdræt

Temadag om aktuelle fodringsspørgsmål - 7. september 2010

Foderoptagelse og fyldeværdi

Præsentation - NorFor

Præsentation Højere selvforsyning med protein, Rudolf Thøgersen

FarmTest: Snittevogne til græs

En ny FarmTest har undersøgt snittekapacitet og ensilagekvalitet på 5 snittevogne i forhold til finsnitter. Snittevognene lever alle op til forventningerne.

Resultater Grovfodermatchen

Resultater Grovfodermatchen

Majsens udvikling kan følges frem mod høst

Artikel fra Effektivt Landbrug, 8. september 2010

En tirsdag med tema om kvægfodring

Artikel fra Effektivit Landbrug, 8. september 2010

Point og resultater, Grovfodermatchen 2010

Oversigt over pointgivningen ved grovfodermatchen 2009-2010.

Læssenøjagtighed i fokus

Artikel fra Magasinet Kvæg, Maj 2010

Vi gjorde som vi plejer - troede vi

Artikel fra Magasinet Kvæg, 8. september 2010

Grovfodermatchen - det skjulte tab i ensilagen

Artikel fra Magasinet Kvæg, november 2010

Afsluttende rapport

MarKo program - version 2.04

Regneark til optimering af foderforsyningen

Strategi for foderforsyningen på bedriften

Kvægkursus på Ærø, Centrovice, den 10. marts 2010

Sammenligning af analyser fra Eurofins og Blgg

Analyser 28.04. - 03.08. 2010

Samensilering af roer og majshelsæd, Grovfoderseminar 2010

v/ Stud. Agro. Jesper Lehmann, KU LIFE og Rudolf Thøgersen, VFL, Kvæg

Bilag Optimer kvieproduktionen

En fuldfoderblanding til alle kvier – erfaringer fra praktiske kvægbrug. Af Malene Vesterager Laursen, AgroTech A/S

Bilag - Producer mælk til 1 kr kiloet

v/Michael Friis - KvægKongres 2010

Præsentation: Producer mælk under 1 kr kiloet

v/Michael Friis Pedersen, KvægKongres 2010

Dias: Én fuldfoderblanding til alle kvier

Optimer kvieproduktionen, Malene V. Laursen, KvægKongres 2010

Præsentation - Producer mælk under 1 kr kiloet

v/Ole Aaes, KvægKongres 2010

Kvægkongres 2011, Bilag: Undgå sur vom og økonomiske tab

Bilag til Fodring: Undgå sur vom og økonomiske tab

Kvægkongres 2011, Bilag: Styr på kvalitet og udbytte i græsensilagen

Bilag til Fodring: Styr på kvalitet og udbytte i græsensilagen

Kvægkongres 2011, Bilag: Den økonomisk bedste slætstrategi

Bilag til Fodring: Den økonomisk bedste slætstrategi

Bilag: Den økonomisk bedste slætstrategi

KvægKongres 2011

Bilag: Styr på kvalitet og udbytte i græsensilagen

KvægKongres 2011

Tabelværdier for grovfoder er opdateret i NorFor

Tabelværdierne for en række grovfoderkoder i NorFor fodermiddeltabellen er opdateret.

Højest mælkeydelse ved 30-35 % tørstof i majsensilage

Foderoptagelsen stiger med stigende tørstofindhold i majsensilagen, mens EKM-ydelsen ser ud til at være højest ved 30-35 % tørstof.

Grundlag og normer for gødningsudskillelse fra kvæg i planåret 2010/2011

Der er igen i år sket tilpasninger i normerne for malkekøernes næringsstofudskillelse, mens der ikke er store ændringer i de øvrige kategoriers normtal.

Produktionsøkonomi Kvæg 2010

Produktionsøkonomi Kvæg 2010 er den 18. pjece i rækken. Pjecen behandler i fire temaartikler højaktuelle problemstillinger i spændfeltet økonomi, biologi og management, som har væsentlig betydning for kvægbedriftens bundlinje.

Dagsorden til møde i AMS Fokus og udviklingsgruppen

ERFA-møde den 4. august 2010

Invitation & program

Grovfoderekskursion, 16. juni 2010

Grovfodermatchen 2009-2010

Hjemmeside

Lavere ydelse i tidlig laktation hos køer i AMS-besætninger

En opgørelse af ydelseskontroldata fra 2009 viser, at ydelsen i de første laktationsuger (uge 1-6) er op til 4,5 kg EKM lavere hos køer i besætninger med AMS sammenlignet med køer i besætninger med traditionel malkning to gange dagligt.

Kvægbruget kan ikke spare miljøet for 7000 tons kvælstof

Men vi kan godt spare noget. Mange besætninger bruger uden tvivl rigeligt protein, som kunne undværes uden at miste ydelse – til fordel for både miljøet og egen pengepung.