Projektansvarlig

Højere udbytte – Bedre økonomi

Projektets formål er at sikre, at foderproduktionen på svinebedrifter kan ske i dyrkningssystemer, der er rationelle og med et højt udbytte samtidig med, at kvælstoftabet reduceres. Der gennemføres forsøg, undersøgelser og demonstrationer, som belyser:

  • Udbyttepotentiale og økonomi i forskellige produktionssystemer med overvægt af korn.
  • Muligheden for at fastlægge og forbedre foderværdien af korn til svin.
  • Reduktion af kvælstoftabet i vintersædsbaserede sædskifter.

Højere udbytte – bedre økonomi

Afsluttende rapport

Olieræddike mellem to vinterhvedeafgrøder

Dyrkning af olieræddike mellem to vintersædsafgrøder kan øge tilbageholdelse af kvælstof i jord-plantesystemet genem efteråret.

Oversigten 2008 - Vinterbyg

Afsnit fra Oversigt over Landsforsøgene 2008.

Oversigten 2008 - Vinterhvede

Afsnit fra Oversigt over Landsforsøgene 2008.

Anbefalinger fra projektet Vinterhvede mod nye mål

Det er muligt at opnå højere udbytter i dansk kornproduktion ved at kombinere sort, svampebekæmpelse- og kvælstofstrategi. At opnå et højere netteudbytte gennem en øget indsats er imidlertid vanskeligere.

Oversigten 2008 - Vårbyg

Afsnit fra Oversigt over Landsforsøgene 2008.

Kvælstofudnyttelse og -tab i vintersædsbaserede sædskifter

Tab af kvælstof ved nitratudvaskning varierer meget mellem de enkelte marker i sædskifter med en stor andel af vintersæd. Nitratudvaskningen er typisk høj i marker med vintersæd efter vinterraps, i marker uden plantedække i efteråret og i marker med vintersæd efter korn.

Formindsk tabet af kvælstof, og lad afgrøden få gavn af det

En rapport fra Landscentret, Planteproduktion viser, hvordan kvælstofudnyttelsen og kvælstofudvaskningen i vintersædsbaserede sædskifter kan reduceres ved bl.a. brug af mellemafgrøder.

Udvaskning af kvælstof: Betydning af jordbearbejdning, såtidspunkt og sortsvalg

Muligheder for optimering af kvælstofudnyttelse ved jordbearbejdning samt valg af såtidspunkt og vinterhvedesort med stor kvælstofoptagelse om efteråret.

Oversigt over Landsforsøgene 2008

Oversigten udkommer én gang årligt som en afrapportering af de godt 1.100 markforsøg, der i årets løb er udført i samarbejde mellem de lokale planteavlskontorer og Landscentret, Planteproduktion.

Oversigten 2008 - Økologisk dyrkning

Afsnit fra Oversigt over Landsforsøgene 2008.