Projektansvarlig

Beregning af gødningsnormer

Formålet med projektet er at sikre grundlaget for en optimal gødningsanvendelse under hensyntagen til afgrøde, jordtype, potentielt udbytteniveau, prisforhold mv. Normudarbejdelsen sker på baggrund af forsøg over hele landet med stigende mængder kvælstof, på forskellige jordtyper, efter forskellige forfrugter osv.

Beregning af gødningsnormer

Afsluttende rapport

Sammenligningstal for næringsstofoverskud på bedrifter med grønt regnskab

Der er udarbejdet nye sammenligningstal for kvælstof- og fosforoverskud på kvægbrug, svinebrug og planteavlsbrug. Sammenligningstallene er baseret på data fra grønne regnskaber for perioden 2003-2006.

Mindre kvælstoftab, bedre kvælstofforsyning til afgrøden og optimal fordeling af kvælstofkvoten

Efterafgrøder, jordbearbejdning og halmnedmuldning kan reducere nitratudvaskning og behovet for kvælstoftilførsel både i sædskifter med vårsæd og i sædskifter med vintersæd.

Pilotprojekt om balanceregnskaber - resultater for svinebrug

20 svinebedrifter har deltaget i et 3-årigt pilotprojekt om balanceregnskaber.

Indkaldelsesbreve til Gødnings- og Husdyrindberetning (GHI) udsendes nu

Elektronisk indberetning til GHI åbner den 2. oktober og skal være afsluttet senest den 31. marts 2009.

Sådan får du maksimal effekt af handelsgødning

I 2008 er der gennemført forsøg med kvælstofmængder, typer af kvælstofgødninger og placering af gødning i vinterhvede, forebyggelse af manganmangel samt med mikronæringsstoffer.

Husdyrgødningsnormer for 2008-2009

Husdyrgødningsnormerne er opdateret ud fra ajourførte oplysninger om fodring og produktionsniveau. Desuden er faktorer for ammoniakfordampning revideret.

Kvælstofprognosen 2008

Prognosen 2008 angiver en gennemsnitlig stigning i behovet for kvælstofgødning på ca. 4 kg. N pr. ha på landsplan i forhold til normalt.

GHI er nede!

GHI er nede.

Oversigt over Landsforsøgene 2008

Oversigten udkommer én gang årligt som en afrapportering af de godt 1.100 markforsøg, der i årets løb er udført i samarbejde mellem de lokale planteavlskontorer og Landscentret, Planteproduktion.

Frister for udarbejdelse og underskrifter på Skema A, B og B1

Med mindre gødningsplanen er lavet via Fællesskemaet 2008, skal der altid være en underskrevet kopi af Skema A. Skema B1 skal være underskrevet den 31. juli, hvis der er harmoniproblemer.

Ændringsbekendtgørelse om ”ekstra” pligtige efterafgrøder

Ændring af bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække i planperioden 2007/08

Dispensationsansøgning i forbindelse med kvælstofkvote og omsåning

Plantedirektoratet har meddelt, at det i forbindelse med omsåning vil kunne give dispensation. Det betragtes ikke som overgødskning når der i forbindelse med omsåning vælges en afgrøde, der har en lavere kvælstofnorm end den oprindelige afgrøde.

Vejledning om gødsknings- og harmoniregler 2008/09

Revideret den 3. oktober 2008. Vejledning om gødsknings- og harmoniregler 2008/09 er nu udkommet elektronisk.