Projektansvarlig

Biogasgødning nøglen til udfasning af konventionel husdyrgødning

Projektet er en videreførelse fra 2009, hvor der arbejdes videre med de resultater og gødningstyper, som er produceret. Det overordnede formål er fortsat at anvise hvordan produktionen af biogasgødning kan forbedre udnyttelsen af de næringsstoffer, der er til rådighed i økologisk produktion. Således, at det vil være en praktisk og økonomisk mulighed, at udfase anvendelsen af konventionel husdyrgødning. En del af de forskellige typer biogasgylle som er produceret i 2009 og første halvdel af 2010, testes i miniplots med gødningsforsøg på forskellige afgrøder. Fra økologiske markforsøg, som gennemføres med henblik på udvælgelse af afgrøder til biogasproduktion, laves biogasforsøg der skal analysere de enkelte planters potentiale i et økologisk biogasanlæg med hensyn til gasudbytte og indhold af plantenæringsstoffer. På baggrund af litteraturstudier og resultater fra projektet, skrives en vejledning, som beskriver hvordan gødningen bedst udnyttes og hvorledes tab til naturen undgås.

Effekt af bioforgasset kløvergræs og efterafgrøder på udbytterne i økologiske sædskifter i Tyskland

Ved brug af biogasanlæg i sædskiftet var det muligt at øge udbytterne i de ikke kvælstoffikserende afgrøder med 10 pct.

Temadag om økologisk landbrug med biogas

Oversigten 2010 - Økologisk dyrkning

Afsnit fra Oversigt over Landsforsøgene 2010.

Biogas og økologisk landbrug - en god cocktail

Hæfte om økonomien og klimaeffekter af at bruge energiafgrøder og gødning fra økologisk jordbrug til produktion af biogas

Produktion af biogas fra husdyrgødning og afgrøder i økologisk landbrug

Formålet med undersøgelsen har været opsamle erfaringer med biogas produktion, næringsstof flow og energiproduktion af økologisk græs, triticale, vikke, lupin, kvæggylle og kvæg dybstrøelse.

Biogasproduktion for økologiske landmænd – tilskud og produktionsmuligheder

I ugen op til påske forventes Landbrug og Fødevarer at udsende en pressemeddelelse angående økologiske landmænds ønsker til fremtidens biogasproduktion.

Dyrkningsvejledning

Biomasse til økologisk biogasproduktion

Sådan bliver biomasse til øklogisk gødning

Artikel til Magasinet "Mark" vedr. biogas

Slutrapport - Biogas - nøglen til udfasning af konventionel husdyrgødning

Afsluttende rapport.

Slutrappport - Biogasgødning, nøglen til udfasning af konventionel husdyrgødning

Afsluttende rapport.