Projektansvarlig

Demonstration af bæredygtige teknologier i relation til husdyrbruget II

Projektets formål er gennem demonstrationsaktiviteter at sprede den viden, der genereres i forsknings-, forsøgs- og rådgivningsprojekter vedrørende anvendelsen af nye processer og teknologier i den primære jordbrugssektor. På denne måde sikres det, at innovative og bæredygtige jordbrugsbedrifter fremmes, så de kan opnå en stærkere konkurrenceevne, og der kan bevares eller skabes arbejdspladser i virksomhederne.

Demonstration af bæredygtige teknologier i relation til husdyr-bruget - II

Afsluttende rapport

Høst og ensilering af majshelsæd

Høje foderpriser gør det relevant at overveje kolbehøst på en del af majsarealet eller at sætte en længere stub på bedrifter med en rigelig forsyning med grovfoder. Vær omhyggelig med finsnitning, indlægning og sammenkørsel.

Vurdering af tørstofindholdet i majshelsæd

Se forskellige metoder til at vurdere tørstofprocenten i majshelsæd.

Høst og ensilering af kolbemajs

Kolbemajs høstes 3 uger senere end helsædstidspunktet, når tørstofindholdet er 52-57 pct.

Høsttidspunkt for majs til helsæd

Høst med majshelsæd når tørstofindholdet er 29-32 pct.

Oversigten 2008 - Majs

Afsnit fra Oversigt over Landsforsøgene 2008.

Reminder: Landsdækkende grovfoderekskursion den 17. juni 2008

Husk tilmeldingsfrist den 10. juni 2008. Hør om dyrkning af nye majsprodukter, foderroer samensileret med majs og græsmarksdrift fra A til Z. Der vil flere forskellige former for demonstrationer bla. af GPS udstyr til styrettrafik i græsmarken og stakudjævner til indlægning af stæs eller majs i køresilo. 

Opgørelse over monitering af vandprocent og udbytte i kernemajs i 2008

I 2008 er vandindholdet i kernemajs fulgt i 6 marker i tiden op til høst. Markerne er fordelt over det meste af landet. Udbyttet har været højest på Øerne og i Sydjylland og lavest i Midtjylland.

Følg vandprocenten i kernemajs frem mod høst

I seks marker fordelt over det meste af landet følges vandprocenten i kernemajs i tiden op til høst. Anden prøve er udtaget 13/10-14/10.

Følg vandprocenten i kernemajs frem mod høst

I seks marker fordelt over det meste af landet følges vandprocenten i kernemajs i tiden op til høst.

Følg vandprocenten i kernemajs frem mod høst

I seks marker fordelt over det meste af landet følges vandprocenten i kernemajs i tiden op til høst.

Følg vandprocenten i kernemajs frem mod høst

I 6 marker fordelt over det meste af landet følges vandprocenten og udbyttet opgøres ved høst. De første marker er høstet.

Høst af kernemajs

Kernemajs høstes med max. 40 pct. vand og mejetærskeren indstilles til høst af kernemajs.

Fusariumtoksiner i Landsforsøg med kernemajs 2008

Ingen signifikant forskel på sorters indhold af fusariumtoksiner. Sen høst øger risikoen for fusariumtoksiner.

Følg vandprocenten i kernemajs frem mod høst

I 6 marker fordelt over det meste af landet følges vandprocenten i tiden op til høst. Ved høst opgøres udbyttet. Første mark er høstet.

Reduktion af lugt ved nedfældning af gylle i vinterhvede

Landscentret, Planteproduktion har i samarbejde med AgroTech undersøgt, hvor effektivt nedfældning kan begrænse lugtgener af gylleudbringning til vintersæd.

Virkning af ureagødninger

Virkningen af urea i vintersæd er væsentlig lavere end i ammoniumnitratbaserede gødninger. Der skal anvendes 10-20 pct. mere kvælstof i urea for at få samme effekt.

Nedsat virkning af urea i vintersæd

Urea kan være en billig kvælstofgødning. Men effekten i vintersæd og græs er væsentligt dårligere end ammoniumnitratbaserede gødninger.

Oversigten 2008 - Gødskning

Afsnit fra Oversigt over Landsforsøgene 2008.

Oversigt over Landsforsøgene 2008

Oversigten udkommer én gang årligt som en afrapportering af de godt 1.100 markforsøg, der i årets løb er udført i samarbejde mellem de lokale planteavlskontorer og Landscentret, Planteproduktion.