Effekt af overbrusning i kvægstalde

Promilleafgiftsfonden for landbrug
FarmTest under Dansk Kvæg har i sommeren 2008 undersøgt effekten af overbrusning i stalde med malkekvæg. Målinger viste at overbrusningen kunne sænke temperaturen i et omfang der gjorde det attraktivt for koen at søge til de nedkølede områder.
FarmTest under Dansk Kvæg har i sommeren 2008 undersøgt effekten af overbrusning i stalde med malkekvæg. Målinger viste at overbrusningen kunne sænke temperaturen i et omfang der gjorde det attraktivt for koen at søge til de nedkølede områder.

I varme perioder og især i "lummer" varme kan køerne afgive op til 30 liter sved i døgnet, og op til 4 liter spyt pr. time. Allerede ved temperaturer ved 22-23 °C kombineret med høj luftfugtighed, over 80-85%, begynder højtydende malkekøer, og goldkøer 1-2 uger før kælvning at lide af mild varmestress.

Synlige tegn på varmestress, er ændret adfærd hos køerne som f.eks:

 • Køerne bliver dovne og dvaske
 • Køerne søger skygge, også i stalden
 • Køerne søger brise, står i portåbninger ol.
 • Køerne søger overbrusning
 • Køerne har hurtig vejrtrækning
 • Køerne taber spyt, og mister derved natrium-bikarbonat og salt

Problemer som følge af varmestress:

 • Køerne æder mindre
 • Mælkens fedtprocent falder
 • Dagsydelsen falder
 • Celletallet stiger
 • Flere tilfælde af yverbetændelse
 • Svagere brunsttegn og hyppigere omløbninger
 • Færre malkninger i AMS

Kilde: http://www.lr.dk/kvaeg/diverse/undgaa_varmestress.htm.

Det skal bemærkes, at de overbrusningsanlæg der er på markedet i dag, fungerer ved at vandet pumpes ud ved højtryk (50-150 bar) Det høje tryk bevirker, at vandet bliver fint forstøvet, og vil på varme dage hurtigt fordampe. Fordampningen forbruger varme, hvorfor temperaturen sænkes med 3-5 °C. Princippet kaldes højtrykskøling

Højtrykskøling er en god investering

FarmTest har sammen med AgroTech og Økologisk Landsforening besøgt 8 landmænd med henblik på at få deres vurdering af højtrykskølingens virkning på fluer.
Generelt var det landmændenes opfattelse, at kølingen er en god investering, hvilket kan udtrykkes med følgende bemærkninger:


Køling foran Malkerobot


Køling på opsamlingsplads og i malkestald

Køling ved foderbord


- Ingen fluer
- Køer er mere villige til at gå
i robotten
- Befugtningen gør det
lettere at rengøre robotten
- Ingen afsparkede malkesæt
- Ingen fluer bag robot


- Ingen fluer

- Ingen ekstra påsætninger
pga. fluer

- Kører op til 200 dage årligt
- Bedre nedlægning af mælk

- Køer mere villige til at gå til
opsamlingsplads


- Køligere klima trækker
køerne til foderbordet

- Køerne står ikke og blokerer
ved robot og i malkestald.Figur: Køling ved malkerobot - der køles ved opsamlingspladsen og i robotten ved koens forben. Foto: Morten Lindgaard, Dansk kvæg.

Der blev foretaget målinger i 2 af de 8 besøgte stalde. En stald med overbrusning ved malkerobotter, og en med overbrusning på opsamlingsplads/malkestald:
Temperaturmålinger målt 1,5 meter over gulv

Stalden med malkerobot - udetemperatur 17°C

Uden højtrykskøling

19,3 °C

Med højtrykskøling

17,7 °C

Landmanden gav klart udtryk for, at den lavere temperatur tiltrak køerne.

Stalden med opsamlingsplads / malkestald - udetemperatur 19,5 °C

Uden højtrykskøling

21,6 / 25,8 °C

Med højtrykskøling

18,6 / 21,6 °C

Fugtigheden i malkestalden var forholdsvis stor efter opstart af højtryksanlægget. Ved start af ventilator der blæste luft igennem opsamlingspladsen og malkestalden, forsvandt den fugtige luft, men temperaturen ændrede sig ikke.

Temperaturfaldet i de to stalde vurderes ikke at skyldes fordampning som følge af højtrykskølingen, men at der skete en opblanding af den varme luft med det kolde vand fra højtryksanlægget.

En landmand udtaler:

 • "For at der kan ske en regulær fordampning, skal der være lav fugtighed, og høj temperatur. På disse dage søger køerne til de kølige steder i stalden, og der kommer højtrykskøling til sin ret, idet fordampningen er effektiv, og der er en god nedkøling af luften. Derfor er der placeret højtrykskøling over foderbordet"
 • "På dage med høje temperaturer og høj fugtighed (tordenluft), virker højtrykskøling ikke. Der er det nødvendigt med en god ventilator for at fjerne den tunge luft. Men overbrusning ved opsamlingsplads er fortsat nødvendigt på disse dage"
 • "Det var ikke dokumenteret, at investeringen i overbrusning/højtrykskøling gav et forbedret celletal"

Formålet med FarmTesten var, at forbedre landmandens beslutningsgrundlag for investering i overbrusning. Målet var, at beskrive samtlige overbrusningsanlæg der er på markedet, samt beskrive de klimatiske forhold ved brug i varme perioder, herunder temperatur ved foderbord, opsamlingsplads, malkestald mv. Endvidere var målet at bruge landmændenes erfaringer omkring overbrusningens effekt på stue- og stikfluer.

Desværre har det i 2008 ikke været muligt at udføre et repræsentativt antal målinger, og der er ikke målt på egentlig højtrykskøling. Derfor vil FarmTest i sommeren 2009 foretage flere målinger i staldanlæg med henblik på at påvise køleeffekten ved højtrykskøling samt iagttage køernes adfærd mht. til aktivitet, villighed til at gå til foderbordet og til at forlade den kølige malkestald etc.

Firmaer der producerer højtrykskølingsanlæg:
Pro-Air Cooling: v/John L. Christensen, Jegstrupvej 4, 7800 Skive tlf. 61330062
Rotor: Industrivej 8, 6800 Varde tlf. 75221000
Air-Plus Danmark ApS: Skelagervej 45, 8900 Randers tlf. 51170806


Det Europæiske Fællesskab og Fødevareministeriet ved Direktoratet for FødevareErhverv
har deltaget i finansieringen af denne publikation.