Projektansvarlig

FarmTest på kvægbrug

Projektets formål er at give landbrugssektoren et bedre grundlag for at vurdere ny teknik og nye teknologier, som anvendes på den primære kvægbedrift. På denne måde sikres et bedre grundlag for at træffe "rigtige" beslutninger om investeringer og anvendelse af den optimale teknik og teknologi i alle led af produktionen. Indhold Undersøgelserne gennemføres på landbrugsbedrifter. Dette gøres for at undersøge og demonstrere den nye teknologi under så virkelighedsnære forhold som muligt og for at skabe størst mulig nytteværdi for brugerne. Denne nytteværdi vil bl.a. blive belyst ved beregning/vurdering af de investerings- og driftsøkonomiske konsekvenser af investering i ny/ændret teknologi. Desuden vil kvalitetsstandarder for planlægning, gennemførelse og formidling af FarmTest resultater blive opdateret. Der vil blive udført farmtest ny teknologi og teknik i relation til sundhed og velfærd samt i relation til miljøteknologi.

FarmTest på kvægbrug

Afsluttende rapport

Effekt af overbrusning i kvægstalde

FarmTest under Dansk Kvæg har i sommeren 2008 undersøgt effekten af overbrusning i stalde med malkekvæg. Målinger viste at overbrusningen kunne sænke temperaturen i et omfang der gjorde det attraktivt for koen at søge til de nedkølede områder.

FarmTest - Redskaber og teknik til udtagning af ensilage

Dårligt udstyr og/eller teknik til udtagning af ensilage kan medføre foderspild og risiko for forringet foderkvalitet. I sidste ende kan det betyde et væsentligt økonomisk tab.

Slutstalde til slagtekalve

Der er uenighed blandt slagtekalveproducenter og rådgivere om, hvordan en optimal slutstald skal se ud. Ideer og forskellige forslag efterlyses jævnligt. Denne FarmTest formidler erfaringer og ny viden om slutstalde til slagtekalve.

FarmTest - Klovbehandlingsbokse

FarmTesten kommer med anbefalinger til valg og benyttelse af klovbehandlingsbokse på baggrund af landmænds erfaringer og en rådgivers vurderinger.

FarmTest - Drikkestedets indretning til ungkvæg

Hvad skal man vælge til sine dyr for at sikre rent og rigeligt vand - drikkekop eller drikkekar? Og hvordan skal drikkestedet indrettes? FarmTesten undersøger fordele og ulemper ved de forskellige drikkesteder – også set fra landmandens synspunkt.

FarmTest - Kviehoteller

Denne FarmTest belyser, hvordan udlicitering af kvier foregår, og hvordan samarbejdet mellem kviehotelejeren og mælkeproducenten fungerer.

FarmTest - Ensidigt gentaget arbejde med fokus på malkecentre

Muskel- og skeletbesvær er et udbredt problem hos folk, der har malket i mange år. Malkearbejdet er kendetegnet ved EGA – ensidigt gentaget arbejde – som kan virke udtrættende på led og muskler. FarmTesten giver sammen med ergo- og fysioterapeutstuderende fra Sundheds CVU-Nordjylland råd og vejledning, så malkeren lærer at passe på sig selv.

Automatiske klovvaskere

De seneste år er omfanget af klovlidelser steget voldsomt. En af årsagerne kan være beskidte gulve, idet køernes klove derved udsættes for et usundt miljø. Klovsygdomme trives bedre på beskidte klove end på rene klove.

Materialevalg og indretning af mælke- og AMS rum

Rengøring af mælke- og AMS rummet foretages flere gange dagligt. Derfor skal materialevalg til gulvbelægning og vægbeklædning nøje vurderes, så rengøringen er let og effektiv.