Projektansvarlig

Management og produktivitetsfremme i primærproduktionen

Formålet med projektet er gennem demonstrationer og formidling af viden at øge den enkelte landmands indtjening via en målrettet og fokuseret indsats på de områder, hvor management og produktivitet kan forbedres. Dette skal ske under hensyntagen til, at der skal sikres en høj kvalitet af produkterne, en reduktion af miljøbelastningen og en opretholdelse af en god dyrevelfærd. Formålet er desuden at demonstrere, at der gennem større bevidsthed om og kendskab til det globale marked for fødevarer, indsatsfaktorer og det finansielle marked kan opnås en bedre økonomi for den enkelte bedrift. Kendskabet giver grundlag for at agere optimalt i forhold til de ydre og globale betingelser, der gælder for den primære landbrugsproduktion.

Økonomien i planteproduktionen 2009-2011

Der er udarbejdet en analyse af økonomien i planteproduktionen. Analysen omfatter en opgørelse af regnskabsresultaterne i 2008 og en fremskrivning for 2009, 2010 og 2011.

Tjek, om du kan få ekstra N på grund af høstudbytte

Efter to år med pæne udbytter i vinterraps og vintersæd er der flere bedrifter end tidligere, der kan dokumentere højere udbytter end standardudbyttet og dermed få hævet kvælstofkvoten.

Regnearket Din Bundlinje Mark

Landscentret Planteproduktion har udviklet et regneark til analyse og benchmarking af økonomien i markbruget på den enkelte bedrift. Regnearket er især velegnet for bedrifter, der ikke er med i Targit regnearket.

Er det bedre med vårbyg end ekstensivt kløvergræs på økologiske planteavlsbrug?

Betaler det sig bedre at nedpløje udlægget af kløvergræs og så vårbyg frem for at lade udlægget ligge til ekstensivt slæt til foråret. Det afhænger i høj grad af, om du mener, at du kan sælge 1. slæt af kløvergræsset eller ej.

Hvad gør de bedste bedre? - Forskel i kapitalbindingen

I kvægbruget er der stor forskel på rentabiliteten af de enkelte bedrifter. I sidste regnskabsår opnåede de 5 % bedste af bedrifterne både inden for den gennemsnitlige bedriftsstørrelse på 80-160 årskøer og de større bedrifter på 240-320 årskøer

Vandring blandt mælkeproducenterne

Denne vandringsanalyse indikerer, at det langt fra er de samme bedrifter, der år efter år ligger blandt henholdsvis de bedste og de dårligste. For eksempel er det muligt ved

Første regnskabstal fra 2009 viser store tab på kvægbedrifter

De første 114 regnskaber fra malkekvægbedrifter fra 2009 er gjort op. Bedrifterne har i gennemsnit 168 køer og driver 149 ha.

Prognose for kvægbrugets driftsresultater

På trods af forbedrede prisforhold mellem mælkepris og inputfaktorer samt et meget lavt renteniveau, forventes indtjeningen i kvægbruget i 2010 stadig ikke at lande på et acceptabelt niveau.

Økonomien i planteproduktionen 2009-2011

Der er udarbejdet en analyse af økonomien i planteproduktionen. Analysen omfatter en opgørelse af regnskabsresultaterne i 2008 og en fremskrivning for 2009, 2010 og 2011.

Bornholms Landbrug

Hvordan træffer du gode beslutninger i en verden med usikkerhed

Bornholm Markedsudvikling

Hvordan udvikler mælkeprisen sig og kan markedet reguleres

ABC projekt

Demoprojekt Aktivitetsbaseret omkostningsstyring på kvægbedrifter

Svineproducenternes driftsresultater i 2009, 2010 og 2011

Svineproducenternes driftsresultat forventes i 2009 at blive væsentligt bedre end i 2008, men stadig negativt. I 2010 forventes en væsentlig forbedring, primært som følge af faldende rente og foderudgifter, mens resultatet i 2011 har en pil nedad.

Stor spredning i driftsresultaterne for smågriseproducenterne i 2009 og 2010

På trods af indtjeningen hos smågriseproducenter, tjener en del stadigvæk penge. En analyse viser, at 1/3 må forventes at få et positivt driftsresultat i 2009 og ca. 2/3 opnår et positiv driftsresultat i 2010.

Stor forbedring af svineproducenternes økonomi i 2009

De første regnskabstal for svinebedrifterne for 2009 viser en klar forbedring af økonomien i forhold til 2008 for såvel smågriseproducenter, slagtesvineproducenter samt producenter med integreret produktion.

Forventning om pæne forbedringer i svineproducenternes økonomi i 2010 og 2011

Indkomstprognoserne for svinebedrifterne for 2010 og 2011 viser en stor forbedring af økonomien i forhold til 2009. Der er dog behov for forsat stigning i indtjeningen, så bedrifterne kan stå godt rustet til eventuelle fremtidige rentestigninger.

De bedste svineproducenter tjente penge i 2009

De bedste svineproducenter tjente penge i 2009. Det viser de første regnskabstal for svinebedrifterne for 2009. Der er en pæn forbedring af økonomien i forhold til 2008, men der er også en meget stor spredning i indtjeningen.

Regneark til analyse og benchmarking af markbruget

Regnearket Din Bundlinje Mark er nu til rådighed med data fra årsrapporter for 2009. Regnearket anvendes til analyse og benchmarking af økonomi og udbytter i markbruget.

Bilag 1: Baggrundsnotat til artiklen: Udsigt til mere ensartede kornpriser i Danmark og stigende korneksport.

En øget eksport af smågrise betyder et mindre forbrug af korn herhjemme, hvilket vil øge eksporten af korn. Ændringen kan helt eller delvist udligne prisforskellene på korn mellem landsdelene.

Udsigt til mere ensartede kornpriser i Danmark og stigende korneksport

En øget eksport af smågrise betyder et mindre forbrug af korn herhjemme, hvilket vil øge eksporten af korn. Ændringen kan helt eller delvist udligne prisforskellene på korn mellem landsdelene og føre til et fald i kornprisen i Jylland.

Den forventede mælkepris opjusteres

Grundet den positive udvikling på mælkemarkedet opjusterer Videncentret for Landbrug, Kvæg budgetanbefalingen for mælkeprisen 2010 og 2011.

Budgetanbefaling – mælkeprisen 2010 og 2011

Set i lyset af den positive udvikling på markedet for mælk og mejeriprodukter samt Arla Foods stigning i afregningen i maj opjusterer Videncentret for Landbrug, Kvæg sin forventning til en gennemsnitlig mælkepris i 2010 til 226 øre pr. kg.

Regneark

Regneark - afregning mælkepriser anbefalinger 2010-2011

Økonomisk værdi af bælgsæd til svin og malkekøer i økologisk produktion

Der er behov for proteinfoder til økologiske husdyr, der kan leve op til de fordringsmæssige krav.

Sæt fokus på mark- og maskinøkonomi i erfagruppen

Værktøjet ”Din Bundlinje Mark” kan bruges til grovanalyse og sammenligning af udbytter og indtjening – og er også velegnet til at sammenligne bedrifter i en erfagrupper.

Artikel: "Udsigt til lavere kornpriser i Jylland."

Artikel i Effektivt Landbrug den 18. maj 2010.

Økologer klarer sig i en svær tid

Ny regnskabsanalyse viser, at økologiske mælkeproducenter har opnået fornuftige resultater - især i betragtning af et specielt vanskeligt år.

Artikel: "Kornbalancen er tippet."

Artikel i LandbrugsAvisen den 11. juni 2010.

Indtryk fra den globale mælkescene

Den årlige IFCN konference viste med al tydelighed, at det ikke kun er de danske mælkeproducenter, der havde det svært i 2009. Generelt ses der noget lysere på 2010.

Landmandsbarometer - Varedeklaration

Landmandsbarometeret belyser landbrugsvirksomheders helt aktuelle forventninger til de fremtidige konjunkturer på kort og langt sigt.

Optimisme blandt landmændene trods to vanskelige år

Efter to år med generelle underskud for landbrugsvirksomhederne, ser landmændene igen overvejende optimistisk på fremtiden. Landmændene forventer således stigende produktion, øgede investeringer, højere priser og øget indtjening.Ny prognose for kvægbrugets resultater i 2010 og 2011

Den nye prognose forudser en markant forbedring af bedrifternes meget negative økonomiske resultat i 2009, således at bedrifternes resultat i 2010 og 2011 vil være tæt på 0 kr.

Bilag til KvægInfo nr. 2106

Indkomst prognose for kvægbrugets resultater 2010 og 2011

Artikel: "Gå efter sorte tal i marken."

Artikel i MARK, august 2010.

Artikel: "Høje priser frister til mere raps."

Artikel i MARK, august 2010.

Produktionsøkonomi Kvæg 2010

Produktionsøkonomi Kvæg 2010 er den 18. pjece i rækken. Pjecen behandler i fire temaartikler højaktuelle problemstillinger i spændfeltet økonomi, biologi og management, som har væsentlig betydning for kvægbedriftens bundlinje.

Produktionsøkonomi Kvæg 2010 er nu på gaden

Pjecen behandler i 4 temaartikler højaktuelle problemstillinger i spændfeltet økonomi, biologi og management, som har væsentlig betydning for kvægbedriftens bundlinje.

Størrelse og økonomisk profit

Regnskaberne fra 2009 viste, at det var de største bedrifter, der kom ud med ringeste resultater, men medtages aflønning af alle faktorer er det faktiske de mindste bedrifter både i forhold til bruttoudbyttet og resultat per årsko, der i 2009 havde den

Produktionsøkomi Kvæg 2010

Slides

Budgetanbefaling mælkepris 2011 og 2012

Videncentret for Landbrug, Kvæg anbefaler, at landmænd og konsulenter budgetterer med en mælkepris på 2,53 kr. pr. kg standardmælk (4,2% fedt og 3,4% protein) i 2011.

Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2010-2012

Den nye prognose ser på indtjeningen på bedrifterne frem mod 2012. Der er udsigt til en markant forbedringen af indtjeningen i 2010 i forhold til 2009 primært som følge af højere mælkepris og lavere rente, niveauet er dog for gennemsnittet fortsat

Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2010-2012

Bilag til KvægInfo nr. 2130

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2010-2011

Der er udarbejdet en prognose over de forventede økonomiske resultater for planteavlsproducenter. Prognosen dækker alle heltidsplanteavlsbedrifter i Danmark.

Negative driftsresultater i planteavlen i 2009

Videncentret for Landbrug, Planteproduktion har netop udgivet pjecen "Produktionsøkonomi Planteavl 2010", hvor driftsøkonomerne har opgjort økonomien for 2009.

Budgetkalkuler 2010 og 2011 - ajourført oktober 2010

Budgetkalkulerne for de mest almindelige produktionsgrene er ajourført med realiserede og forventede priser for 2010 og forventede priser for 2011. Kalkulerne er tilgængelige henholdsvis som PDF fil og som Excel regneark.

Vejledende interne grovfoderpriser for 2010 og 2011

Skøn over de vejledende interne grovfoderpriser 2010 og 2011 er foretaget med baggrund i budgetkalkulerne 2010 og 2011.

Aftaler om markarbejde

Når landmænd laver aftale med maskinstation om udførelse af en eller flere opgaver i marken, bør der indgås en skriftlig aftale om arbejdets udførelse.

Økologikalkuler 2010 og 2011

Økologikalkuler 2010 og 2011 er i denne version udarbejdet med konstaterede priser frem til oktober 2010 og forventede priser for 2011, dvs. samme opbygning som i Budgetkalkulerne 2009 og 2010. Alle sider kan downloades fra internettet i PDF-format.

Investeringsberegning med grafisk følsomhedsanalyse

Investeringsberegninger udføres let og enkelt med programmet Inve Online. Du kan bruge et regneark til at supplere med grafiske illustrationer.

Beslutningsgrundlag ved investering i markmaskiner

Når bedriften planlægger større investeringer i f.eks. jord, stalde, inventar og markmaskiner er det væsentligt at have så godt og sikkert et beslutningsgrundlag som muligt. Markmaskiner adskiller sig fra andre investeringer ved at være reversible.

Renteprognose: Europæisk gældskrise fører til udskilningsløb og lave renter

Væksten ser ud til at få godt fat i de fleste lande rundt omkring i verden. Bedst ser det ud uden for Europa. Samtidig er der kommet mere ro på de finansielle markeder – bortset fra Europa, der har indledt et dramatisk udskilningsløb.

Svineproducenternes økonomi i 2010 og 2011

Indkomstprognoserne for svinebedrifterne for 2010 og 2011 viser en forbedring af økonomien i forhold til 2009, for såvel smågriseproducenter, slagtesvineproducenter samt producenter med integreret produktion.

Temperaturmåling for svineproduktionens økonomi 2010 og 2011, samt skøn for 2012

I 2010 forventes der et resultat fra svineproduktionen der er 17 kr. bedre end i 2009. Resultat i 2011 er præget af usikkerhed om udviklingen i foderpriserne.

Investeringer på svinebedrifterne i 2009

Investeringer på svinebedrifterne faldt med godt kr. 4 mia. fra 2008 til 2009.

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2010-2012

Lavt renteniveau er medvirkende til forbedring af driftsøkonomien i indeværende år, mens økonomien i 2011 vil blive lidt dårligere, som følge af faldende dækningsbidrag, men også stigende omkostninger og renter trækker i den forkerte retning.

Grundlag for benchmark af regnskaber for svineproducenter

Benchmark af regnskaber fra svinebedrifter på dækningsgrad og overskudsgrad kan være et godt supplement, når en driftsleders evne til at skabe indtjening og overskud i virksomheden skal vurderes.

Artikler: "Resultat af primær drift varierer 5.000 kroner pr. hektar", "Bruttoudbyttet er stort set ens", "Kun plads til de allerbedste"

Artikler i Effektivt Landbrug den 7. oktober 2010.

Artikel: "Kriseramte planteavlere øjner lys forude."

Artikel i Effektivt Landbrug lørdag den 2. oktober 2010.

Mere økologisk svineproduktion – Radio interview, tirsdag d. 30/11 2010

Friland efterspørger mere økologisk svinekød

Mere økologisk svineproduktion – Artikel i FoodCulture d. 26/11 2010

Spring på økovognen.

Indkomstprognose

Kvægbrugets økonomiske resultater 2010-2011

Behersket optimisme blandt landmændene

Landmændene er beherskede optimister og forventer generelt fremgang for deres bedrifter. Landmændene forventer således højere priser, øget indtjening og stigende produktion. Forventningen om fremgang sker dog på baggrund af to år med store underskud.

Artikel: Landbrugsdyk fortsætter

Artikel: Renten stiger i 2010

Artikel: Flere konkurser og tvangsauktioner

Artikel: Frygt for flere konkurser i fødevarebranchen

Artikel: Sidste udkald for dansk landbrug?

Artikel: Eksporten til Kina vil vokse med 10 procent om året

Artikel: Landbrugspakken er først og fremmest et politisk signal

Artikel: Finansieringen afgør hvor skidt det går i krisetider

Artikel: Vismændene fejlkonkluderer om rentetilpasningslån

Artikel: Landbruget er centrum i udkantsdanmark

Artikel: Landbrugsektoren steg ni procent

Artikel: Landbruget i centrum af udkant-Danmark

Artikel: Landbruget fylder godt i Danmark

Artikel: Landbruget fylder godt i udkantsdanmark

Artikel: Landbruget giver job til hver tiende i udkantskommuner

Artikel: Schweizerfranc kan komme op i 7,50 kr.

Artikel: L&F forventer lav rente langt ind i 2011

Artikel: Jubeloptimisme hos landmænd efter svære år

Artikel: Jubeloptimisme hos landmænd efter svære år

Artikel i Nationen 8/7 2010

Artikel: Optimismen er tilbage i landbruget

Artikel: Landmænd gør klar til at ansætte i 2011

Artikel: Landmænd ansætter folk i 2011

Artikel: Størst optimisme på store bedrifter

Artikel: Kriseramt landbrug ser lyst på fremtiden

Artikel: Landmænd er optimister trods kæmpegæld

Artikel: Landmænd vil igen investere

Artikel: Optimisme blandt landmændene

Artikel: Landbrug & Fødevarer tror på fortsat lave renter

Artikel: Videncenter: Prognoser er nødvendige

Artikel: Landmænd øger indtjeningen

Artikel: Landmænd øger indtjeningen

Artikel: Landmænd øger indtjeningen

Artikel: Landmænd øger indtjeningen

Artikel: Landmænd øger indtjeningen

Artikel: Kraftig forbedring af indtjeningen

Artikel: Landmænd øger indtjeningen

Artikel: Landmænd øger indtjeningen

Artikel: Landmænd øger indtjeningen

Artikel: Landmænd øger indtjeningen

Artikel: Landmænd øger indtjeningen

Artikel: Landmænd øger indtjeningen

Artikel: Landmænd øger indtjeningen

Artikel: Landmænd øger indtjeningen

Artikel: Landmænd øger indtjeningen

Artikel: Landmænd øger indtjeningen

Artikel: Landmænd øger indtjeningen

Artikel: Landmænd øger indtjeningen

Artikel: Ekstra penge til landmændene

Artikel: Landmænd øger indtjeningen

Artikel: Landmænd øger indtjeningen

Artikel: Landmænd øger indtjeningen

Best practice transportanalyse og registreringer

Fokus på transport- og logistikrådgivning samlede den 16. december 2010 en erfagruppe med 10 mælkeproducenter fra hele landet sammen med deres koordinator, en planteavlskonsulent samt en konsulent fra Videncentret for Landbrug.

Artikel: Landbruget står i stampe

Artikel: Store tab i vente trods fremgang

Artikel: Landmænd øger indtjeningen

Artikel: Kraftig bedring af indtjeningen

Artikel: Landmænd øger indtjeningen

Artikel: Landmænd øger indtjeningen

Artikel: Landmænd får flere penge i kassen

Artikel: Landmænd øger indtjeningen

Artikel: Landmænd øger indtjeningen

Artikel: Indtjening stiger i landbruget

Artikel: Landmænd øger indtjeningen

Artikel: Landmænd får flere penge i kassen

Artikel: Bauern werden erheblich mehr verdienen

Artikel: Landmænd kommer til at tjene mere

Artikel: Heltidsbrugene tæt på nulresultat

Artikel: Bedste tredjedel tjener gode penge

Artikel: Heltidsbrugene tæt på nulresultat

Artikel: Stavnsbundet af store tab

Artikel: Landmænd får flere penge

Artikel: Landmænd får flere penge

Artikel: Kraftig forbedring af landbrugets driftsresltat

Artikel: Kraftig forbedring af landbrugets driftsresultat

Artikel: Sønderjysk Landboforening - Magre år på vej

Artikel: Landmænd tror på øget indtjening

Artikel: Landscentret - Moderate rentestigninger forude

Artikel: Kraftigt konkurs-hop førevareerhvervene

Artikel: Koldstart for dansk serviceeksport

Artikel: Kraftigt konkurs-hop bekymrer

Artikel: Fødevaresektor smager på Kina

Artikel: Schweizerfranc presser landmænd

Artikel: Dansk fødevare-eksport til Kina slår alle rekorder

Artikel: Danske langbrugsvarer hitter i Kina

Artikel: Uændrede lange renter resten af året

Artikel: Landbruget i centrum af udkant-Danmark

Artikel: Landbruget er centrum i udkantdanmark

Artikel: Kriseramt landbrug ser lyst på fremtiden

Artikel: Optimismen bobler i landbruget

Artikel: Størst optimisme på store bedrifter

Artikel: Nyt landmandsbarometer tager temperaturen

Artikel: Landmænd forventer stigende priser

Artikel: Landmænd gør klar til at ansætte i 2011

Præsentation: Hvem må eje jord?

Indlæg på Plantekongres 2011.

Præsentation: Hvad gør naboen bedre?

Indlæg på Plantekongres 2011.

Landbrug og fødevareerhverv og Udkantsdanmark

Udkantskommunerne befinder sig i en ond cirkel, hvor et svagt befolkningsmæssigt og økonomisk grundlag skaber dårlige forudsætninger for vækst mv.

Nøgletal

Her kan du se definitioner og formål for en række nøgletal, der anbefales anvendt ved analyse af landbrugsbedrifters økonomi af Landbrug&Fødevarer, Videncentret for Svin og DLBR.

Artikel i Effektivt Landbrug den 17. december 2010.

Artikel: "Planteavlere i plus i 2011"

Hvem må eje jord?

I 2010 blev landbrugsloven liberaliseret, således at det nu er blevet muligt for langt flere end tidligere at eje landbrugsjord.

Dyk ned i tallene og overhal din nabo

Der er stor forskel mellem de produktionsresultater og den indtjening, de enkelte landmænd opnår, og det er der mange grunde til. En forudsætning for at opnå bedre resultater er, at du fokuserer på de områder, der især betyder noget for indtjeningen.

Økologi. Er der grundlag for en ny omlægningsbølge?

Hvilke landbrugsbedrifter vil være oplagte at lægge om til økologi de næste års tid? Er der økonomi i en omlægning til økologisk landbrugsproduktion?

Kortperiodisk opfølgning på produktionsbedrifter

Der er i løbet af de senere år kommet fokus på resultat og ikke kun på likviditet, når man henover året skal vurdere, hvordan det går på landbrugsbedrifterne.

Sammenlign dine økologiske afgrøder eller sædskifter

Vejledning til regneark under produktionsøkonomi, der nemt og hurtigt giver et økonomisk overslag for afgrøder og sædskifter.

Skal man blande sit økologiske svinefoder selv?

Der skal gøres mange overvejelser, inden man springer ud som økologisk hjemmeblander. Men med en god økonomisk beregning er beslutningen nemmere at tage, når man har et årligt beløb, der kan sættes op mod de forventede fordele og ulemper.

Hvad koster et kg mælk på din bedrift?

Artikel fra Kvæg Nyt nr. 21 - 2010

Vækstfond gør det lettere at låne

Artikel fra Kvæg Nyt nr. 7 - 2010

Der er en vej ud af krisen ...

Artikel fra Kvæg Nyt nr. 7 - 2010

Hvordan begræsner jeg min kvoteoverskridelse?

Artikel fra Kvæg Nyt nr. 2 - 2010

Resultat pr. kilo mælk

Artikel fra Kvæg Nyt nr. 20 - 2010

Optimismen er tilbage

Artikel fra Kvæg Nyt nr. 15 - 2010

Kvotekøb kan være et selvmål

Artikel fra Kvæg Nyt nr. 14 - 2010

Benchmarking viser forbedringsmuligheder

Artikel fra Magasinet Kvæg - Oktober 2010

Sådan laver du et godt budget

Artikel fra Magasinet Kvæg - September 2010

Mælkekvoten bliver værdiløs

Artikel fra Magasinet Kvæg - August 2010

Tema: Mælkekvote

Artikel fra Kvæg Nyt nr. 19 - 2010

Find ud af hvor du tjener pengene

Artikel fra Magasinet Kvæg - December 2010

Skal jeg købe nabogården?

Artikel fra Magasinet Kvæg - Maj 2010

Vækstfond gør det lettere at låne

Landbruget er kommet med i Vækstfonden. Staten stiller nu sikkerhed for lån til landmænd på op til 7,5 mio.

Økologiske mælkeproducenter klarer sig i en svær tid

Ny regnskabsanalyse viser, at økologiske mælkeproducenter har opnået fornuftige resultater – især i betragtning af et specielt vanskeligt år.

Ajourføring af prisskøn for landbruget til og med 2011

Landbrug & Fødevarer og Videncentret for Landbrug har ajourført vores prisskøn, der fortsat markerer en prisstabilisering. I det kommende år er der forventninger om lidt højere priser på mælk, korn og foder i forhold til vores prognose fra september.

Prognose for landbrugets økonomiske resultater 2010-2011

I 2010 og 2011 ventes en kraftig og tiltrængt forbedring af landbrugets driftsresultater i forhold til 2009, primært afledt af forbedrede bytteforhold, lave renter og større effektivitet.

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2010-2011

Videncenter for Svineproduktion forventer, at driftsresultatet for svineproducenterne vil blive kraftigt forbedret i 2010 i forhold til 2009.

Indkomstprognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2010-2011

Kvægbedrifterne fik et ualmindeligt dårligt økonomisk resultat i 2009. Heldigvis er der udsigt til markante forbedringer i indtjeningen i 2010,og også i 2011, om end i mindre grad.

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2010-2011

Regnskabsanalyser for 2009 og fremskrivninger af resultaterne for 2010 og 2011 viser, at planteavlsbedrifter også i 2010 må forvente et negativt driftsresultat. Prognosen for 2011 viser et lille positivt driftsresultat.

Sammendrag, tabeller og grafer for sektoren

Prognose for landbrugets økonomiske resultater 2010-2011

Landbrugets prisskøn og prognoser for driftsresultater 2010 til 2012 (september 2010)

Videncentret for Landbrug har i samspil med Landbrug & Fødevarer ajourført den forventede prisudvikling for en række af de salgs- og købspriser, der indgår ved udarbejdelsen af budgetter for 2010 til 2012 samt tilsvarende prognoser over indtjeningen.

Kvotekøb eller justering af produktionen?

Står man til at overskride sin kvote, har man mulighed for enten at ændre mængden af mælkekvote eller ændre mængden af mælk, der produceres. Beregn, hvad der med størst sandsynlighed vil være mest fordelagtigt, før du træffer dit valg.

Kvægøkonomisk nyhedsbrev januar 2010

Nyhedsbrev fra Bedrifts- og sektorstrategi om kvægøkonomi

Markedsnyt for mælk og mejeriprodukter februar 2010

Nyhedsbrev om markedet for mælk og mejeriprodukter

Kvægøkonomisk nyhedsbrev april 2010

Nyhedsbrev fra Bedrifts- og sektorstrategi om kvægøkonomi

Kvægøkonomisk nyhedsbrev august 2010

Nyhedsbrev fra Bedrifts- og sektorstrategi om kvægøkonomi

Udsigt til dramatisk stigning i efterspørgslen på fødevarer

Der er udsigt til en dramatisk stigning i efterspørgslen efter fødevarer på verdensplan. Spørgsmålet er, om produktionen i fremtiden kan matche den stigende efterspørgsel.

Kvægøkonomisk nyhedsbrev oktober 2010

Nyhedsbrev fra Bedrifts- og sektorstrategi om kvægøkonomi

Landbrugets prisskøn og prognoser for driftsresultater 2010 til 2011 (december 2010)

Videncentret for Landbrug har i samspil med Landbrug & Fødevarer ajourført den forventede prisudvikling for en række af de salgs- og købspriser, der indgår ved udarbejdelsen af budgetter for 2010 til 2011 samt tilsvarende prognoser over indtjeningen.

Din_Bundlinje_Mark_2009_april2010

Afsluttende rapport