Projektansvarlig

Tidlig varsling af skadevoldere

Formålet er at kunne rådgive om mulighederne for at gennemføre en behovsbestemt bekæmpelse baseret på aktuelle registreringer af sygdomme og skadedyr. I projektet indberettes der via Internettet om forekomst af skadevoldere i en række landbrugsafgrøder. Registreringerne foretages i marker i forbindelse med besøg hos landmænd, i forsøgsparceller eller ved indberetning af fangster i fælder. Rådgivningen om bekæmpelsesbehovet, der ugentligt bliver opdateret på Internettet, udgør et væsentligt fundament for erhvervets beslutninger om indsatsen med svampemidler.

Tidlig varsling af skadevoldere

Afsluttende rapport

Hold øje med gulrust i flere hvedesorter

I modtagelige hvedesorter (Cardos, Robigus) ses der i år - ligesom i modtagelige triticalesorter (Valentino, Dinaro) – rigtig meget gulrust. Hold derfor også øje med gulrust i mindre modtagelige hvedesorter.

Hold øje med kornbladbillens larve i vårsæd

I nogle vårbyg- og havremarker er der nu behov for at bekæmpe kornbladbillelarver.

Oversigt over Landsforsøgene 2008

Oversigten udkommer én gang årligt som en afrapportering af de godt 1.100 markforsøg, der i årets løb er udført i samarbejde mellem de lokale planteavlskontorer og Landscentret, Planteproduktion.

Hold øje med gulrust i tricalesorterne Valentino og Dinaro

I dag er der meldt om kraftige angreb af gulrust i Valentino i to marker på Djursland og på Bornholm.

Hold øje med meldug i Ambition hvede

De seneste dage er modtaget flere henvendelser om meldugangreb i flere hvedesorter og især i Ambition hvede. Hold derfor øje med udviklingen, da det varme vejr fremmer meldug.

Flyvningen af rapsjordlopper følges

De første registreringer af rapsjordlopper i planteavlskonsulenternes registreringsnet er nu foretaget, og fangsterne kan følges fra nu af og til slutningen af november.

Følg flyvningen af hvedegalmyg

Igen i år følges flyvningen af den orange-gule hvedegalmyg via feromonfælder i 80 hvedemarker i Danmark. Fælderne placeres i hvedemarkerne, når fanebladet er udviklet.

Havrerødsot i vintersæd

I milde områder af landet kan der være behov for bladlusbekæmpelse i marker med vinterbyg og -hvede sået før omkring 15.-20. september. Undersøg, om der er bladlus i marken.

Kraftige angreb af gulrust i mange triticalemarker med Valentino og Dinaro

Hver dag modtages der nu fra hele landet meldinger om meget kraftige angreb af gulrust i triticalesorterne Valentino og Dinaro. Det er derfor meget vigtigt at kontrollere markerne.

Flyvningen af hvedegalmyg kan nu følges

De første aflæsninger af fangster af hvedegalmyg i vinterhvede foreligger nu, og kan fremover følges.

Aktuelt om rapsjordlopper

Nyt fra registreringsnettet: Vær opmærksom på evt. bekæmpelse rettet mod bladgnav i marker med planter med op til omkring 4 løvblade.

Nyt om havrerødsot/bladlus i vinterhvede og vinterbyg

Der findes fortsat kun meget få bladlus, og antallet ligger lavere end på samme tid sidste år. Der er fortsat intet bekæmpelsesbehov.

Registreringsnet 2008 - vinterhvede

Udviklingen i angreb af skadegørere i vinterhvede i planteavlskonsulenternes registreringsnet i 2008 vises og sammenlignes med tidligere år.

Aktuelt om rapsjordlopper

Nyeste data fra plantealvskonsulenternes registreringsnet og Landscentrets kommentarer.

Bekæmpelse af bygrust kan nu være aktuelt

I registreringsnettet er der ikke fundet angreb af meldug eller rust i vinterhvede eller vinterrug. Bekæmpelse af bygrust i vinterbyg og af gulrust i triticale kan nu være aktuel. Check dine marker med vintersæd for sygdomme.

Registreringsnettet i korn er startet

Nu kan du følge udviklingen af forskellige skadegørere på LandbrugsInfo.

Nyt om havrerødsot/bladlus i vinterhvede og vinterbyg

Der findes fortsat kun meget få bladlus.

Aktuelt om svampe og skadedyr i korn

Nyt fra registreringsnettet: Det meget tørre vejr betyder, at behovet for svampebekæmpelse i hvede er reduceret......

Nyt om hvedegalmyg

Evt. bekæmpelse af hvedegalmyg er kun aktuel til begyndende blomstring, dvs. til de første støvknapper hænger ud af aksene på sideskuddene. I de fleste marker er bekæmpelse sålede ikke længere aktuel.

Hold godt øje med gulrust i triticale

I registreringsnettet er der fundet begyndende angreb af meldug i vinterhvede. I vinterbyg er bekæmpelseaf bygrust aktuelt i de mest udviklede marker. Der er fundet gulrust i triticalesorterne Valentino og Dinero. Gulrust bekæmpes ved konstateret forekomst.

Aktuelt om rapsjordlopper

Nyt fra registreringsnettet: På mange lokaliteter findes der fortsat rigtig mange rapsjordlopper. Fangsterne ligger højere end de nærmest 7 foregående år.

Bedømmelse af bladlus og kornbladbillens larve i planteavlskonsulenternes registreringsnet

Angreb af skadedyr i registreringsnettet i korn skal kun bedømmes i én sort pr. lokalitet.

Aktuelt om rapsjordlopper

Nyeste data fra plantealvskonsulenternes registreringsnet og Landscentrets kommentarer.

Aktuelt om rapsjordlopper

Nyeste data fra planteavlskonsulenternes registreringsnet og Landscentrets kommentarer. Aktiviteten har nu toppet.

Nyt om havrerødsot/bladlus i vinterhvede og vinterbyg

Der findes fortsat kun meget få bladlus.

Nyt om havrerødsot/bladlus i vinterhvede og vinterbyg

Der findes p.t. kun meget få bladlus, derfor intet bekæmpelsesbehov.

Aktuelt om rapsjordlopper

Nyt fra registreringsnettet: På mange lokaliteter har aktiviteten toppet, men på mange lokaliteter findes der fortsat mange rapsjordlopper. Aktiviteten er i år meget høj og højere end de nærmest 7 foregående år.

Registreringsnet 2008 - vårbyg og havre

Udviklingen i angreb af skadegørere i vårbyg og havre i planteavlskonsulenternes registreringsnet i 2008 vises og sammenlignes med tidligere år.

De første fund af meldug og bygrust i vintersæd

Registreringsnettet 2008 er i gang. De første fund af sygdomme kræver ikke bekæmpelse p.t.

Aktuelt om svampe og skadedyr i korn

Nyt fra registreringsnettet: I vinterhvede er svampebekæmpelse ikke længere aktuel, men bladlusbekæmpelse ...

Aktuelt om rapsjordlopper

Nyeste data fra plantealvskonsulenternes registreringsnet og Landscentrets kommentarer.

Registreringsnet 2008 - vinterbyg

Udviklingen i angreb af skadegørere i vinterbyg i planteavlskonsulenternes registreringsnet i 2008 vises og sammenlignes med tidligere år.

Nyt om havrerødsot/bladlus i vinterhvede og vinterbyg

Der findes fortsat kun meget få bladlus, og antallet ligger lavere end på samme tid sidste år.

Aktuelt om rapsjordlopper

Nyt fra registreringsnettet: På mange lokaliteter findes der mange rapsjordlopper. Vær derfor opmærksom på evt. bekæmpelse rettet mod bladgnav i marker med planter med op til omkring 4 løvblade.

Aktuelt om svampe og skadedyr i korn

Nyt fra registreringsnettet: Kornet er nu så langt fremme, at det ikke længere er aktuelt at behandle mod svampe eller skadedyr. Undtagelsen kan dog være meget sent sået vårbyg og havre, hvor der kan være behov for at bekæmpe bygrust og/eller bladlus.

Nyt om hvedegalmyg

Eventuel bekæmpelse er kun aktuel til begyndende blomstring.

Lavt smittetryk for Septoria

Nyt fra registreringsnettet: Septoriabehandlingen i vinterhvede kan udsættes, til der igen er udsigt til nedbør.....

Nyt om havrerødsot/bladlus i vinterhvede og vinterbyg

Nyeste data fra planteavlskonsulenternes registreringsnet og Landscentrets kommentarer.

Aktuelt om svampe og skadedyr i korn

Nyt fra registreringsnettet: Selv om der er udsigt til nedbør, betyder den lange tørre periode, at der kan spares på aksbeskyttelsen......

Nyt om havrerødsot/bladlus i vinterhvede og vinterbyg

Nyeste data fra planteavlskonsulenternes registreringsnet og Landscentrets kommentarer.

Svampesygdomme i vintersæd

I registreringsnettet er fundet en del meldug i vinterhvede. I vinterbyg udvikles en del bygrust og bekæmpelse kan være aktuel. Der er fundet kraftige angreb af gulrust i triticale. Gennemgå markerne med vintersæd og vurdér om bekæmpelsestærsklen er overskredet.

Aktuelt om svampesygdomme i korn

I registreringsnettet er der nu fundet angreb af flere sygdomme i vinterhvede, vinterbyg, triticale, vinterrug og vårbyg. Bekæmpelse kan derfor være aktuel flere steder. Vær opmærksom på sortsforskelle i modtageligheden.

Registreringsnet 2008 - rug og triticale

Udviklingen i angreb af skadegørere i rug og triticale i planteavlskonsulenternes registreringsnet i 2008 vises og sammenlignes med tidligere år.

Aktuelt om rapsjordlopper

Nyeste data fra planteavlskonsulenternes registreringsnet og Landscentrets kommentarer. Aktiviteten har nu toppet. Der har været så mange rapsjordlopper i år, at bekæmpelse rettet mod larver er anbefalet i alle marker.

Aktuelt om svampe og skadedyr i korn

Nyt fra registreringsnettet: I hvede er det tid at afslutte en eventuel svampebekæmpelse......

Aktuelt om svampebekæmpelse i korn

Nyt fra registreringsnettet: I vinterhvede skal der lægges strategi for aksbeskyttelse nu......