Klimavenlige byggematerialer

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.
Det kan ofte være miljømæssigt fordelagtigt og en god klimastrategi at bruge træ frem for andre miljø- og CO2-belastende materialer. Men det forudsætter, at træet er dyrket og fældet på lovlig og bæredygtig vis.

 

Konklusioner

Ifølge en ny rapport ”Samfundsøkonomisk screening af klimatilpasning”, som Energistyrelsen/ Videncenter for klimatilpasning har fået udarbejdet af konsulentfirmaet NIRAS, vil klimaet med stor sandsynlighed ændre sig i fremtiden, men størrelsen af klimaændringerne er usikre. Ændringerne forventes at medføre både omkostninger og gevinster for det danske samfund. De samlede konsekvenser afhænger imidlertid af, hvordan vi tilpasser os ændringerne.

Denne samfundsøkonomiske screening tager udgangspunkt i Regeringens Klimatilpasningsstrategi (Regeringen, 2008).

Det gælder generelt, at der er behov for yderligere analyser, for at kunne afdække de konkrete behov for klimatilpasning. Vidensbehovet vurderes at være særligt stort inden for byggeri, som er en sektor med meget store aktiver og generel lille viden om den samfundsøkonomiske rentabilitet ved klimapåvirkning.

Klimaændringer vil påvirke byggeriet i form af øget middelvind samt hyppigere og kraftigere stormhændelser. Dertil kommer øget nedbør og hyppigere forekommende ekstremnedbør, højere grundvandsspejl samt et generelt varmere klima med varmere og fugtigere vintre med mere vinternedbør.

Værdien af det samlede byggeri i Danmark er meget stor. Det er samtidigt en sektor med investeringer med lange levetider. Det er derfor helt afgørende at sikre sig, at byggeriet er tilpasset det fremtidige klima.

Baggrund

Energiforbruget i landbruget er et område, der kræver fokus, da landbrugets samlede energiregnskab vil få stor betydning i fremtiden. Det gælder både den enkelte landmand og i den samfundsmæssige debat. Det kan ofte være miljømæssigt fordelagtigt og en god klimastrategi at bruge træ til Landbrugsbyggeri frem for andre miljø- og CO2-belastende materialer. Men det forudsætter, at træet er dyrket og fældet på lovlig og bæredygtig vis.

Energieffektivitet i bygninger

Et af de vigtigste midler i bestræbelserne på at nå målet om en reduktion på 50-85 % af CO2-udledningen inden 2050 er at reducere energiforbruget i bygninger. De største CO2-udledere i Europa er ifølge en publikation fra ”European Commission, Directorate-General for Energy and Transport” 2008 som vist nedenfor.

Opvarmning og afkøling står for det største energiforbrug i bygninger, og udgør to tredjedele af en bygnings samlede energiforbrug. Det meste af denne energi går dog til spilde som følge af utilstrækkelig isolering. Ved at bruge veldokumenterede energieffektive teknikker kan en bygnings energibehov til opvarmning og afkøling reduceres med 70 til 90 %.

Generelt

Biobaserede produkter er typisk bionedbrydelige og mindre forurenende, fordi de giver mindre affald, kan recirkuleres, og udleder mindre CO2 ved fremstilling. Foruden miljømæssige fordele kan produkterne have bedre tekniske egenskaber med hensyn til styrke, lethed, isolering og indeklima. Biomaterialet kan f.eks. være træ.

Et perfekt grønt produkt er karakteriseret ved, at det har:

 • Gode mekaniske egenskaber
 • Er godt for miljøet
 • Reducerer CO2 udledningen
 • Er tilgængeligt til en lav pris
 • Egner sig til en moderne industri med høje sociale standarder (CSR)
 • Ikke konkurrerer med fødevareproduktion
 • Passer ind i en bæredygtig forretningsstrategi

Byggematerialer der anvendes i avls- og driftsbygninger

Træ indgår i mange byggematerialer som anvendes i avls- og driftsbygninger. Der kan f.eks. nævnes træbetonplader, der anvendes som loftbeklædning i langt størstedelen af staldbyggeri til svinestalde i Danmark.

Ved at anvende byggematerialer, hvor der indgår certificeret træ, er man med til at minimere den samlede miljøbelastning. Et eksempel på et firma som anvender PEFC-certificeret træ i deres produktion af byggematerialer kan læses her: Troldtekt A/S, Rapport

Produktionstal fra Troldte:

 • Anvender ca. 20.000 m3 dansk rødgran årligt– målet i 2013 er at 70 % af træet er PEFC certificeret
 • Anvender ca. 10-11.000 tons dansk produceret cement årligt
 • Producerer ca. 2,0 mio. m2 plader årligt
 • Ca. 20 % af produktionen anvendes i landbrugssektoren
 • Forventer at fastholde danske leverandører af råmaterialer for at begrænse CO2 udledning og dermed miljøbelastningen

Træuld til produktion af træbetonplader

Træbetonplader monteret i svinestald

Hvad betyder PEFC-certificering

PEFC Danmark er en medlemsstyret, selvejende og uafhængig juridisk forening, der ejer samt står for udvikling, administration og vedligeholdelse af det danske PEFC certificeringssystem for bæredygtig skovdrift. PEFC Danmark blev stiftet i efteråret 1999. Forkortelsen PEFC står for Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes.

Interessen for certificering af bæredygtig skovdrift og sporbarhed af træprodukter bunder oprindeligt i et ønske om at beskytte mod rydninger og ulovlige hugster. Den er siden vokset til at dække alverdens skove, og op igennem 1990’erne har der også været en stigende interesse for certificering af bæredygtig skovdrift i Nordamerika og Europa.

PEFC Danmark er medlem af PEFC International og den danske PEFC ordning er godkendt af PEFC international, så skovejere og virksomheder, certificeret i Danmark, kan anvende PEFC mærket.

Certificering af træ

Det kan ofte være miljømæssigt fordelagtigt og en god klimastrategi at bruge træ frem for andre miljø- og CO2-belastende materialer. Men det forudsætter, at træet er dyrket og fældet på lovlig og bæredygtig vis.

At skov er ”certificeret”, vil sige, at den har fået papir på, at driften overholder bestemte standarder, som f.eks. at driften overholder bestemte krav til naturen og miljøet. Det udstedte papir, ”certifikatet”, er kundens garanti for, at træet kommer fra en skov, der er drevet efter certificeringsordningens standarder. Kunden kan være et savværk eller en anden træhandler, der køber træ direkte fra en skov.

For forbrugere længere ude i handelskæden, som f.eks. trælasthandler og trævarefabrikker, har man indført en såkaldt Chain of Custody certificering, eller blot CoC-systemer. Det betyder ”en kæde af kontrollerede led”. Der findes forskellige CoC-systemer, hver med sin mærkningsordning. Nogle giver sikkerhed for, at al træ i et træprodukt kommer fra en certificeret skov. Andre garanterer blot, at der ved fremstilling er indgået et vist minimum af certificeret træ.

Der er forskellige certificeringsordninger, hver med sine standarder. I Danmark er der udviklet standarder efter to systemer: FSC og PEFC. De har forskellige krav til drift og kontrol mv., og de har også udviklet forskellige CoC-systemer.

Miljøministeriet har i 2010 udarbejdet ny vejledning om offentligt indkøb af lovligt og bæredygtigt træ. Vejledningen peger på, hvordan man kan stille krav til lovligt og bæredygtigt træ, og hvordan krav kan dokumenteres med certificeringsordninger og andre former for dokumentation.

Isoleringsmaterialer til avls- og driftsbygninger

I landbrugsbyggeri anvendes der, som i alt andet byggeri, mange m2 isoleringsmateriale. Der findes forskellige isoleringsprodukter på markedet. En loftkonstruktion i stalde består typisk af isoleringsmateriale og en beklædning. Udover selve isoleringen har konstruktionen også en funktion som ventilation af staldrummet. Det kræver særlige egenskaber af såvel isoleringen og beklædningen, nemlig at begge produkter skal have en luftgennemgang. Denne egenskab har såvel mineraluld og træbetonplader.

Eksempel på miljøforhold hos firmaer, som producerer isoleringsmateriale:

Miljøforhold hos ISOVER

Ansvarlig bæredygtighed hos Rockwool

Isoleringsmateriale i tagkonstruktion

Isoleringsmateriale i loftkonstruktion

Alternativt isoleringsmateriale

Papirisolering kan være et alternativ til mineraluldsisolering. Det fremstilles af genbrugsaviser, valset til granulat. Det er et organisk, miljøvenligt og bæredygtigt bygningsmateriale, - testet, godkendt og CE-mærket. Ved genbrug af papir undgår man at frigive store mængder CO2 ved afbrænding, som træfibrene har optaget gennem livscyklussen. Fremstillingsprocessen forbruger også mindre energi end ved fremstilling af mineraluld. Papirisolering er på højde med andre isoleringsmaterialer. Cellulose Baseret Isolering (CBI) i form af genbrugspapir er imprægneret mod brand, råd og skadedyr.

Der vil være nogle forudsætninger for brug af papirisolering i avls- og driftsbygninger. I de fleste svinestalde har loftisoleringen 2 funktioner. Udover selve isoleringen indgår isoleringsproduktet også som en del af ventilationen af staldrummet. Det kræver særlige egenskaber af såvel isoleringen og beklædningen, nemlig at begge produkter skal have luftgennemgang. Denne egenskab har såvel mineraluld og træbetonplader.