Klimastudier på 4 landbrug

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.
Mulighederne for at reducere udledningerne af drivhusgasser er undersøgt og beskrevet for 4 landbrugsbedrifter.

I forbindelse med projektet Reduktion af landbrugets klimapåvirkning er mulighederne for at reducere udledningerne af drivhusgasser undersøgt på fire landbrugsbedrifter. Gårdstudierne demonstrerer, hvordan man i praksis kan indrette produktionen på de konkrete bedrifter, så klimapåvirkningen reduceres.

Klimastudierne er gennemført på fire meget forskellige landbrugsbedrifter. Der indgår to konventionelle og to økologiske landbrug. Nedenfor er angivet, hvilke emner, der har været i fokus på de enkelte bedrifter. For hver bedrift er der udarbejdet en rapport, der beskriver bedriften og behandler de enkelte emner.

Broersland med alsidig planteavl

 • Sædskifte
 • Pløjefri dyrkning
 • Brændstofforbrug
 • Nedmuldning af halm
 • Gødningsplacering
 • Markvanding
 • Varigt græs og engarealer

Bregentved Gods med planteavl i stordrift

 • Dræning af agerjord
 • Pløjefri dyrkning
 • Faste kørespor (CTF)
 • Forbedret udnyttelse af handelsgødning med urease inhibitor
 • Kulstoflagring i engarealer
 • Efterafgrøder
 • Bræmmer langs vandløb

Maries Minde – et økologisk kvægbrug

 • Mere græsdyrkning til erstatning for majs
 • Bedre udnyttelse af gødning via faste kørespor
 • Pleje af engarealer
 • Større selvforsyning med protein
 • Omsætning af gylle og plantemasse i biogasanlæg
 • Vindmøllestrøm og solceller

Blandet økologisk landbrug

 • Biobrændsel og husstandsvindmølle
 • Markvanding og strømforbrug
 • Udnyttelse af husdyrgødning fra verandastalde
 • Udendørs sohold
 • Efterafgrøder og lavbundsarealer
 • Selvforsyning med foder

Klimagårdstudierne er en del af projekt Reduktion af landbrugets klimapåvirkning, der er finansieret af EU og Fødevareministeriet med Landdistriktsmidler og midler fra Promilleafgiftsfonden.