Ændringer i NorFor modellen

Promilleafgiftsfonden for landbrug
Nedbrydning af foderet i vommen er en tidsafhængig proces. Hvor meget der bliver nedbrudt afhænger af forholdet mellem nedbrydningshastigheden og passagehastigheden af foderet ud af vommen.
Nedbrydning af foderet i vommen er en tidsafhængig proces. Hvor meget der bliver nedbrudt afhænger af forholdet mellem nedbrydningshastigheden og passagehastigheden af foderet ud af vommen. Det er altså konkurrencen mellem hvor hurtigt foderet bliver nedbrudt og hvor hurtigt det passerer ud af vommen, der afgør hvor meget foder der bliver nedbrudt i vommen. Mængden af foder nedbrudt i vommen har stor betydning for koen energi og aminosyrer forsyning og derfor er nedbrydningshastigheden og passagehastigheden centrale begreber i NorFor modellen.

I KvægInfo nr. 1887 og nr. 1881 er ændringer i fodermidlernes nedbrydningshastighed beskrevet. Disse ændringer betyder, at det har været nødvendigt at tilpasse modellen til de nye værdier for nedbrydningshastighed.

Nye nedbrydnings- og passagehastigheder i NorFor modellen
NorFors biologigruppe har evalueret og tilpasset NorFor modellen på baggrund af Nordiske og udenlandske forsøgsdata. Evalueringen har vist, at der hidtil har været beregnet en lidt for høj fordøjelighed af restkulhydrater i ensilage. Derfor
nedjusteres nedbrydningshastigheden af restkulhydrater i ensilage fra 150%/time til 25%/time. Endvidere er der foretaget en generel nedjustering af passagehastighederne for NDF i kraftfoder og grovfoder

Betydning af ændringerne
Ændringerne betyder at den samlede energioptagelse falder med 3-5 MJ i typiske foderrationer, svarende til at energibalancen falder med 3-4%. Ændringerne betyder også at den daglige AAT-forsyning falder med 50-70 gram afhængig af foderrationen. Det kan også medføre, at kraftfoderandelen øges en smule.

Ændringerne har også betydning for gamle foderplaner
Ændringerne har betydning for alle fodermidler også dem der allerede er oprette i besætningsfodermiddeltabellen og evt. indgår i en foderplan. For gamle foderplaner får ændringerne først betydning når foderplanerne genberegnes. Genberegningen sker enten ved optimering, konsekvensberegning eller når der til- eller fravælges rationsparametre.

Konsekvensen for gamle foderplaner er at energibalancen vil, afhængig af foderrationen, falde med op til 4 %. Der vil også være ændringer i AAT og PBV værdierne.

Ændringen i nedbrydningshastighed af restkulhydrater i ensilage påvirker ikke fodermidler der allerede er oprettet i besætningsfodermiddeltabellen. Får at få effekt af disse ændringer i en foderration, skal der enten hentes nye fodermidler fra NorFor fodermiddeltabellen eller fodermidlerne skal "sættes tilbage" til standard. Èn tredje mulighed er at taste den nye værdi af nedbrydningshastigheden direkte ved opslag på fodermidlerne i fodermiddeltabellen. Nedbrydningshastigheden af restkulhydrater ændres fra 150 til 25, gælder kun ensilage.

Øvrige ændringer
Minimums grænsen for energibalancen er hævet fra 99,5 til 100, det samme gælder maksimum der er hævet til 101.

Som ny rationsparameter er kg tørstof pr. FE oprettet. Kg tørstof pr. FE findes under rationsparameteren Energi.