Projektansvarlig

Databaser, opsamling, analyse og anvendelse

I forbindelse med almindelig landbrugsdrift opsamles der en lang række produktionstekniske og øko-nomiske data, som grundlag for planlægning og styring af den enkelte bedrift. Samtidig udgør dataene den lovpligtige dokumentation af produktionen. Udover den specifikke anvendelse i forhold til den en-kelte landbrugsbedrift så udgør registreringerne et helt unikt datagrundlag for landsdækkende analy-ser, benchmarking, avlsværdiberegninger, statistikformål, dokumentation samt til forsknings- og un-dervisningsformål. Det er projektets formål at konsolidere, videreudvikle samt lette tilgængeligheden til Landscentrets databaseløsninger, så data kan anvendes som grundlag for dokumentation, rådgivning, benchmarking, videndeling, analyser, forskning og certificering bredt i hele erhvervet.

DLI og Single Sign-On

I denne artikel beskrives hvordan Landscentret har valgt at implementere en SOA-baseret Single Sign-On løsning med brug af en fælles database på tværs af forskellige fagsystemer/databaser

Databaser, opsamling, analyser og anvendelse

Afsluttende rapport