FarmTest - Ensidigt gentaget arbejde med fokus på malkecentre

Promilleafgiftsfonden for landbrug
Muskel- og skeletbesvær er et udbredt problem hos folk, der har malket i mange år. Malkearbejdet er kendetegnet ved EGA – ensidigt gentaget arbejde – som kan virke udtrættende på led og muskler. FarmTesten giver sammen med ergo- og fysioterapeutstuderende fra Sundheds CVU-Nordjylland råd og vejledning, så malkeren lærer at passe på sig selv.


Ensidigt gentaget arbejde med fokus på malkecentre
- Afsluttet FarmTest

Muskel- og skeletbesvær er et udbredt problem hos folk, der har malket i mange år. Malkearbejdet er kendetegnet ved EGA - ensidigt gentaget arbejde - som kan virke udtrættende på led og muskler. FarmTesten giver sammen med ergo- og fysioterapeutstuderende fra Sundheds CVU-Nordjylland råd og vejledning, så malkeren lærer at passe på sig selv i dagligdagen. Desuden gives nogle generelle anbefalinger, som kan bruges ved anskaffelse af malkeudstyr.


Figur 1. Eksempel på ensidigt arbejde - EGA.

Hvornår er der tale om EGA?
Der er tale om EGA, når ensartede arbejdsbevægelser gentages med stor hyppighed en væsentlig del af arbejdsdagen som led i det daglige arbejde. Arbejdet vurderes som ensidigt gentaget, hvis de ensartede bevægelser udføres mere end ca. 10 % sammenlagt af den tid det pågældende arbejde udføres.

FarmTest konkluderer

 • Det blev ikke direkte påvist, at malkearbejdet er skadeligt som følge af EGA, men der er grundlag for nærmere undersøgelser på baggrund af de ergo- og fysioterapeutstuderendes iagttagelser og konklusion.

De ergo- og fysioterapeutstuderende konkluderer

 • Ud fra definitionen af EGA: I et vist omfang var der tilsyneladende tale om ensidigt gentaget arbejde i samtlige malkecentre der indgik i FarmTesten.
 • Målinger direkte på de muskler man erfaringsmæssigt ved er følsomme overfor udtrætning, kunne ikke bekræfte, at malkearbejdet fører til overbelastning.
 • Malkerne og testpersonerne kunne ikke føle, at deres muskler var udsat for udtrætning, hvilket dermed ikke kan bekræfte, at malkearbejdet er overbelastende.
Definition af EGA

EGA er af Arbejdstilsynet (1994) defineret på følgende måde:
Arbejdet er karakteriseret ved, at arbejdscyklustiden er mindre end 30 sekunder, eller ved, at samme bevægelser gentages mere end 50 % af cyklustiden.

Det betyder, at EGA forekommer, hvis der enten er tale om ensidige gentagne opgaver hvor arbejdscyklustiden er mindre end 30 sekunder eller ved ensidige gentagne bevægelser, hvor samme bevægelser gentages mere end 50 % af cyklustiden.

I indsatsen mod EGA har man i praksis koncentreret sig om den type EGA, hvor både opgaver og bevægelser er ensidige og gentagne.

Diskussion
De studerendes opgaver bekræfter, at malkearbejde er ensidigt gentagende, og det vurderes, at opmærksomhed på malkearbejdet skal skærpes for at undgå arbejdsskader på sigt, selvom de foretagne målinger og evalueringer ikke kunne påvise at udvalgte muskelgrupper var udsat for udtrætning.

De eksisterende vejledninger på området er mangelfulde, og arbejdsmiljøet for malkeren er dårligt belyst. Endvidere konstateres det, at der kunne være andre fokusområder, der kunne være relevante at undersøge, som fx lænderyg og nakkemuskulatur samt få belyst det muskulære sammenspil i løbet af malkeprocessen for at anskueliggøre, om der kan være tale om kompensatoriske strategier, som er årsagen til, at der ikke kunne påvises udtrætning.

FarmTest vil på baggrund af konklusionerne forsøge at arbejde videre med problematikken omkring EGA og forsøge at få sat ord på de problemstillinger man kan forudse kunne opstå for malkere samt se på de tekniske muligheder, der kan implementeres i malkestaldene.

En opfølgning på FarmTesten kan klart anbefales, og fokusområderne skal defineres ud fra den viden der med denne undersøgelse er indsamlet.

Det anbefales, at der arbejdes videre med:

 • Yderligere målinger af arbejdsrutinerne.
 • Malkere, der i dag har muskel- og skeletbesvær, skal interviewes for at få bedre klarhed over problemområderne.
 • Industriarbejdere med lignende arbejdsrutiner skal interviewes om deres problemområder.

Baggrund
FarmTesten bygger overvejende på ergo- og fysioterapeutstuderendes besøg på 4 forskellige gårde med 4 forskellige malkecentre.

De studerende fra Sundheds CVU-Nordjylland var delt op i 3 tværfaglige hold ligeligt fordelt på ergo- og fysioterapeutstuderende (benævnt DEL 1). De 3 hold under DEL 1 skulle hver især udarbejde en eksamensopgave, og de besøgte følgende typer malkecentre:

 • Malkehøj af side by side typen, med 2 x 40 malkepladser. Der malkes ca. 800 køer 3 gange dagligt, med 4 malkere af gangen.
 • Indvendig malkekarrusel med 28 malkepladser. Der malkes ca. 200 køer 2 gange dagligt, med 2 malkere af gangen.
 • Udvendig malkekarrusel med 50 malkepladser. Der malkes ca. 350 køer 2 gange dagligt, med 2 malkere af gangen.

Desuden var der 1 hold fysioterapeutstuderende (benævnt DEL 2) der skulle udarbejde en bacheloropgave. DEL 2 besøgte et malkecenter af typen:

 • Malkehøj af sildebenstypen, med 2 x 12 malkepladser. Der malkes ca. 250 køer 2 gange dagligt, med 1-2 malkere af gangen.

Alle 4 malkecentre har i høj grad fokus på arbejdsmiljø. 3 af centrene havde plastikgulv med hæve- / sænkefunktion. En karrusel havde installeret arbejdsgulv, der fulgte karrusellen. Der var installeret arme eller snore der kunne løfte malkesættene, så arbejdsbevægelserne var relativt korte.

Projektdeltagere
Konsulent Morten Lindgaard Jensen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Dansk Kvæg.
Specialkonsulent Tormod Overby, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Plan & Miljø.

Læs hele FarmTest-rapporten: