NorFor tilskudsfodermidler er opdateret

Promilleafgiftsfonden for landbrug
Tabelværdier for en række tilskudsfodermidler er opdateret med nye NorFor analyser
Tabelværdierne i NorFor for er opdateret med nye analyser en række tilskudsfodermidler.

Bedre tabelværdier
NorFor har igangsat en række analyser af fodermidler for at forbedre tabelværdierne for fodermidlerne. Baggrunden for opdateringen er disse analyser og nedbrydningsprofiler for fodermidlerne men desuden harmoniserede metoder for nylonposeanalyser. For NDF metoden har forskerne fundet ud af at NDF nedbrydningshastighed for især de stivelsesholdige kraftfodermidler var estimeret for høj. På grund af reststivelse der ikke fjernes før nylonposeinkubering. Derfor er der ændret i metoden således at dette nu ikke har betydning for beregningen af nedbrydningshastighed. Det betyder at nedbrydningshastighed for NDF er justeret for mange fodermidler. For korn er værdierne generelt blevet lidt lavere hvilket også medfører lidt lavere energiindhold.

I denne tabel kan man se de nye tabelværdier sammen med de hidtidige værdier.

Større analysegrundlag
For at få et mere sikkert analysegrundlag er analyserne i Norge, Sverige og Danmark brugt som grundlag for værdierne. Generelt er det sådan at de importerede tilskudsfodermidler er fælles og at analysegrundlaget således er vægtet gennemsnit på baggrund af de analyser og nedbrydningsprofiler der er lavet i alle tre lande. For korn og få andre tilskudsfodermidler er der dog nationale foderkoder. For nylonposeanalyserne er resultaterne fra alle tre lande også anvendt for korn mv. for at få det bedst mulige grundlag. (dvs. ufordøjelig NDF og nedbrydningshastighed NDF samt ufordøjeligt råprotein og nedbrydningshastighed af råprotein).

NDF indhold
Nogle af de tidligere værdier for NDF indhold har været værdier hvor der ikke er analyseret med metoden hvor der bruges amylase inden nylonposeinkubering og hvor værdierne derfor nu er på basis af ny aNDF-metode.

Opløseligt råprotein (sRåprotein)
Som startgrundlag er der for nogle fodermidler anvendt opløseligt protein fra nylonposeanalyser. Ved nylonpose kan der være partikeltab, og derfor kan der være nogen forskel mellem opløseligt råprotein målt ved nylonposeanalyse og ved buffermetoden. Når opløseligt protein er justeret en del for f.eks. korn skyldes det at de nye analyser nu er lavet med buffermetoden.

Flere NorFor fodermidler
Som nævnt er nogle af tilskudsfodermidlerne fælles "NorFor". Det ses ikke i det nationale værktøj men har betydning for et par fodermidler idet de har fået ny foderkode. Det drejer sig om Milo hvor 001-0012 erstattes af 001-0019, samt Rapsskrå hvor 003-0043 erstattes af 002-0042. Desuden er der nu fælles værdier for sojaskrå, sojaskrå afskallet og sojakage men for disse er nr. uændret i DLBR NorFor.

Mindre energi i korn
Lavere NDF nedbrydningshastighed for især korn medfører 4-6 % lavere energiindhold. Det betyder at NELp20 nu er 7,16 MJ/kg TS hvor det tidligere var 7,5. Se betydningen af alle ændringerne i regnearket.

Det Europæiske Fællesskab og Fødevareministeriet ved Direktoratet for FødevareErhverv har deltaget i finansieringen af denne publikation.