Økonomi i planteavl – driftsresultater i 2007 og aktuelle emner

Promilleafgiftsfonden for landbrug
Planteavlerne øgede dækningsbidraget med 70 % i 2007 i forhold til året før.

Konsulentmeddelelse
Nr. 12-112

Den 28. august 2008

Landscentret
Planteproduktion


Økonomi i planteavl - driftsresultater i 2007 og aktuelle emner

Resumé og konklusioner:
Produktionsøkonomi Planteavl er udkommet med en analyse af driftsresultater for 2007 samt beskrivelser og beregninger af aktuelle produktionsøkonomiske emner. Du kan bruge materialet til at sammenligne aktuelle tal og bruge dem i rådgivningssamtaler. Hent tabeller og figurer fra pjecen direkte til din pc.

Landscentret udarbejder hvert år - på baggrund af indberettede regnskaber - analyser af driftsresultater på driftsgrenene kvæg, svin og planteproduktion.

Samtidig behandles en række aktuelle problemstillinger af produktionsøkonomisk karakter.

Pjecen Produktionsøkonomi Planteavl 2008 er netop udkommet. 2007 var et år præget af store prisstigninger og -svingninger på korn, hvilket havde stor indflydelse på planteavlernes driftsresultater.

Driftsøkonomernes analyser af planteavlen viser blandt andet, at

Hent powerpoint-show med figurer og tabeller fra Produktionsøkonomi Planteavl 2008.
  • det gennemsnitlige driftsresultat pr. ejendom er steget med 70 pct. fra 216.000 kr. i 2006 til 367.000 kr. i 2007.
  • det samlede dækningsbidrag på planteavlsbedrifterne i gennemsnit er steget med 528.000 kr. - fra ca.1.2 mio. kr. i 2006 til ca. 1.7 mio. kr. i 2007.
  • det gennemsnitlige dækningsbidrag på nogle af afgrøderne næsten er fordoblet i forhold til 2006.
  • maskinomkostningerne i perioden 2002 til 2007 har været stabile målt i kr. pr. ha - og svagt faldende, når der tages hensyn til den almindelige prisudvikling.

Foto 1. Udnyt maskinparken optimalt ved at sammensætte det rigtige sædskifte, så du optimerer dit økonomiske udbytte efter maskin- og arbejdsomkostninger. Foto: Michael Højholdt.

Foruden analyser af landbrugets driftsresultater for 2007 indeholder pjecen aktuelle artikler med fokus på

Økonomi i markvanding af korn .
Artiklen giver beregningseksempler på omkostninger ved etablering og drift af vandingsanlæg, og viser den samlede økonomi ved blandt andet at kombinere vanding med forskellige sædskifter. Desuden opstilles følsomhedsberegninger mellem vandingsbehov og kornpris samt merudbytte ved vanding.

Tilpasning af sædskifte og maskinpark
Se eksempler på, hvordan et ensidigt sædskifte påvirker fordelingen af arbejdsbehov i løbet af året.

Prissikring ved hjælp af futures
Handel med futures kan sikre dig prisafdækning i forhold til dit råvareforbrug. Bliv inspireret til at lægge en god handelsstrategi.

Grovfoder som salgsafgrøde
Planteavler og kvægbruger kan med fordel samarbejde om produktion af grovfoder - men hvordan fastlægge den rigtige pris for grovfoderet i forhold til kornprisen? Se forslag i temaartiklen.

Økonomi ved lagring af korn
Der er stor forskel i omkostningerne til lagring af korn ved forskellige typer kornlagre. Artiklen viser beregningseksempler på forskellige lagerstrategier, og kan være udgangspunkt for overvejelser og beregninger på den enkelte bedrift.

Pjecen Produktionsøkonomi Planteavl 2008 kan købes i papirversion eller downloades som pdf via netbutikken, hvor du også kan købe pjecer fra driftsgrenene Svin og Kvæg.

Michael Højholdt

Emneord: planteavl, økonomi, lager, korn, økologi, vanding, sædskifte, grovfoder, handel, futures, driftsresultat, totaløkonomi