Projektansvarlig

Optimering af næringsstofudnyttelsen

Formålet med projektet er at demonstrere og formidle viden, der kan danne grundlag for en optimal udnyttelse af næringsstofferne, og som bidrager til at reducere næringsstofudvaskningen og sikrer en økonomisk bæredygtig planteproduktion på såvel konventionelle som økologisk landbrug. Som et led i dette indgår demonstration af tiltag, der understøtter reduktionsmålene for udledning af kvælstof i aftalen om Grøn Vækst herunder anvendelse af efter- og mellemafgrøder. Det demonstreres, hvordan planteanalyser kan bidrage til en afbalanceret tilførsel af næringsstoffer, der er tilpasset planternes behov. Formålet er desuden at demonstrere udnyttelsen af husdyrgødningens indhold af kvælstof, samt muligheden for tidlig gylleudbringning. Desuden belyses det, hvordan gyllen transporteres mest ressourceeffektivt.

Få styr på forårets gødskningsstrategi nu

Det er nu sidste udkald for at få styr på forårets gødskningsstrategi. Brug tjeklisten og få overblik over blandt andet gødningsplan, gødningsindkøb og -typer, udspredningsudstyr, marker med specielle næringsstof- eller kalkbehov mv.

Hvornår skal vintersæden have gødning?

Selvom foråret kommer sent i år, skal gødning til vintersæd først tildeles, når vækstsæsonen går i gang. Tilførsel af gødning på marker med sne og dybfrosne marker skal undgås.

Optimér virkningen af kvælstofgødninger til vintersæd

De høje kvælstofpriser har resulteret i stor interesse for at anvende alternative gødningstyper som urea, flydende gødninger og ammoniak i vintersæd. Virkningen af den enkelte gødning afhænger af tidspunktet og udbringningsteknikken.

Udvikling i proteinindhold, udbytte og kvælstofudbytte i vinterhvede

Proteinindholdet i vinterhvede er faldet 2 procentenheder siden begyndelsen af 1990'erne, mens udbyttet er steget. Kvælstofudbyttet i kerne har næsten været konstant. Der er en fin sammenhæng mellem udbyttet i det enkelte år og proteinindholdet.

Reminder - Indbydelse til grovfoder-ekskursion den 16. juni 2010

Stor demonstration af fremtidens udstyr til nedfældning af gylle i græs og demonstration af ukrudtsbekæmpelse i majs. På SFG ekskursionen i Thy, er der fokus på effektiv mælkeproduktion på en konventionel og en økologisk bedrift.

Hollandske erfaringer med emission af lattergas og ammoniakfordampning efter udbringning af gylle

I Holland har man oparbejdet et stort forsøgsmateriale om emissioner efter udbringning af gylle. Et review blev præsenteret på en konference i Cambridge i december 2009, og de mest spændende konklusioner vises her.

Status på tilskudsordning til biogasanlæg

Tilskudsordningen, som er en del af Grøn Vækst aftalen, er netop blevet godkendt af EU-Kommissionen, og det forventes, at man kan indsende ansøgninger ”sidst på året”.

Husk kravene til pligtige efterafgrøder

Reglerne for etablering af efterafgrøder i efteråret 2010 er de samme, som i de foregående år.

Artikel: "Græsnedfældere lever ikke op til lovens krav."

Artikel i LandbrugsAvisen den 25. juni 2010.

Artikel: "Tør jord gav nedfælderne problemer"

Artikel i Maskinbladet den 25. juni 2010.

Demonstration af optimering af næringsstofudnyttelsen

Oversigt over de lokale demonstrationer i projektet: Optimering af næringsstofudnyttelsen

Indtryk fra demonstration af nedfældning af gylle i græs

En demonstration af syv systemer til udbringning af gylle i kløvergræs i Thy viste, at de fleste systemer til nedfældning havde svært ved at skabe en tilstrækkelig stor rille til at rumme den udbragte gylle.

Husdyrgødningsnormer for 2010-2011

Hvert år ajourføres normerne for husdyrgødningsmængder og indhold af næringsstoffer for de typiske husdyrarter og staldsystemer. Den væsentligste ændring i forhold til 2009/10 er, at gødningsmængden for kvæggylle er øget ca. 15 pct.

Opdatering af program til beregning af harmoni og økonomi ved gylleseparering

Hvor stort et harmoniareal kan spares ved gylleseparering? Hvad er de årlige omkostninger? Findes der billigere alternativer? Find svarene i programmet, som er udviklet af DLBR's landsdækkende team af specialister i biogas og gylleseparering.

Vejledning i Type 2-korrektion for husdyrgødning på kvægbedrifter

Hvis et kvægbrug har mistanke om, at bedriften ikke producerer den mængde kvælstof i husdyrgødning, som normerne foreskriver, kan man i nogle tilfælde med fordel korrigere normen i henhold til bl.a. foderforbrug og -indhold.

Landbrug & Fødevarer har søgt dispensation for frist for gylleudbringning

Landbrug & Fødevarer har anmodet Miljøstyrelsen om at udskyde fristen for udbringning af gylle til græs og vinterraps til 15. oktober. Anmodningen blev sendt den 21. september, og vi forventer et hurtigt svar.

Temadag om mellem- og efterafgrøder

Videncentret afholder i samarbejde med tre vestjyske landbrugscentre og Ytteborg en temadag om mellem- og efterafgrøder den 26. oktober ved Holstebro. Se afgrøderne i praksis og få den nyeste teoretiske viden.

Krav om nedfældning af gylle pr. 1. januar 2011

Den 1. januar 2011 skærpes kravene for nedfældning af gylle, da der bliver krav om nedfældning af al gylle til fodergræs og på sort jord. Hidtil har reglerne dog kun gældt i bufferzonerne omkring sårbar natur.

Kan forsuring af gylle i en gylletank sidestilles med nedfældning?

Det forventes, at forsuring af gylle med anlæg fra Biocover (SyreN) eller Infarm (NH4+) lovgivningsmæssigt sidestilles med nedfældning i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Oversigten 2010 - Gødskning

Afsnit fra Oversigt over Landsforsøgene 2010.

Oversigten 2010 - Græsmarksplanter

Afsnit fra Oversigt over Landsforsøgene 2010.

Oversigten 2010 - Majs

Afsnit fra Oversigt over Landsforsøgene 2010.

Præsentation: Forsøg med husdyrgødning

Indlæg på Plantekongres 2011.

Præsentation: Forsøg med kvælstofmængder og -typer, mikronæringsstoffer, efterafgrøder mv.

Indlæg på Plantekongres 2011.

Præsentation: Etablering af efterafgrøder før og efter høst

Indlæg på Plantekongres 2011.

Præsentation: Kan gødskningsstrategierne forbedres uden forringelse af produktionsøkonomien?

Indlæg på Plantekongres 2011.

Dyrkningsvejledning: Efterafgrøder

Dyrkningsvejledning: Efterafgrøder

Dyrkningsvejledning: Bor

Dyrkningsvejledning: Bor

Dyrkningsvejledning: Jern

Dyrkningsvejledning: Jern

Dyrkningsvejledning: Mangan

Dyrkningsvejledning: Mangan

Dyrkningsvejledning: Zink

Dyrkningsvejledning: Zink

Dyrkningsvejledning: Svovl

Dyrkningsvejledning: Svovl

Dyrkningsvejledning: Kobber

Dyrkningsvejledning: Kobber

Resultater af forsøg med gylle, separeret husdyrgødning, fjerkrægødning m.v.

Der er spændende resultater med fjerkrægødning, nitrifikationshæmmer, SyreN, svinegylle til raps samt væskefraktionen fra separeret kvæggylle.

Forsøg med kvælstofmængder og -typer, mikronæringsstoffer, efterafgrøder m.v.

I Landsforsøgene 2010 er der gennemført forsøg med forskellige gødningstyper til vinterhvede, mikronæringsstoffer til korn og vinterraps samt forsøg med efter- og mellemafgrøder.

Kan gødskningsstrategierne forbedres uden forringelse af produktionsøkonomien?

Det er vanskeligt at reducere udvaskningen af kvælstof ved at forbedre gødningsstrategierne uden at produktionsøkonomien forringes. Udvaskningen bestemmes først og fremmest af sædskiftet og herunder af brugen af efterafgrøder.

Etablering af efterafgrøder før og efter høst

Efterafgrøder af korsblomstrede kulturer kan etableres før høst eller lige efter høst. Høsttidspunktet og vejrforholdene i august og september betyder meget for etableringen.

Artikel: "Regn på om slanger og depottank kan afløse gyllevogn"

Artikel i LandbrugsAvisen den 11. marts 2011.

FarmTest af gylleudlæggere som alternativ til gyllevogne

FarmTesten beskriver forskellige systemer til gylleudlægning, herunder fordele og ulemper i forhold til brug af traditionelle gyllevogne. Et beregningseksempel belyser økonomien ved gylleudlægning.

Afsluttende rapport