FarmTest - Klovbehandlingsbokse

Promilleafgiftsfonden for landbrug
FarmTesten kommer med anbefalinger til valg og benyttelse af klovbehandlingsbokse på baggrund af landmænds erfaringer og en rådgivers vurderinger.

Klovbehandlingsbokse
- Afsluttet FarmTest

FarmTesten kommer med anbefalinger til valg og brug af klovbehandlingsbokse på baggrund af landmænds erfaringer og en rådgivers vurderinger.

Farmtesten sætter fokus på landmandens brug af klovbeskæringsbokse og klovplejebokse. Boksene er generelt omtalt klovbehandlingsbokse.

Landmændene var enige om, at investeringen i klovbehandlingsboksen gav dem tryghed, fordi de kunne gøre noget ved den syge klov her og nu. Klovsmerter skal fjernes, så snart de observeres.

90 % af landmændene ville købe de samme bokse igen, men ville være opmærksomme på muligheden for tilkøb af udstyr til fiksering af bagbenene.

Undersøgelsen bygger på besøg på 15 ejendomme fordelt på 7 forskellige forhandlere af klovbeskærings- og klovplejebokse.


Figur 1. En klovbehandlingsboks placeret i separationsafsnittet gør det overskueligt at igangsætte en behandling rettidigt.

Behandlinger
De almindeligste klovbehandlinger var forbindinger ved Digital Dermatitis samt friskæring og påsætning af sko til aflastning af klove med trykningsskader.

Det egentlig klovbeskæringsarbejde overlod hovedparten af landmændene til den professionelle klovbeskærer. At udføre klovbeskæring af hele besætningen var en større opgave end de fleste kunne klare samtidig med alle de øvrige gøremål på bedriften. Det ville kræve, at der er medhjælpere til rådighed til håndtering af køerne, så klovbeskærerarbejdet kunne foregå uden afbrydelser.

Indkøringen af boksene var foregået uden problemer. De få problemer, der havde været, var løst af forhandleren. Generelt var der tilfredshed med servicen fra forhandlerne.

Klovbehandlingsboksene kunne deles op i to hovedtyper:

Type:
Klovbeskæringsboks

Brugsegenskaber

Prisniveau - nye

"Professionel type"

Meget arbejdsmiljøvenlig type hvor de tunge funktioner er automatiseret.

200.000 - 250.000 kr.

"Landmandstype"

Arbejdsmiljøvenlig type hvor nogle af de tunge funktioner er automatiseret.

38.000 - 120.000 kr.

Type:
Klovplejeboks

Brugsegenskaber

Prisniveau - nye

"Svære type"

Mindre arbejdsmiljøvenlig. Bagbenene er fikseret men ikke understøttet.

10.000 - 50.000 kr.

"Lette type"

Simpel fiksering af benene. Kræver nogen rutine.

Ca. 2.000 kr

til top

En af landmændene udførte selv den rutinemæssige klovbeskæring. Landmanden havde investeret i en klovbeskæringsboks, der havde automatiseret mange af arbejdsfunktionerne i forbindelse med opspænding af ben- og bugsele samt placering af boksen i en passende arbejdshøjde. Investeringen var væsentligt større end klovplejeboksene, men med boksens kraftige konstruktion forventede landmanden en lang holdbarhed og en mere arbejdsvenlig boks.

De fleste landmænd mente, at omkostningerne til klovbeskæring var uændret. Mange mente til gengæld, at investeringen i klovbehandlingsboksen gav en økonomisk forbedring. En hurtig behandling af koen betød, at den holdt sig gående og ikke nåede det stadium, hvor smerten holdt den fra foderbordet.


Figur 2. Rengøring af klovene i forbindelse med klovbeskæring har givet en bedre klovsundhed udtaler landmand Fritz Nørgaard og klovbeskærer Karsten Jul Nielsen.

De landmænd der mente, at der var sket en forbedring af dyrenes sundhedsstatus, begrundede det med følgende:

 • Ingen sygdomsforløb pga. hurtig behandling
 • Behandlede køer var hurtigt på benene igen
 • Trykninger behandlet i tide gav ingen efterbehandling
 • Boksen gav mulighed for en manuel og mere effektiv behandling af Digital Dermatitis.

Overvejelser og anbefalinger før køb af klovbehandlingsboks

Kend dine egne begrænsninger

Inden du køber en klovbehandlingsboks, skal du gøre dig klart, hvad du vil.

 • Hvor meget tid er der til rådighed til klovbehandling? (vær realistisk i prioriteringen)
 • Skal det være en stationær eller en mobil klovbehandlingsboks?
 • Hvor mange behandlinger forventes udført om ugen?
 • Hvilke kurser er relevante? (spørg din klovbeskærer)
 • Vurder hvor boksen kan placeres (forventes ugentlige behandlinger, skal boksen ikke transporteres for langt).
 • Overvej sikkerheden. Hvilken type værktøj skal bruges, og hvilke krav skal stilles til fiksering af benene (drøft det med din klovbeskærer).
 • Økonomien ved investeringen, er det at holde køerne "smertefrit gående" eller er det, at der skal spares på udgiften til klovbeskæreren?
 • Sørg for uddannelse af dine medarbejdere, hvis de skal udføre klovbehandling.
 • Overvej en permanent strømforsyning der hvor klovbehandlingen foregår (batteridrevet værktøj kan løbe tør for strøm, og arbejdet kan ikke gøres færdigt).

Råd fra landmanden:

Hold øje med de sidste køer på opsamlingspladsen eller dem med færre malkninger i AMS'en. Sorter dem fra til et servicetjek af klovene.

Råd fra klovbeskæreren:

To klovbeskærere blev interviewet i forbindelse med testen, Jysk Klovbeskæring v/Karsten Jul Nielsen og klovbeskærer Knud Iversen. Deres råd til landmanden, der vil klovbehandle:

 • Køb værktøj der ikke tager for hårdt fat. Det er bedre, at der slibes end høvles.
 • Behandling (sko og forbinding) skal foretages på rene klove.
 • Sørg for uddannelse.
 • Ben der beskæres med vinkelsliber skal kunne fikseres og understøttes.
 • Der skal være godt lys.
 • Tænk på koen - den skal holdes smertefri.

til top

Råd fra konsulenten:

Skal klovbehandlingsarbejdet gøres forsvarligt, skal de rette arbejdsforhold være til stede:

 • God plads omkring klovbehandlingsboksen.
 • Andre køer må ikke genere arbejdet.
 • Hæng en lamineret vejledning med de gængse behandlinger op ved boksen.
 • Pas på ledninger. El-udtag skal placeres over eller på boksen.
 • God logistik der gør det let at drive køerne ind i klovbehandlingsboksen.
 • Ved fiksering i fanggitter bør der være mulighed for frigørelse, hvis noget går galt.

Skal investeringen holde i mange år, bør der vælges en boks i kraftig konstruktion.


Figur 3. Køb skæreværktøj der rasper. Høvlen er for de professionelle, udtaler klovbeskærer Knud Iversen.

Økonomi
De gennemsnitlige årlige omkostninger ved selv at have udført klovbeskæringen "her og nu" uanset klovbeskæringsboks viser tydeligt - med de givne prisforudsætninger og niveauer - at der er en forholdsvis stor økonomisk fortjeneste, udtrykt som værdi for sparede udgifter og mistede indtægter. Hhv. 3.000 kr. eller 6.000 kr. i årlige udgifter - afhængig af valg af klovbeskæringsboks - vejet op mod en "fortjeneste" på ca. 43.000 kr. ved hhv. 20 og 4 behandlinger af smitsomme og hornrelaterede klovlidelser.

En væsentlig forudsætning er selvfølgelig, at landmanden/driftslederen udviser rettidig omhu og dermed opfanger behovet for behandling. Derved undgås påvirkningen af koens laktationsperiode, idet den største andel i den økonomiske fortjeneste kommer via påvirkningen af mælkeydelsen.

Det at udføre en "her og nu" behandling i dagligdagen, betyder også, at det rette udstyr er til stede, og der kan indrettes en rationel arbejdsgang. Det kan evt. medføre ekstra investeringer end selve klovbeskæringsboksen og værktøjet, men med det potentiale af økonomisk gevinst, vil der også være råd!

Udover den økonomiske effekt vil forhold som bedre sundhed, større dyrevelfærd, etc. også kunne opnås.

til top

Læs hele FarmTest-rapporten:
punkttegn Klovbehandlingsbokse (pdf)