Projektansvarlig

Demonstration af bæredygtige teknologier i relation til husdyrbruget I

Projektets formål er gennem demonstrationsaktiviteter at sprede den viden og praksis, der genereres i forsknings-, forsøgs- og rådgivningsprojekter vedrørende anvendelsen af nye processer og teknologier i den primære jordbrugssektor. På denne måde sikres det, at innovative og bæredygtige jordbrugsbedrifter fremmes, så de kan opnå en stærkere konkurrenceevne, og der kan bevares eller skabes arbejdspladser i virksomhederne.

Test af biologisk luftrenser til slagtesvinestalde

Test og demonstration af biologisk luftrenser til slagtesvinestald viser ammoniak- og lugtreduktioner på niveau med resultater fra tysk test.

170408

Møde med lokale vedrørende bl.a. pilotprojekter.

030608

Møde med lokale vedrørende bl.a. pilotprojekter.

021208

Møde med lokale vedrørende bl.a. pilotprojekter.

200508

Møde med lokale vedrørende bl.a. pilotprojekter.

Forbrænding af fiberfraktionen fra separeret husdyrgødning

Der er stigende interesse for at kunne udnytte energipotentialet i landbrugsrelaterede biomasser for at øge andelen af vedvarende og CO2-neutral energi. I den forbindelse er der behov for at få undersøgt muligheden for at udnytte energipotentialet af den faste fiberfraktion af separeret husdyrgødning. Denne undersøgelse søger at afklare, hvordan samfyring af fiberfraktioner og halm påvirker energiudnyttelsen og miljøpåvirkningen ved forbrænding i decentrale forbrændingssystemer.

061008bilag

Møde med lokale vedrørende bl.a. pilotprojekter.

090508

Møde med lokale vedrørende bl.a. pilotprojekter.

061008

Møde med lokale vedrørende bl.a. pilotprojekter.

280508

Møde med lokale vedrørende bl.a. pilotprojekter.

191108

Møde med lokale vedrørende bl.a. pilotprojekter.

Referat fra møde i netværksgruppe

Referat fra møde i netværksgruppe vedr. Vand- og Naturplanlægning 10. december 2008.

170608

Møde med lokale vedrørende bl.a. pilotprojekter.

Demonstration af bæredygtige teknologier i relation til husdyr-bruget - I

Afsluttende rapport

Foderroer på kvægbedrifter

Foderroer er atter kommet på menukortet på kvægbedrifterne. Modelberegninger viser, at der er gevinst ved at fodre med samensilerede roer og majsprodukter, hvis kornprisen er over 100 kr. pr. hkg og man har høje udbytter i roer i forhold til korn

Generelt om ethanol

Artiklen indeholder: Hvad er bioethanol? Bioethanol som erstatning for benzin. Behov for biobrændstof i transportsektoren. Produktion af bioethanol i EU og andre verdensdele. Produktion af ethanol i Danmark.

Brændværdi i biomasse

Brændværdien angiver den mængde energi, som en given biomasse indeholder.

Bioethanol: Teknologi, afgrøder, energibalance og drivhusgasreduktion

Artiklen indeholder: Bioethanol fremstillet ved 1. og 2. generationsteknologi. Potentiel ethanolproduktion for forskellige afgrøder. Reduktion i udledning af drivhusgasser. Energibalance samt fordele og ulemper ved produktion af bioethanol.

Energiafgrøder til biogas

Energiafgrøder er velegnede til at supplere husdyrgødning i et biogasanlæg, men anvendes kun i meget begrænset omfang i Danmark.

Normalt behov for mangan i vinterbyg

Der er iværksat en monitering af manganindholdet i 14 vinterbygmarker forskellige steder i landet. Resultaterne af den første måling på planter udtaget i uge 41-43 tyder på, at behovet for mangansprøjtning er normalt. Prøvetagningen gentages i uge 45.

Normalt behov for mangan i vinterbyg

En undersøgelse af manganindholdet i 14 vinterbygmarker forskellige steder i landet tyder på, at behovet for mangan er normalt i år.

Forebyg manganmangel i vintersæd

Det er nu, man skal forebygge manganmangel i vintersæd ved udsprøjtning af mangan. Alle marker med vinterbyg og vinterhvede bør behandles, hvis der tidligere er observeret manganmangel på marken.

Oversigt over Landsforsøgene 2008

Oversigten udkommer én gang årligt som en afrapportering af de godt 1.100 markforsøg, der i årets løb er udført i samarbejde mellem de lokale planteavlskontorer og Landscentret, Planteproduktion.

Analyse af transport og logistik i planteproduktionen

Tag hensyn til økonomi, lugt, CO2-udledning, kvalitet og arbejdsbelastning ved planlægning af arbejde og transport på bedriften. Der kan være penge at spare på rationelt udført arbejde.

Koordinationsgruppe for vand og naturplanlægningen

Der er etableret en koordinationsgruppe der skal søge at samkoordinere indsatsen omkring vandrammedirektiv og Natura 2000. Referat fra mødet vedlagt

Møde med lokale vedrørende bl.a. pilotprojekter

Referater/dagsordener samt bilag fra møderne med konsulenterne.

Erfamøder med Miljøkonsulenter

Referater af møder i Vand og Natur netværksgruppen.

Analyse af indspil til idefasen, Vandrammedirektiv og Natura 2000

I forbindelse med idefasen for Vandrammedirektivet og Natura 2000 kom kommuner, en række grønne organisationer og landbruget med en række indspil.

Udarbejdelse og formidling af Miljøstrategiske Handlingsplaner

Udarbejdelsen af de Miljøstrategiske Handlingsplaner har omfattet en workshop, udviklingsseminarer samt enkelte gårdbesøg. Formidlingen af de Miljøstrategiske Handlingsplaner fremgår primært af en udarbejdet hjemmeside samt præsentationer ved div. kurser

Undgå ulykker via god ledelse

Ledelsen må have en politik som ansatte er involverede i, og denne politik skal udmøntes i praksis. Dette er en del af strategien i begrebet systematisk arbejdsmiljøledelse, der netop er et skridt på vejen til en sund og sikker arbejdsplads.

FarmTest - Foderopbevaring

Foder opbevares ofte under meget dårlige forhold. Det går ud over kvaliteten og i sidste ende køernes ydelse. For at opnå en god foderlogistik, høj foderkvalitet og hygiejne, er det vigtigt, at foderlagrene til både grov- og kraftfoder er fornuftigt indre

Kalium i foderrationer til økologiske malkekøer

FarmTest om at økologisk mælkeproduktion har en høj andelkløvergræs i sædskiftet og dermed også i foderrationen.

Separering af kvæggylle med Kemira 812P

Dansk Landbrugsrådgivning har gennemført en supplerende FarmTest af Kemira Waters A/S

FarmTest - Overfladebehandling af ensilagesilo

Igangværende FarmTest af otte produkter til overfladebeskyttelse af beton i ensilagesiloer.

Farmtest - Overfladebehandling af gulve

Dansk Landbrugsrådgivning har foretaget pH-målinger og indsamlet driftserfaringer hos 11 landmænd, der forsurer gylle med et anlæg fra Infarm A/S.

Separering af svinegylle med GEA Westfalia UCD 305

Afsluttet FarmTest.

Demonstration af Purliq 1500 til separering af svinegylle

Landscentret, Plan & Miljø har i samarbejde med AgroTech undersøgt Purliq 1500 til separering af svinegylle.