Projektansvarlig

Rådgivning til økologisk jordbrug

Projektet skal sikre, at rådgivningen er baseret på alt den viden, som er aktuelt for fortsat at kunne udvikle den økologiske jordbrugsproduktion. I projektet indsamles og formidles aktuel viden målrettet den økologiske landmand. Arbejdet involverer alle de rådgivere, som i særlig grad arbejder med rådgivning til økologiske landmænd.

Rådgivning til økologisk jordbrug

Afsluttende rapport

Nye skemaer og vejledning til anmeldelse af producentskifte

Ændring af regler om producentskifte på miljø- og økologiordninger gælder for anmeldelser efter den 10. september 2008.

Uafklarede sager om enkeltbetaling eller miljø- og økologiordninger forsinker udbetaling af støtte

FødevareErhverv mangler svar fra landmænd eller konsulenter for at kunne godkende flere ansøgninger om støtte. De opfordrer til, at man svarer hurtigst muligt, så flest mulige kan komme med i de planlagte udbetalinger i december.

Montenegro – økologisk stat

Det lille land på Balkan har som erklæret politisk ambition udelukkende at producere økologisk. Det åbner muligheder for Dansk Landbrugsrådgivning.

Kronik om økologiens udvikling de sidste tre år

Kronik fra den afgående formand for Dansk Landbrugs Økologi-Sektion, Gert Holst Hansen.

Hønernes aminosyreforsyning ved 100 procent økologisk fodring

Analyse og vurdering af hvordan man kan få en tilstrækkelig dækning af høners behov for aminosyrer ved 100 procent økologisk fodring. Der bør fremadrettet arbejdes på at tilvejebringe nye økologiske proteinfodermidler, der kan bidrage til at afbalancere de økologiske fjerkræblandinger. Larvemel, muslingemel og sesamprodukter, kan udpeges som oplagte emner, men andre muligheder bør også undersøges.

100 procent omlægningsfoder fra egen bedrift fra den 1. januar 2009

Andelen af omlægningsfoder, der kan bruges i foderrationen til økologiske dyr ændres, så det kan udgøre 100 procent af rationen. Ændringen er vedtaget på møde i Den Stående Komité for Økologisk Jordbrug (SCOF) den 11.- 12. november 2008.

En syg ko koster mere når den er økologisk

Det er dyrere at have syge køer, hvis man er økologisk mælkeproducent frem for konventionel. Ved hjælp af CowEcon kan omkostningerne ved forskellige sygdomme beregnes.

Arlas afgræsningskontrol 2008

Materiale om kontrol af afgræsning er udsendt til alle Arlas øko-leverandører.

Arla justerer øko-tillægget og tilbyder et nyt procenttillæg, hvis fedtprocenten er over fire

På bestyrelsesmødet i november har Arla besluttet at fastholde målet om øget indvejning frem mod 2013 og en justering af øko-tillægget. Alle leverandører modtager den 4. december en orientering.

Anvendelse af fodermidler i økologiske besætninger i 2007

Økologiske besætninger bruger mere frisk og ensileret græs samt hø og grønpiller end konventionelle. Højere proteinindhold i grovfoderet medfører mere korn i økologiske rationer. Til gengæld bruges der sjældent ublandede oliekager & skrå.

Beregning af grovfoderandelen i økologisk foder

I indkøbte kraftfoderblandinger, hvor der indgår grønpiller, roepiller eller lucernepiller, kan pillerne som standard ikke tælles med, når grovfoderandelen opgøres i økologiske rationer

Tørkeramte økologer må skåne afgræsningsmarkerne

På grund af tørken er det fra i dag tilladt for økologer at lukke køerne ud på mindre græsarealer med adgang til grovfoder, hvis græsmarkerne er i risiko for at blive ødelagt

Kontrol af afgræsning på økologiske AMS-besætninger

Arla vil i denne afgræsningssæson (2008) have særlig fokus på afgræsning ved de økologiske AMS-besætninger. Det er vigtigt, at alle køerne kommer ud og afgræsser i minimum seks timer per ko om dagen, når der er lyst.

Ny mulighed for forlængelse af overgangsordning for økologiske stalde til 2013

Overgangsordningen for arealkrav og udfasningen af bindestalde, som udløber den 31. december 2010, kan forlænges til den 31. december 2013.

Bortskaffelse af klovplejemidler kan betyde ekstra udgifter for økologerne

Det kan give ekstra udgifter for den økologiske mælkeproducent at skaffe sig af med klovplejemidler, der har været anvendt i klovbade. De økologiske mælkeproducenter rådes derfor til at påsprøjte klovene med plejemidlerne i stedet for at anvende klovbade

Selen-bolus er ikke en mulighed i økologiske bedrifter

Der er ikke nogen selen-bolus på markedet til økologiske kvægbrug på nuværende tidspunkt.

Tilladt at bruge og opbevare salicylsyre ved klovproblemer i økologiske besætninger

Salicylsyre er til vurdering som klovplejemiddel under Biociddirektivet og kan benyttes under de forskrifter, som gælder for andre klovdesinfektionsmidler

Skema til anmeldelse af Salmonella Dublin sanering i økologiske kvægbesætninger

Økologer, der ønsker at tage kalven fra koen lige efter kælvningen i forbindelse med saneringen, skal anmelde det til Plantedirektoratet.

Oversigter over de vigtigste regler for økologisk produktion og tilskud

Artiklerne giver en kort oversigt over de vigtigste regler inden for økologisk planteavl, kvægbrug, svine- og fjerkræproduktion og tilskud til økologisk produktion.

Portræt af en økomælkeproducent

Under overskriften

Evalueringsskema til Arla for omlægningstjek til økologi

Landmænd, der ønsker at få refunderet udgifter til et gennemført omlægningstjek fra Arla, skal indsende evalueringsskemaet sammen med en kopi af fakturaen.

Markedet for økologiske afgrøder i Danmark og Tyskland

Priserne på konsumkorn holder et meget højt niveau og særligt spelt og brødrug handles til gode priser. Markedet for foderkorn er fortsat stabilt på et højt niveau. Bioland i Tyskland har allerede meldt ud om deres forventning til prisen på økologisk Bioland korn til høsten 2008.

Økonomien i økokorn

Landscentret har udgivet Produktionsøkonomi Planteavl 2008. Den omfatter bl.a. en analyse af økonomien på en række økologiske planteavlsbrug med korn som hovedproduktionsgren.

Ekstra ansøgningsrunde for etablerede økologer

Etablerede økologer kan søge MB og OM tilskud til nye arealer, som tilgår den økologiske bedrift, i perioden fra den 24. april til og med den 1. september 2008.

Nye regler på vej for udbetaling af miljø- og økologitilskud ved producentskifte

Fremover udbetales tilskud i miljø- og økologiordninger til den, der har marken med i Fællesskemaet, og dermed har anmodet om årets udbetaling.

Producentskifte for MB/OM-tilsagn

Man vil modtage et kvitteringsbrev fra FødevareErhverv ca. 4 uger fra indsendelse af anmeldelse af producentskiftet, men færdigbehandlingen af producentskiftet afhænger af tiden på året.

Udbetaling af OM-tilskud til økologi afhænger af ansøgnings- og omlægningsdato

Bedrifter, der overvejer at lægge om til økologi indtil den 1. september 2008, skal søge tilsagn om tilskud senest den 23. april 2008.

Status for MB-tilsagn og udbetaling af tilskud til økologer

MB/OM-tilskud for 2007 forventes udbetalt senest den 31. januar, men behandling af nye tilsagn er sat i bero.

Kontrol af forskel mellem tilsagnsareal og areal i markplan er sat i bero

Landbrugsstøttekontoret (LSK) er stoppet med at sende fejlbreve til økologer om forskelle mellem tilsagnsarealer i miljø- og økologiordningerne og arealer i markplanen.

Marker flyttes fra kolonne 6 til kolonne 7 i markplanen hos økologer

Økologiansøgninger, hvor der kun er tilknyttet udtagningsrettigheder i kolonne 49, bliver nu rettet uden flere fejlbreve fra Dffe.

Ekstraudsendelse af side 6 i fællesskemaet til 1691 landmænd med miljø- eller økologitilsagn

Ved en fejl har 1691 landmænd ikke modtaget side 6 i fællesskemaet, men de har et tilsagn til en eller flere miljø- og økologiordninger, de skal indberette i 2008. Direktoratet for FødevareErhverv eftersender nu den manglende side.

Ændret praksis ved producentskifte af gamle økologitilsagn

Økologer med tilsagn efter den gamle økologiordning skal henvende sig til direktoratet, hvis de vil anmelde producentskifte.

Nye økologiregler fra den 1. januar 2009

Den nye EU-forordning for økologi er endeligt vedtaget og træder i kraft fra den 1. januar 2009. Betydning i praksis for de økologiske landmænd i DK drøftes fortsat.

Oversigt over gødningsregler for økologer

De nye EU-regler tillader op til 170 kg total N pr. ha, men i praksis får det meget lille betydning, fordi betingelserne for MB-tilsagn fortsat er maksimalt 140 kg total-N pr. ha for de fleste.

Ansøgning om autorisation til økologi sammen med Fællesskema 2008

Ansøgning om autorisation skal sendes til Plantedirektoratet senest den 23. april 2008, hvis man søger tilskud og omlægger til økologi frem til den 1. september 2008. Skema til ansøgning er det samme, som bruges resten af året, men flere punkter kan undlades, når der søges samtidig med Fællesskema 2008.

Pligtige efterafgrøder for økologer

Økologiske bedrifter på over 30 ha skal udlægge fire procent efterafgrøder, der ikke kan erstattes af grønne marker eller tages fra tidligere planperioders opsparede efterafgrøder.

Økologi i Natura 2000-områder

Anmeldelsesordningen i Naturbeskyttelsesloven kan få konsekvens for arealer, der omlægges til økologi eller som er i økologisk drift.

Nedsat omlægningstid til økologi for udyrket/brak

Økologer skal søge senest den 14. juli for at opnå nedsat omlægningstid til nye marker, der er anmeldt som brak eller udyrket i fællesskema 2008.

Procedure for ophør med økologisk produktion

Det er vigtigt at give besked til Plantedirektoratet om ophør med økologisk drift, og det kan kun ske for hele bedriften samtidig. Den økologiske autorisation er ikke afhængig af udløbsdatoer for forskellige tilsagn om tilskud.

Pligtige efterafgrøder for økologer

Økologiske bedrifter på over 30 ha skal udlægge fire procent efterafgrøder, der ikke kan erstattes af grønne marker eller tages fra tidligere planperioders opsparede efterafgrøder.

Nye marker hos økologer efter den 23. april 2008

Økologer kan erhverve og omlægge marker, der indgår i en anden ansøgers Fællesskema for 2008, umiddelbart efter den 23. april.

Nedsat omlægningstid til økologi og brak i 2008

Direktoratet for FødevareErhvervs håndtering af frivillig brak er årsagen til at mulighederne for nedsat omlægningstid ikke er de samme som tidligere.

Opdateret faglig viden om økologisk svineproduktion

Landscentret, Økologi har fornyet den største samling af faglig og praktisk viden om økologisk svineproduktion på nettet.

Liste fra juni 2008 over KS-orners indeks med økologisk vægtning

DanAvl er navnet på de danske svineproducenters avlssystem. Avlsmålene for DanAvl er fastsat i nært samarbejde mellem svineproducenter og slagterifolk. Herved opnås en god balance i avlsmålet, mellem egenskaberne for kødkvalitet og de produktionsøkonomiske egenskaber