Projektansvarlig

Scenarier og Natur, miljø og landskabsFarmTest

At gennemføre scenarier for aktuelle miljøudfordringer samt udvikle og afprøve en standardiseret metode til test af nye natur-, miljø- og landskabsforbedrende tiltag. Projektet tager udgangspunkt i praktiske afprøvninger og eksempler hos landmænd. Resultaterne bliver formidlet gennem en række demonstrationsaktiviteter, hvilket gør dem direkte brugbare hos andre landmænd med tilsvarende udfordringer.

Forlængelse af frist for udnyttelse af miljøgodkendelse?

Miljøstyrelsen har i et Help Desk svar anført, at en kommune har mulighed for at forlænge en fastsat frist for udnyttelse af en godkendelse eller tilladelse til et husdyrbrug.

Miljøgodkendelse af to husdyrbrug med hver sin ejer, men hvor der funktionsmæssigt er tale om ét anlæg – skal der indgives en eller to ansøgninger?

MS vurderer, at når der ansøges om etablering/udvidelse/ændring af anlæg, der er så nært forbundne, at der ikke kan ske en adskilt produktion, skal der indgives en samlet ansøgning.

Oversigt over Miljøklagenævnsafgørelser i medfør af husdyrbrugloven efter 1. januar 2010

2 meter bræmmer langs vandløb

Hvornår kan man søge enkeltbetaling og miljøordninger til den lovpligtige 2 meter dyrkningsfrie bræmme langs visse vandløb og søer?

Faktaark om mulighederne for at etablere vildtvenlige tiltag i markerne

Faktaarket giver overblik over enkle tiltag, der kan fremme forholdene for bl.a. agerhøns og harer med de muligheder, der er for at etablere vildtvenlige tiltag på dyrkede marker, inden for Enkeltbetalings- og gødningsreglerne.

Seneste nyt om de nye Etårige støtteordninger under artikel 68

I oktober 2009 blev der på Landbrugsinfo bragt information om seks nye mulige støtteordninger fra 2010.Ordningerne er sendt til godkendelse i EU, men er endnu ikke godkendt. Se mere her.

Nyt om ansøgningsrunden for Miljøordninger 2010

I forhold til tidligere ansøgningsrunder er der sket flere ændringer på en række områder inden for miljø- og økologiordningerne

Fra hvilket tidspunkt skal vilkårene i en miljøgodkendelse tidligst overholdes?

MS vurderer, at vilkårene i en miljøgodkendelse tidligst skal overholdes fra det tidspunkt, hvor godkendelsen påbegyndes udnyttet.

Nyhedsbrevet Husdyrgodkendelse nr. 9

Nu foreligger ”Nyhedsbrevet Husdyrgodkendelse” nr. 9 - 2010 på Miljøstyrelsens hjemmeside. Nyhedsbrevet udgives af Miljøstyrelsen med kommunerne som målgruppe.

Faktaark: Gode levesteder for markvildtet

Ændring af omregningsfaktoren for DE for mink træder i kraft pr. 1. august 2010

Den forventede ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen fastsætter omregningsfaktoren for mink til 34 årstæver pr. DE.

Rødliste

Den danske rødliste er blevet opdateret. DMU offentliggjorde i foråret 2010 resultatet af opdateringen, bl.a. hvilke arter, der er i fremgang og hvilke arter, der er i tilbagegang.

Mulighed for 1-årig forlængelse af 5-årige MVJ-tilsagn, der ophører. Gælder kun Natura 2000-områder.

FødevareErhverv åbner mulighed for at der kan søges 1-årig forlængelse af 5-årige MVJ- tilsagn under ordningen ”Miljøvenlig drift af græs- og naturarealer”, med arealer liggende helt eller delvist i Natura 2000-områder.

Ansøgning om tilskud til naturplaner 2010

Med baggrund i den politiske aftale om Grøn vækst er natur- og miljøprojektordningen udvidet med tre projekttyper. Der er således igen mulighed for at søge om tilskud til udarbejdelse af naturplaner.

Tilplantning med flerårige energiafgrøder – hvilke regler skal man være opmærksom på?

Ved tilplantning af flerårige energiafgrøder skal man være opmærksom på de regler, der har betydning for hvor de må plantes og i hvilke tilfælde tilplantningen skal anmeldes på forhånd.

Ny digital vejledning fra Miljøstyrelsen om husdyrgodkendelser

Vejledningen samler al eksisterende vejledningsmateriale om godkendelse af husdyrbrug.

Top ti over manglende overholdelse af krydsoverensstemmelser i 2009

En kontrolstatistik udarbejdet af FødevareErhverv i september 2010 viser en "Top 10" over manglende overholdelse af krydsoverensstemmelser i 2009. Se listen her.

Husk 2 m bræmmerne!

I top 10 opgørelsen over overtrædelse af krydsoverensstemmelserne for 2009 ligger overtrædelser af kravet om 2 m bræmmer langs søer og vandløb på førstepladsen. I 2008 var der tale om en andenplads. En kedelig topplacering!

Natura 2000-planerne er nu kommet i offentlig høring

Natura 2000 planerne er nu kommet i offentlig høring. Høringsperioden er på 6 måneder, dvs. frem til d. 6. april 2011.

Natura 2000-planernes konsekvenser for landbruget

Videncentret har lavet en analyse af hovedudfordringer for landbrugserhvervet af Natura 2000-planerne i udkast

Landlegatet kan nu søges for 2011

Har du en god ide, men mangler pengene? Så har du nu mulighed for at søge tilskud til sociale eller kulturelle aktiviteter på landet gennem Landlegatet. Fødevareministeriet uddeler 2,5 mio. kr. til de bedste projekter.

Pligt til anmeldelse af visse aktiviteter i Natura2000-områder - ny bekendtgørelse med lempelse af vurderingskriterier for nitrat

Det er vigtigt at anmelde væsentlige driftsændringer i Natura2000-områder i god tid. Hvis anmeldelsespligtige aktiviteter ikke anmeldes, vil det medføre bødestraf. Straffen kan stige til fængselsstraf i indtil et år.

Afgørelse i sagen om anmeldt ændring inden for Natura 2000-område i Ringkøbing-Skjern Kommune

Afgørelse i sagen om en anmeldt aktivitet i Natura 2000-område i Viborg Kommune

Afgørelse i sagen om genopdyrkning af græsarealer i et Natura 2000-område i Viborg Kommune

Afgørelse i sagen om en anmeldt aktivitet i et Natura 2000-område ved Haderslev Dam i Haderslev Kommune

Afgørelse i sagen om genopdyrkning af marker i et Natura 2000-område i Vordingborg Kommune

Naturklagenævnet orienterer. Klageadgang i forbindelse med Natura 2000-anmelderordningen

Naturklagenævnet orienterer. Natura 2000-område - fristforlængelse for vurdering af aktiviteter.

Afgørelse i sagen om en anmeldt aktivitet i natura 2000-område i Ringkøbing-Skjern Kommune

Nyhedsbrev 3 - Landdistriktsudvikling

Opdateringer vedrørende miljøteknologi, GUDP og temadag om nye muligheder for erhvervsudvikling i landdistrikter.

Faktaark: Bygninger i landskabet

De større og større landbrugsbyggerier kræver landskabelige tilpasninger på en helt anden måde end gårdene fra udflytningstiden (1850 til 1950). De landskabelige tilpasninger skal ske på baggrund af konkrete landskabsanalyser og -evalueringer.

Energiafgrøder i fremtidens landskab

Større udbredelse af flerårige høje energiafgrøder får betydning for oplevelsen af landskabet. Omhu med placering og formgivning kan medvirke til, at de høje afgrøder opleves som en harmonisk del af landskabet uden at genere naboer og andre unødigt.

Kontrolsager med underkendelse af plantedække på græsarealer

Videncentret for Landbrug får i øjeblikket mange spørgsmål omkring kontrolsager, hvor plantedækket på græsarealer er underkendt. Dette gælder både i forhold til Enkeltbetaling, miljøordningerne og krydsoverensstemmelse (GLM).

Nyhedsbrev 4 Landdistriktsudvikling

En ny tilskudsguide - Vækstguiden - giver overblik over statslige tilbud som skal skabe udvikling i virksomheder. Sammen med andre guider giver den et godt overblik over ordninger, der er relevante for landmanden, rådgivningscentre og landdistrikter.

Faggruppe - vådområder og ådale

Med henblik på at sikre, at vi som landmændenes rådgivere har den bedst mulige viden og de bedste værktøjer til rådighed har vi etableret en faggruppe.

Ålegræskonference 2010

Indlæg og videoklip fra Ålegræskonferencen der blev afholdt den 13. oktober 2010 på Egholm Vestergård. Konferencen havde fokus på ålegræsværktøjet som miljøpolitisk styringsværktøj

Landbrug, ålegræs og vandplaner

Indlæg fra Ålegræskonferencen der blev afholdt den 13. oktober 2010 på Egholm Vestergård. Indlægsholder: Flemming Gertz, Videncentret for Landbrug, Plan & Miljø.

Ålegræs og vandrammedirektiv i juridisk perspektiv

Indlæg fra Ålegræskonferencen der blev afholdt den 13. oktober 2010 på Egholm Vestergård. Indlægsholdere: Trine Stoltenborg & Lasse Baaner.

Vandrammedirektivets implementering i Tyskland - Flensborg Fjord og Østersøen

Indlæg fra Ålegræskonferencen der blev afholdt den 13. oktober 2010 på Egholm Vestergård. Indlægsholder: Flemming Gertz, Videncentret for Landbrug, Plan & Miljø.

Alternative målsætninger og virkemidler - stenrev m.v.

Indlæg fra Ålegræskonferencen der blev afholdt den 13. oktober 2010 på Egholm Vestergård. Indlægsholder: Jacob Carstensen, DMU.

Ålegræssets historiske udbredelse i de danske farvande - referencetilstand

Indlæg fra Ålegræskonferencen der blev afholdt den 13. oktober 2010 på Egholm Vestergård. Indlægsholder: Dorte Krause-Jensen, DMU.

Vurdering af ålegræs som redskab til fastlæggelse af reduktionsmål

Indlæg fra Ålegræskonferencen der blev afholdt den 13. oktober 2010 på Egholm Vestergård. Indlægsholder: Jacob Carstensen, DMU.

Forudsætninger og konklusion

Miljøgodkendelser Konsekvenser af nye regler

Miljøgodkendelser - Konsekvenser af ændringer i lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug for så vidt angår ammoniakpåvirkning.

Konsekvensen af de forslåede ændringer af det specifikke ammoniakreduktionskrav i husdyrgodkendelsesloven er søgt belyst i et projekt på Videncentret. Det vurderes at mange husdyrbrug i større eller mindre grad vil blive påvirket af lovforslaget.

Deklaration

Faktaark

Faktaark vedrørende vådområder om N, P, skat og økonomi

Faktaark vådområder - N

Faktaark om fosforådale

Vådområder skatteregler

Faktaark - økonomi

Nyttige links

Nyttige links i fobindelse med vådområder

Gødningsbeholdere i landskabet -placering og beplantning

En trykt pjece

Betydningen af årlig variation i kvælstofdeposition

Variation i ammoniakemission fra staldanlæg over kortere periode og dermed deposition på et naturområde vil normalt ikke have en umiddelbar effekt på plantesamfundet.

Ammoniak og følsomme naturtyper i forbindelse med miljøgodkendelse af husdyrbrug

Hvorledes vurderer man om der er givet en korrekt faglig begrundelse for (skærpet) vilkår til ammoniakafsætning på følsomme naturtyper i forbindelse med en miljøgodkendelse

Landskabshensyn ved plantning af flerårige energiafgrøder

Indlæg på temadagen, Aktuel arealforvaltning den 13 okt. 2010

Guideline for høring af Natura 2000-planerne

Der er udarbejdet en guideline til afgivelse af høringssvar til Natura 2000-planerne. Guiden er en vejledning til, hvordan høringsprocessen kan håndteres, og hvor der bør sættes fokus i forbindelse med afgivelse af høringssvar.

Oversigten 2010 - Kulturteknik

Afsnit fra Oversigt over Landsforsøgene 2010.

Faktaark: Høje flerårige energiafgrøder i landskabet

Tilplantning med flerårige høje energiafgrøder ændrer landskabets karakter. Derfor er det væsentligt at inddrage landskabsplanlægning, og at beplantningerne så vidt muligt indpasses som en harmonisk del af landskabet.

Energiafgrøder i fremtidens landskab

Artikel fra Landbrugs Avisen

Præsentation: Naturpleje som driftsgren

Indlæg på Plantekongres 2011.

Præsentation: Bufferzonernes konsekvens for landbrugene

Præsentation: Konsekvenser af de generelle krav til ammoniakfordampningen

Indlæg på Plantekongres 2011.

Hvordan forøger vi biodiversiteten i landbrugslandet?

Temafagmøde, DMU, Kalø d. 19.1.2010

Natura 2000-planerne: Indhold og fokusområder i landbrugslandet

Møde om vand- og naturplanerne Koldkærgaard, 5. feb. 2010

Aktuelle og nye tilskudsmuligheder ved naturpleje

Kvægkongressen, Herning d. 1. marts 2010

Konsekvenser for landbruget af Natura 2000 planerne

Indlæg på formandsmøde, Hinnerup d. 4. marts 2010

Landbruget som naturforvalter - udfordringer og muligheder

Naturkonference, Ferskvandscentret, Silkeborg, d. 8. april 2010

Muligheder i naturpleje

Forum for okse- og kalveproducenter, 22. april 2010 Koldkærgaard

Udfordringer og muligheder i naturplejen

Workshop: Naturpleje og kødproduktion. Agro Business Park d. 18. august 2010

§ 3 beskyttende naturarealer

Temadag: Natur og miljøudfordringer i planteavl, Koldkærgaard d. 19. august 2010

Anmeldelse af driftsændringer i Natura 2000 områder

Temadag: Natur og miljøudfordringer i planteavl, Koldkærgaard den 19. august 2010

Hvordan får vi landbruget med?

Envina § 3 årsmøde, Svendborg, den 8. september 2010

Status på Natura 2000 - hvad er udfordringen lige nu?

Temadag "Aktuel arealforvaltning" den 13.10.10

Aktuelle problemstillinger

Temadag "Aktuel arealforvaltning d. 13. oktober 2010, Koldkærgaard

Guideline til Natura 2000 planerne

forslag til natura 2000-plan 2009-2015 Lundby Hede, Oudrup Østerhede og Vindblæs Hede

Natura 2000 Landbrugets opgaver

Plantekongres, Herning, 13. januar 2010

Naturpleje som driftsgren

Thisted, den 24. februar 2010

Faktaark - Vandhuller, randzoner og padder

Hvordan sikres gode forhold for padderne?

Afsluttende rapport