Projektansvarlig

Rådgivning om Produktionsøkonomi

Formålet med projektet er at sikre, at den enkelte landmand får en rådgivning, der er sammenhængende og optimeret ud fra en totalbetragtning, hvor både biologiske, tekniske og økonomiske parametre indgår. Der fokuseres i dette projekt på rådgivning til landmænd inden for plante- og svineproduktionen, samt økologiske producenter.

Prognose for svineproducenters driftsresultater i 2009

Prognose for svineproducenters driftsresultater i 2009

Budgetpriser og statusværdier

Budgetpriser og statusværdier

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2009

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2009

Rådgivning om produktionsøkonomi

Afsluttende rapport

Aftale om handel med grovfoder

Aftalen om handel med grovfoder er revideret. Der er foretaget enkelte justeringer i tekst og som noget nyt givet mulighed for at tage højde for ændringer i priser på planteprodukter, således at den handelspris, der er aftalt, kan korrigeres for såvel kvalitet af grovfoder, som ændring i prisen på en alternativ afgrøde.

Resultater fra flere års forsøg med reduceret jordbearbejdning

En opsamling af resultater fra forsøg med reduceret jordbearbejdning gennem tiden.

Økonomien i frøsædskiftet

Den gennemsnitlige frøavler får ikke nødvendigvis et bedre økonomisk resultat, og variationerne i indtjeningen er også større end ved rene kornafgrøder. Dette sammenholdt med de driftsledelsesmæssige forudsætninger, der kræves betyder, at man skal være opmærksom, hvis man går i gang med frøavl.

Kvælstofudnyttelse og -tab i vintersædsbaserede sædskifter

Tab af kvælstof ved nitratudvaskning varierer meget mellem de enkelte marker i sædskifter med en stor andel af vintersæd. Nitratudvaskningen er typisk høj i marker med vintersæd efter vinterraps, i marker uden plantedække i efteråret og i marker med vintersæd efter korn.

Find omkostninger til vedligehold og brændstof for landbrugsmaskiner i Farmtal Online

Brug de nye normtal i Farmtal Online til at vurdere størrelsen af landbrugsmaskiners vedligeholdelsesomkostninger og brændstofforbrug. Normerne kan også bruges ved beregning og vurdering af maskininvesteringer i INVE Online.

Sådan tilpasses arbejde og maskiner på svinebedriften

Tilpasning af sædskifte sker som følge af ændringer i bedriftens behov og strategi samt med fokus på optimering af svinebedriftens samlede økonomiske udbytte. Tilpasning kan medføre ændringer i arbejdskraftbehov samt ændringer i maskinpark og/eller brugen af maskinstation.

Sådan maksimeres foderforsyningen

Den optimale foderforsyning afhænger af de økonomiske konkurrenceforhold mellem afgrøderne på den enkelte svinebedrift. Det betaler sig med en grundig analyse af det økonomisk optimale afgrødevalg.

Regn på økonomien i økologiske afgrøder og sædskifter og sammenlign et økologisk med et konventionelt sædskifte

Regnearket indeholder både økologiske og konventionelle afgrøder baseret på budgetkalkuler. Dækningsbidrag, ligevægtspriser og ligevægtsudbytter kan sammenlignes for afgrøder. Desuden kan dækningsbidraget for forskellige sædskifter sammenlignes.

Budgetkalkuler 2009

Kalkulerne for de mest almindelige produktionsgrene er ajourført med anslåede priser for 2008 og forventede priser for 2009. Kalkulerne bliver tilgængelige henholdsvis som PDF fil eller excel regneark.

Økonomien i planteproduktionen 2007-2009

Der er udsarbejdet en analyse af økonomien i planteproduktionen.

Produktionsøkonomi Planteavl 2008 er udkommet

I pjecen ''Produktionsøkonomi Planteavl 2008''analyseres landbrugets driftsresultater for 2007, og desuden behandles aktuelleproduktionsøkonomiske problemstillinger.

Opdateret budgetanbefaling – mælkeprisen 2009

Landscentret – Dansk Kvæg reviderer anbefalingen omkring budgetpris på mælk for 2009.

Foreløbige driftsresultater malkekvægbrug - tabelform

Af tabellen nedenfor fremgår de foreløbige driftsresultater for malkekvægbrug der er Landscenterets økonomidatabase to år i træk. Ændringen i de enkelte poster er vist til højre som støtteberegning.

Regnskabsresultater fra bedrifter med svin

2007 blev et økonomisk dårligere år end forventet for svineproducenterne. Årsagen er især de kraftigt forøgede foderpriser, som for alvor satte kursen mod skyerne i august/september. Den pludselige forøgelse af foderpriserne havde den negativ afledte effekt, at priserne på smågrise faldt betydeligt. Det betød, at det især blev smågriseproducenterne, der blev påvirket af udviklingen i efteråret. Samtidig blev afregningsprisen lidt lavere end forventet.

Foreløbige regnskabsresultater fra svinebedrifter

Svineproducenterne har oplevet en kraftig forringelse af det økonomiske resultat fra 2006 til 2007.

Pjecen Produktionsøkonomi Svin, 2008

Formålet med denne pjece er at præsentere resultater af betydning for produktionsøkonomien på bedrifter med produktion af smågrise, slagtesvin samt bedrifter med integreret produktion. Herudover indeholder pjecen tre forskellige temaer

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2008

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2008