Effekt af hævet vandstand på udledning af drivhusgasser på dyrkede organogene jorde i Finland

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.
Resultater fra finsk undersøgelse med hævning af vandstanden på organogen jord med henblik på at reducere udledningerne af drivhusgasser.

I Finland har man undersøgt effekten på udledningen af drivhusgasser af at hæve vandstanden på dyrkede arealer på meget humusrig jord. I undersøgelsen indgik jordprofiler fra seks lokaliteter. Jordprofilerne blev udtaget til 90 cm dybde. Der blev udtaget gasprøver to gange ugentligt i en periode på knap to måneder. Vandstanden blev hævet til henholdsvis 30, 40, 50, 60 og 70 cm under jordoverfladen.

Udledningen af CO2 var fra alle jordprofilerne lavere ved et vandspejl 30 cm under overfladen end ved et vandspejl 70 cm under overfladen, jf. figur 1. Niveauerne for udledning af CO2 var ret ens for de seks jordprofiler. Udledningen af lattergas varierede derimod meget (figur 2). Udledningerne af lattergas var også lavere ved et vandspejl 30 cm under overfladen end ved 70 cm under overfladen. Udledningen af metan blev øget, når vandspejlet kun var 30 cm under overfladen, jf. figur 3. For fire af de seks jordprofiler var ændringerne i metan udledning dog relativt små. Bemærk, at jorden kan fungere som sink for metan, dvs. binde metan.

Figur 1. Udledning af kuldioxid (CO2) fra seks jordprofiler med humusrig jord i Finland i 2008, mg CO2 pr. m2 pr. time.

Figur 2. Udledning af lattergas (N2O) fra seks jordprofiler med humusrig jord i Finland i 2008, mg N2O pr. m2 pr. time. (Denne figur er udskiftet).

Figur 3. Udledning af metan (CH4) fra seks jordprofiler med humusrig jord i Finland i 2008, mg CH4 pr. m2 pr. time. 

Der blev gennemført en supplerende undersøgelse over 2 år på den lokalitet, hvor jordprofil 1 blev udtaget. I denne undersøgelse blev der målt udledning af drivhusgasser ved 10 forskellige vandspejlsniveauer fra 10 til 100 cm dybde. Denne undersøgelse viste, at udledningen af CO2 var størst ved et vandspejlsniveau på 60-70 cm dybde. Udledningen af lattergas var størst, når vandspejlet var 40-50 cm under jorden. Udledningen af metan var størst, når vandspejlet var hævet til 0-10 cm dybde. Resultaterne fremgår af figur 4.

 

Figur 4. Udledning af kuldioxid (CO2), lattergas (N2O) og metan (CH4) fra et dyrket areal med meget humusrig jord i Finland.

Resultaterne i figur 4 stemmer ganske godt overens med den principskitse, som Renger et al. (2002) har udarbejdet (figur 5). 

Figur 5. Relativ udledning af kuldioxid (CO2), lattergas (N2O) og metan (CH4) fra organogen jord afhængig af vandstand (Renger et al., 2002).
 

Kommentar:
Det fremgår af resultaterne fra Finland, at der ikke var en bestemt vandstand, der var optimal for alle tre drivhusgasser. Tidligere undersøgelser har konkluderet, at en vandstand, der ligger 30-40 cm under jordoverfladen giver den mindste samlede udledning af drivhusgasser og den mindste klimapåvirkning. Det er imidlertid et spørgsmål, som der fortsat er diskussion om blandt forskere. Nogle hævder, at det under visse forhold klimamæssigt er bedre at øge drændybden, hvilket også vil øge jordens dyrkningsværdi. Effekten af hævet vandstand vil afhænge meget af jordtypen, jordens beskaffenhed og næringsstofindhold. Derfor kan det være vanskeligt at overføre resultaterne fra ét område til et andet.

Kilde:
Sammendrag af indlægget: Effect of raised water table on greenhouse gas emissions from cultivated organic soils. Kristiina Regina, MTT Agrifood Research Finland. Fra NJF-seminaret Climate Change and Agricultural Production in the Baltic Sea Region, 4.-6. maj 2010.