Projektansvarlig

Bioenergikoncept og landmanden som energileverandør

Projektets formål er at oparbejde og videreformidle generaliseret viden til landbrug og landbrugsfællesskaber om de produktionsteknologiske potentialer for at indlejre bioenergi som driftsgren i landbrugsproduktionen. Landmændene skal sikres redskaber til at vurdere de individuelle og kollektive muligheder for energiproduktion baseret på deciderede energiafgrøder eller biprodukter fra bedrifternes primære produktion. Landmændene skal ligeledes kunne kalkulere mulighederne for at etablere og eje dele af energiinfrastrukturen og for at høste produktivitets- og miljøforbedrende synergieffekter gennem energiproduktion. Det nye består i målrettet at udvikle endnu en driftsgren i primærjordbruget: Bioenergi på linje med kvægproduktion, svineproduktion, planteproduktion osv.

Nye dyrkningsforsøg med pil

Der er i 2010 iværksat flere typer markforsøg i energipil til at belyse forhold vedrørende pilesorter, gødskning og ukrudtsbekæmpelse.

Tyske sortsforsøg i pil og poppel

Der er i 2008 etableret 37 sortsforsøg i Tyskland med 3 poppelsorter og 2 pilesorter. Første måling af høstudbytter ventes at ske efter 3 vækstsæsoner, men der foreligger nu registreringer af sorternes overlevelse i etableringsåret.

Arealer med energiafgrøder i Danmark

Plantebiomasse fra landbruget kan udgøre en betydelig ressource til energiformål. Der er her samlet information om de nuværende arealer med energiafgrøder og andre afgrøder, som bidrager til landbrugets produktion af bioenergi.

Status over anvendelsen af gylleseparering i Danmark, maj 2010

Videncentret har i samarbejde med Syddansk Universitet undersøgt udbredelsen af gylleseparering i Danmark i foråret 2010. Det forventes, at der er 51 anlæg i drift, som tilsammen vil separere ca. 884.500 ton gylle i årligt.

Demonstration af gylleseparering i Tyskland - en studietur

I Tyskland sker der en stor udvikling inden for biogas og gylleseparation. Tyskland kan byde på meget inspiration til udvikling af dansk biogas og håndtering af husdyrgødning – men også løsninger, som ikke er brugbare med den nuværende dansk lovgivning.

Biogasanlæg på økologiske brug

Biogas på økologiske brug giver særlige muligheder for at optimere næringsstofforsyningen til afgrøderne.

Separering af svinegylle

Videncentret for Landbrug, Plan & Miljø har iværksat og gennemført en FarmTest af et SepKon Aps separationsanlæg model SK-4 til separering af svinegylle.

Kalkuler for energipil

Reviderede afgrødekalkuler for energipil for henholdsvis direkte flisning og helskudshøst gør det muligt at indsætte sine egne forudsætninger til beregning af dækningsbidraget i energipil.

Præsentationer fra seminar om bioenergi og bæredygtighed

Se eller gense præsentationerne fra seminaret, som blev afholdt den 12. oktober 2010.

Energiafgrøder til biogas

Energiafgrøder er velegnede til som supplement til husdyrgødning i et biogasanlæg, men anvendes indtil videre kun i begrænset omfang i Danmark. Artiklen giver oversigt over forsøg og resultater med dyrkning af energiafgrøder til biogas.

Finansiering af biogasanlæg

Finansieringen af biogasanlæggene er en udfordring, da der er mange regler og love som i større eller mindre grad sætter nogle begrænsninger. På nuværende tidspunkt er det muligt at søge tilskud under landdistriktsprogrammet.

Morsø Bioenergi

I en nedlagt grusgrav midt på Mors blev et bioenergianlæg lokaliseret og placeret. Projektet blev til i en planlægningsproces mellem en række potentielle landmænd og med inddragelse af de lokale beboere i området.

Et af de første gårdbiogasanlæg i DK

Biogas ses som det tredje ben i landbrugsproduktionen og ønsker at øget synergi med nabolandmænd om gyllehåndtering.

Værdien af biogas i kraftvarmeværkerne

Hvor meget må de ikke kvotebelagte værker give for biogassen ud fra den betragtning, at biogas erstatter naturgas ud fra den aktuelle dagspris.

Slætgræs til biogasproduktion

Slætgræs kan udgøre et godt substrat til biogasproduktion. Slætstrategi og slættidspunkt er vigtige faktorer for både udbytte og gaspotentiale.

Håndtering af fiberrige biomasser i biogasanlæg

Majsensilage, græsensilage og fiberfraktion fra gylleseparering anvendes i stigende grad til biogasproduktion. Sådanne fiberrige biomasser kan give håndteringsmæssige problemer, som dog kan forebygges ved rette konstruktion af biogasanlægget.

Oversigten 2010 - Alternative afgrøder

Afsnit fra Oversigt over Landsforsøgene 2010.

Præsentation: Danske og udenlandske forsøg med ukrudtsbekæmpelse i pil

Indlæg på Plantekongres 2011.

Thorsø Miljø og Biogasselskab

Fælles biogasanlæg med en energisk tovholder og et stærkt, uformelt og givtig netværk.

Erfaringer fra eksisterende biogasanlæg

Innovationen eller tiltag med nye ideer opstår ofte i søgen efter løsninger på konkrete problemer. Således er beslutningen om at etablere biogasanlæg også opstået i de 3 cases.

Dyrkningsvejledning: Industrihamp

Dyrkningsvejledning: Industrihamp

Dyrkningsvejledning: Spindhør

Dyrkningsvejledning: Spindhør

Dyrkningsvejledning: Elefantgræs

Dyrkningsvejledning: Elefantgræs

Dyrkningsvejledning: Pil

Dyrkningsvejledning: Pil

Danske og udenlandske forsøg med ukrudtsbekæmpelse i pil

Da pil ikke yder konkurrence mod ukrudt i etableringsåret, er en effektiv ukrudtsbekæmpelse afgørende for et højt udbytte.

Diaspræsentation om biogas

Hvornår kommer biogassen til naturgasnettet?

Pressemeddelelse om muligheder som energileverandør

Udsendt i forbindelse med Agromek 2010

Poster til standen på Agromek 2010

Gør gas og gylle til en guldåre

Produktblad om DLBR Biogas og gylleseparering

Om etablering af biogas- og gyllesepareringsanlæg er en stor udfordring

Folder om bioenergi

Bioenergi – husk lige landmanden

Green Energy in Denmark

Indlæg af Søren Lehn Petersen 24. februar 2010

Biogas og økonomi

Indlæg af Søren Lehn Petersen den 2. juni 2010

Valg af biogasstruktur og afsætningskanaler

Fordele og ulemper ved afsætning til hhv. det eksisterende naturgasnet og til den lokale energiforsyning er pt. genstand for en højaktuel debat, hvor der argumenteres for og imod de to løsninger.

Konklusion på markedsundersøgelse af danske varmeværker

Undersøgelsen er lavet med henblik på at få udarbejdet en stikprøve af de danske varmeværker, så der kan dannes et billede af, hvilke muligheder der ligger i at udbringe bioenergi hos til danske varmeværker.

Afsluttende rapport

Vedvarende energiteknologier

Excel-skema med oversigt over teknologier. Højreklik og vælg "Gem destination som …"

Biodiesel

Generel information om biodieselprocessen, råvarer, restprodukter, miljøpåvirkning, udbredelse af teknologien samt muligheder og barrierer.

Bioethanol

Generelt om bioethanolprocessen, råvarer, restprodukter, miljøpåvirkning, udbredelse samt muligheder og barrierer

Biogas

Generelt om biogasprocessen, råvarer, restprodukter, miljøpåvirkning, udbredelse samt muligheder og barrierer.

Forbrænding

Generelt om forbrændingsprocessen, råvarer, restprodukter, miljøpåvirkning, udbredelse samt muligheder og barrierer