Projektansvarlig

Grovfoderkæden

Projektets formål er at afdække nye muligheder for at øge udbyttet i græs og majs samtidig med, at omkostningerne til grovfoder reduceres. Dermed skal projektet medvirke til, at kvægproducenterne - både konventionelle og økologiske - kan optimere nettoudbyttet og kvaliteten af grovfoderprodukterne samtidig med, at overskuddet af næringsstoffer forbliver på et lavt niveau.

Grovfoderkæden

Afsluttende rapport

Høj selvforsyningsgrad med hjemmeavlet grovfoder

Stigende priser på protein og indkøbte kraftfodermidler, gør det særdeles interessant at regne på alternative foderrationer, som er betinget af høj selvforsyningsgrad med hjemmeavlet grovfoder af høj kvalitet.

Majsprodukter eller korn på kvægbedrifter

Kolbemajs og kernemajs er interessante alternativer til korn, når kornprisen er høj. Modelbergeninger viser, at der er en gevinst ved at fodre med kolbemajs eller kernemajs frem for korn.

Mest muligt hjemmeavlet foder - muligheder og økonomi

Den højeste selvforsyning med foder opnås med en høj andel kløvergræs, mens roer og kolbemajs ikke giver mulighed for højere selvforsyningsgrad end korn.

Ensilering af helsæd

Helsæd skal høstes med en finsnitter med skarpeknive lagt til et skarpt modskær. Snitlængden skal være kort - 2-3 cm.

Høst af helsæd

Kornhelsæd med en god kerneudvikling høstes, når kernerne er dejagtige, men hellere to dage for tidligt end en dag for sent. Ærtehelsæd skårlægges, før den går i leje. For at være berettiget til det ekstra tillæg til proteinafgrøder i ærter, skal ærterne være så langt fremme i udviklingen, at de grønne, umodne frø er mælkeagtige og voksbløde.

Dyrkning af lucerne

Lucerne giver både i renbestand og blandet med græs høje udbytter ved slæt. Ved afgræsning er lucerne også god, men er mangler egnede sorter.

Kolbemajsens udvikling frem mod høst – 3. november 2008

Fem kvægbrugskontorer følger kolbemajsens udvikling frem mod høst som støtte til at vurdere det rette høsttidspunkt. Hver mandag udtages prøver af majsmarker og resultaterne kan ses på Landbrugsinfo den følgende torsdag eller fredag.

Nye landsforsøg toptuner dyrkningen af majshelsæd og kolbemajs

Nye topsorter. Køb store vitale frø og så frøene med samme afstand. Store merudbytter for startgødning. Gylle nedfældes før pløjning eller i juni.

Indlægning af græs i køresilo eller stak

Tynde lag er nu engang bedst - hvis ensilagen skal komprimeres.

Brug slætprognosen og vælg den bedste dag for skårlægning

Det varme solrige vejr betyder, at tidspunktet for 1. slæt kløvergræs nærmer sig meget hurtigt. Brug slætprognosen til at vælge det tidspunkt, hvor du har den optimale kombination af udbytte, kvalitet og muligheder for fortørring.

Skårlægning af 1. slæt græs

Hvordan er fortørringsmuligheden for kløvergræs i din mark?

Muligheder for nye afgrøder og sædskifter på langt og kort sigt

Inden for få årtier bliver majs dyrket til svinefoder i hele landet. Klimaændringerne vil samtidig øge fokus på robuste og miljøvenlige sædskifter.