Ændringer i NorFor modellen, malkekøer

Promilleafgiftsfonden for landbrug
Nedbrydningshastigheden af rest-kulhydrater i grovfoder nedsættes fordi energiværdien af rest-fraktionen hidtil har været overvurderet. Derudover er korrektionen af grovfoderets fylde ændret, således at godt grovfoder medfører en mindre fyldende ration.


Nedbrydningshastigheden af rest-kulhydrater (nhRestCHO) i grovfoder nedsættes fordi energiværdien af rest-fraktionen hidtil har været overvurderet. Derudover er korrektionen af grovfoderets fylde ændret, således at godt grovfoder medfører en mindre fyldende ration. Disse ændringer betyder, at grovfoderoptagelsen øges med ca. 0,5 kg tørstof afhængig af grovfoderkvaliteten og dets indhold af rest-kulhydrater.

Beregning af nedbrydningshastigheden af rest-kulhydrater (nhRestCHO)
Nedbrydning af foderet i vommen er en tidsafhængig proces. Hvor meget, der bliver nedbrudt, afhænger af forholdet mellem nedbrydningshastigheden og passagehastigheden af foderet ud af vommen. Derfor er nedbrydningshastigheden og passagehastigheden centrale begreber i NorFor. Evaluering af NorFor's fordøjelsesmodel mod forsøgsdata med målte in vivo fordøjeligheder af næringsstoffer har vist, at NorFor overvurderer fordøjeligheden af rest-kulhydrater.

Hidtil har nedbrydningshastigheden af rest-kulhydrater været konstant 150 %/time for alle fodermidler. Rest-kulhydrater består dels af sukker, der har en høj nedbrydningshastighed på 150%/time og dels af andre kulhydrater med en lavere nedbrydningshastighed. Restkulhydrater, der ikke er sukker, er vurderet til at have en nedbrydningshastighed på 10%/time.
Det betyder, at for grovfoder (fodergruppe 6) beregnes der en vægtet nedbrydningshastighed for rest-kulhydraterne ud fra forholdet mellem sukker og den resterende del af restfraktionen.

Grovfoderets tabelværdier i DLBR NorFor er opdateret med nye værdier for nhRestCHO
Dermed nedskrives grovfoderets energiværdi med 1-2 %, ligesom der forekommer ganske små ændringer i AAT/PBV værdierne. Ændringen er størst for grovfoder med et lavt indhold af sukker i forhold til indholdet af rest-kulhydrater.

Eksempler på konsekvensen af ændringen i beregningen af nhRestCHO er vist i nedenstående tabel.

Tabel 1. Ændring i standard foderværdi for udvalgte grovfodermidler

 

Gamle værdier

 

Nye værdier

Fodermiddel

nhRestCHO

NELp20

AATp20

PBVp20

nhRestCHO

NELp20

AATp20

PBVp20

Kløvergræs, 6-8 cm, 40% kløver

150

6,90

96

87

 

73

6,58

95

89

Kløvergræsens. middel FK, 40% kløver

150

6,25

76

48

 

42

5,95

74

51

Kolbemajs, ensilage

150

7,42

98

-83

 

67

7,37

98

-83

Majsensilage, middel FK

150

6,55

86

-65

 

40

6,38

85

-63


Ændret beregning af standardfoderværdier

Ændringerne i standard foderværdien er større end de 1-2 %, der kan forklares ved ændringerne i nhRestCHO. Dette skyldes, at beregningen af standard foderværdien er tilpasset ændringerne af passagehastigheden af NDF i kraftfoder og grovfoder i NorFor fordøjelsesmodel, hvilket også giver en lille nedjustering af grovfoderets værdi.
Ændringerne i beregningen af standard foderværdien har betydning for alle fodermidler. I nedenstående tabel 2 er betydningen vist for nogle kraftfodermidler.

Tabel 2. Ændring i standard foderværdi for udvalgte kraftfodermidler

 

Gamle værdier

 

Nye værdier

Fodermiddel

NELp20

AATp20

PBVp20

NELp20

AATp20

PBVp20

Vårbyg

7,16

100

-36

 

7,42

103

-42

Hvede

7,78

107

-44

 

7,89

109

-47

Rapskage, 10% fedt

7,56

118

166

 

7,51

120

164

Sojaskrå, afskallede

8,45

229

265

 

8,48

231

261

Roepiller, umelasseret

6,14

91

-57

 

6,25

96

-66


Ændringerne har også betydning for gamle foderplaner

Ændringerne har betydning for alle grovfodermidler, også dem der allerede er oprette i besætningsfodermiddeltabellen og evt. indgår i en foderplan. For gamle foderplaner får ændringerne først betydning, når foderplanerne genberegnes. Genberegningen sker enten ved optimering, konsekvensberegning eller når der til- eller fravælges rationsparametre.
Typisk vil konsekvensen for gamle foderplaner være, at energibalancen vil reduceres med 1-2 %. Reduktionen afhænger af grovfoderandelen, grovfoderets indhold af sukker og rest-kulhydrater og dermed nhRestCHO. Der vil også være små ændringer i AAT og PBV.

Fodermidlernes fylde
I NorFor korrigeres rationens samlede fylde på basis af grovfoderets basisfylde. Denne korrektion af rationens fylde ud fra grovfoderets basis fyldeværdier er også ændret. Det betyder en lidt højere grovfoderoptagelse for grovfoder med middel og høj fordøjelighed (lav basisfylde) og uændret grovfoderoptagelse af grovfoder med høj basisfylde (>0,48).

Grovfodermidler med en basisfylde under 0,35 (roer, HP-pulp og kolbemajsensilage) har hidtil været undtaget for korrektionen af rationens fylde. Gennemgang af grovfoderanalyserne for 2008 har vist, at der både er kolbemajsensilage, der har en basisfylde over 0,35 samt kløvergræs- og majsensilage der har en basisfylde under 0,35. Det betyder, at rationens fylde i de tilfælde bliver beregnet forkert. Derfor er "cut-off" kriteriet ændret, således at det nu er fodermidler med en partikellængde under 8 mm, der er undtaget for korrektionen af rationens fylde. Dermed vil fodermidler som roer, HP-pulp og kolbemajsensilage fortsat ikke indgå i korrektionen. Det betyder, at for kløvergræs- og majsensilage bør partikellængden indberettes som minimum 8 mm, mens der for kolbemajsensilage bør bruges en partikellængde på under 8 mm.