Projektansvarlig

Reduktion af landbrugets klimapåvirkning

Projektet skal styrke videngrundlaget for reduktion af emissioner af drivhusgasser i landbruget. Der udarbejdes vejledninger (virkemiddelkatalog), som beskriver, hvordan drivhusgasser fra landbruget kan reduceres, og hvordan bindingen af kuldioxid i jord kan øges. Der vil blive formidlet viden om sammenhænge mellem drivhusgasser og landbrug fra både danske og udenlandske undersøgelser samt egne analyser. Herunder vil udvalgte landsforsøg og andre undersøgelser bliver vurderet i et klimaperspektiv efter både LCA-principper og i relation til det nationale CO2-regnskab. Der skal udføres drivhusgasberegninger på gårdniveau og for forskellige bedriftstyper. Det skal vises, hvad der kan gøres på bedriftsniveau, og hvordan der kan skabes økonomiske eller andre incitamenter til at reducere udledningen af drivhusgasser. Der vil endvidere blive sat fokus på de sandsynlige konsekvenser af forskellige klimascenarier for miljøindsatsen og for reduktion af emissioner af drivhusgasser.

Klima og økologi

Selvom klimatopmødet ikke gav de resultater, der var lagt op til, er klimaspørgsmålet ikke mindre aktuelt, og der vil fortsat blive stillet krav til, at landbruget skal bidrage til at reducere vores samlede klimabelastning.

Artikel: "Kernemajs godt for klimaet."

Artikel i Effktivt Landbrug den 16. april 2010.

Effekt af urease inhibitor på ammoniakfordampning og klimapåvirkning fra amidholdig gødning

Tilsætning af en urease inhibitor til UAN-gødning kan reducere emissionen af ammoniak og dermed også mindske den indirekte emission af lattergas.

Effekt af urease inhibitor på ammoniakfordampning og klimapåvirkning fra urea

Tilsætning af en urease inhibitor til urea kan reducere emissionen af ammoniak og dermed også den indirekte emission af lattergas meget betydeligt.

Klimavenlige byggematerialer

Det kan ofte være miljømæssigt fordelagtigt og en god klimastrategi at bruge træ frem for andre miljø- og CO2-belastende materialer. Men det forudsætter, at træet er dyrket og fældet på lovlig og bæredygtig vis.

Klimagårdstudie 1: Broersland med alsidig planteavl

Klimagårdstudie med beskrivelse af muligheder for at reducere udledningen af drivhusgasser.

Klimagårdstudie 2: Bregentved Gods, planteavl i stordrift

Klimagårdstudie med beskrivelse af muligheder for at reducere udledningen af drivhusgasser.

Klimagårdstudie 3: Maries Minde, et økologisk kvægbrug

Klimagårdstudie med beskrivelse af muligheder for at reducere udledningen af drivhusgasser på et økologisk malkekvægbrug.

Klimagårdstudie 4: Blandet økologisk landbrug

Klimagårdstudie med beskrivelse af muligheder for at reducere udledningen af drivhusgasser på et blandet økologisk landbrug.

Klimastudier på 4 landbrug

Mulighederne for at reducere udledningerne af drivhusgasser er undersøgt og beskrevet for 4 landbrugsbedrifter.

Presentation: "Agriculture and climate uncertainties"

Årsmøde den 17. - 18. november 2010

Indlæg: "Klimavenlig svinefodring"

Fodringsseminar den 15. april i Herning.

Klimapåvirkning fra svinefoder

Klimapåvirkningen fra produktion af svinekød kan reduceres ved at optimere sammensætningen af foderet under hensyn til klimapåvirkning. Under visse forhold kan både markært og kernemajs reducere svinefoderets klimapåvirkning.

Klimapåvirkning fra svineproduktion i fire lande

En hollandsk undersøgelse vurderer klimapåvirkningen fra konventionel og økologisk svineproduktion i Holland, Danmark, England og Tyskland. Foderet bidrager med knap to tredjedele af den samlede klimapåvirkning.

Klimaændringers betydning for kulstof i jord i England og Wales

En undersøgelse i England og Wales viser et fald i kulstofindholdet i overjorden. De væsentligste årsager menes at være ændringer i landbrugsdriften, og reduceret forsuring via nedbør. Klimaændringer tilskrives mindre betydning.

Lattergas som drivhusgas

Lattergas er en af de mindre betydningsfulde drivhusgasser, men lattergassens globale opvarmningspotentialer omkring 310 gange større end for CO2. I artiklen beskrives hvad lattergas er og hvordan den dannes.

Effekt af hævet vandstand på udledning af drivhusgasser på dyrkede organogene jorde i Finland

Resultater fra finsk undersøgelse med hævning af vandstanden på organogen jord med henblik på at reducere udledningerne af drivhusgasser.

Notat: "Screening af forslag til JI projekter i landbruget."

Notat til møde i Klimagruppen, august 2010.

Klimavenligt grovfoder

Majs eller kløvergræs til køerne - eller til biogasproduktion - giver forskellig klimaeffekt af produktionen. Forskellige forhold spiller ind og en korrekt vurdering kræver en sammenvejning af udledningen af drivhusgasser.

Kan CO2-kvotesystemet fremme klimavenligt landbrug?

På workshop i Round Table on Organic Agriculture and Climate Change i maj 2010 blev der fremlagt overvejelser om, hvordan landbruget med fordel kunne inddrages i EU's system for CO2-kvoter.

Katalog med klimavirkemidler

Der er udarbejdet et katalog over virkemidler, der kan reducere udledningerne af drivhusgasser fra landbrugsbedrifter. Kataloget er foreløbigt og vil blive udbygget i 2011.

Afsluttende rapport