Høst og ensilering af kolbemajs

Promilleafgiftsfonden for landbrug
Kolbemajs høstes 3 uger senere end helsædstidspunktet, når tørstofindholdet er 52-57 pct.
Kun veludviklet majs er velegnet til kolbemajs. Kolbemajs høstes ca. 3 uger senere end til helsæd, når indholdet af tørstof i kolben med svøbblade er 52-57 pct.
Kolbemajs skal snittes kort og ensartet med 4 mm snitlængde. Lav ikke større stakke end at der kan opfodres 20-30 cm om dagen, mest til sommerfodring.


Majs til kolbemajs
Kun majs med veludviklede og tilstrækkeligt modne kolber er velegnet til kolbehøst, dvs. høst af kolber med svøbblade med 52-57 pct. tørstof. Når tørstofindholdet er 52-57 pct. i kolbe med svøbblade, er kolbeudbyttet beregnet i foderenheder 85-90 pct. af udbyttet til helsæd. På helsædstidspunktet er tørstofindholdet i kolben med svøbblade ca. 45 pct. På dette tidspunkt kan der forventes et udbytte af kolbe på ca. 75 pct. af udbyttet til helsæd. Som en tommelfingerregel kan man regne med, at kolbeudbyttet falder med 5 pct. i forhold til helsædsudbyttet beregnet i foderenheder, for hver gang tørstofprocenten i kolbe med svøb falder med fem procentenheder.

Høsttidspunkt for majs til kolbemajs
Høsten kan fastsættes efter følgende fire forhold:

 1. Når indholdet af tørstof i kolben med svøbblade er 52-57 pct.

 2. En uge efter at middeldøgntemperaturen er kommet under 10 °C.

 3. En uge efter at mere end halvdelen af bladene er nedvisnet af frost.

 4. Før en begyndende væltning eller nedknækning af kolber får et betydeligt omfang.

Majsen høstes så snart ét af ovenstående kriterier er opfyldt, da en udsættelse af høsten øger risikoen for angreb af Fusarium. Selv om forholdene i punkt 1 er ideelle og langt må foretrækkes, kan det være forholdene under punkt 2, 3 og 4, der bestemmer høsttiden.

Metoder til vurdering af tørstofprocenten

Den sorte plet

Bræk kolben midt over. Pil kerner ud og se på kernernes tilhæftningssted. Når den sorte plet er synlig på kernernes tilhæftningssted på kernerne i den nederste halvdel af kolben, er tørstofprocenten 52-57 pct. Den sorte plet er tegn på, at indlejringen af tørstof i kernerne er stoppet.

Tørstofbestemmelse på laboratorium Hvis man ønsker at få tørstofindholdet bestemt mere præcist, kan det udføres på f.eks. Eurofins Steins Laboratorium. Der plukkes kolber på 8-10 majsplanter, som repræsenterer hele marken. Høst f.eks. kolberne på 3 planter i træk i en række 3 steder i marken og min. 30 m fra skel. Kun den største kolbe på hver plante høstes. Kolberne sendes i hel tilstand og knuses på laboratoriet.
Tørstofbestemmelse i varmluftsovn Denne metode kan anvendes ved hjælp af en almindelig varmluftovn:
 1. Høst 8-10 kolber, som repræsenterer marken f.eks. kolberne på 3 planter i træk i en række 3 steder i marken mindst 30 m fra skel. Kun den største kolbe på hver plante høstes.
 2. Træk svøbbladene ned på kolberne, men træk dem ikke af.
 3. Udvælg 4 kolber, som repræsenterer de 9 kolber.
 4. Lav 2 prøver - 2 kolber pr. prøve.
 5. Klip kolberne i 1 cm stykker med en havesaks.
 6. Vej prøverne på en køkkenvægt med en nøjagtighed på max. +/- 5 gram.
 7. Læg prøverne på 2 ovnplader - 1 prøve pr. ovnplade (på bagepapir) . 130 oC i 4-6 timer med varmluft.
 8. Prøven vendes jævnligt rundt.
 9. Foretag til sidst 2 kontrolvejninger med en halv times mellemrum.

Udvikling i tørstofprocenten
På helsædstidspunktet har kolberne med svøbblade et tørstofindhold på ca. 45 pct. Da tørstofprocenten i kolben stiger med 0,3 til 0,5 procentenheder pr. døgn, skal kolbemajs høstes tre til fire uger senere end til helsæd.

Høst
Kolbemajs høstes med en finsnitter med cracker monteret med et plukkebord. Under plukkebordet sidder en rotor, som efterlader majsstænglerne groft snittet på marken.

Kolbemajs snittes kort med en snitlængde på 4 mm, således at alle kerne bliver knust.

Både knive og modskær skal være skarpt slebne for at begrænse mængden af usnittede svøbblade. Montering af majsknive på finsnitteren vil gøre det lettere at snitte svøbbladene eksakt. Modskæret skal lægges godt til knivene.

Finsnitteren skal være monteret med en cracker, som skal lægges så hårdt sammen, at alle kerner bliver valset eller mast. Rillerne på valserne skal være så skarpe, at alle spindelskiverne bliver fuldstændigt trukket i småstykker.

Plukkebordet skal være indstillet, så der ikke kommer stængelstykker med i kolbemassen. Stængelstykkerne påvirker foderværdien negativt, og gør det vanskeligt at komprimere kolbemassen i stakken.

Ensilering
Kolbemajs kan ensileres i stak på en betonplads, plansilo, silopose, wrapballer eller gastæt silo. Kolbemajs er let at ensilere, og der er erfaring for, at det ikke er nødvendigt at tilsætte ensileringsmidler. Ensilagens stabilitet under opfodring kan forbedres ved tilsætning af et ensileringsmiddel med virkning mod gær- og skimmelsvampe. Se en oversigt over markedsførte midler i GrovfoderNyt nr. 150. I denne oversigt kan du se, at det kun er få midler, som egner sig til kolbemajs.

Stak eller silo: Den finsnittede kolbemajs lægges straks ind i maks. 10 cm tykke lag, og hvert lag køres omhyggeligt sammen. Efter sidste lag er lagt ud, køres der 1-2 timer, så overfladen er fuldstændig fast og jævn. Stakken eller siloen tildækkes med 2 lag plastfolie, hvor den underste med fordel kan være en tynd 0,04 mm tyk underlagsfolie.

Husk at der er dobbelt så mange foderenheder pr. m3 end i majshelsædsensilage (dvs. omkring 430 FE/ m3), og at det daglige forbrug af kolbemajs ofte er begrænset. Sørg derfor for, at snitfladen under opfodring ikke er større, end at der dagligt forbruges 20-30 cm - mest i sommerperioden. Som en tommelfingerregel kan man regne med 1 m2 snitflade - pr. FE/ko/dag - pr. 100 køer.

Eksempel.: Hvis 200 køer skal have 3 FE pr. ko pr. dag, må snitfladen maks. være 6 m2.

Silopose Ved ensilering i silopose skal man sikre, at firmaets anvisninger for forstrækning af siloposen overholdes, så der bliver så høj en komprimering som muligt.
Wrapballer Ved ensilering i wrapballer sikres, at plastfirmaets anvisninger for antal lag plastfolie og plastfoliens forstrækning overholdes. Normalt 9-10 lag plastfolie, som forstrækkes 70 pct.
Gastæt silo Kolbemajs kan også ensileres i en gastæt silo med topudtag eller med bundudtag. Til bundudtag anvendes udtag til ensilage.

Det Europæiske Fællesskab og Fødevareministeriet ved Direktoratet for FødevareErhverv har deltaget i finansieringen af denne aktivitet.