Projektansvarlig

Videnbase og specialrådgivning

I projektet videreudvikles og formidles specialviden i relation til udvikling og daglig optimering af bedriften. Projektet formål er, at sikre at den lokale rådgiver har tilegnet sig opdateret viden og kvalitetssikret denne, før han/hun videreformidler viden til den enkelte landmand, således at landmanden får det optimale grundlag for konkrete beslutninger.

Arbejdsforbrug ved AMS malkning

En række telefoninterviews omhandlende arbejdsforbrug ved AMS malkning viste at der ikke er meget forskel fra fabrikat til fabrikat. Det blev ligeledes vurderet om det var forskel mellem nybyggede stalde til AMS eller eksisterende stalde som blev ombygget til AMS stalde.

Forpagtning; samme dato på skema og kontrakt

Datoer i forpagtningskontrakter skal være de samme som på overdragelsesskemaer.

Milokorn - beskrivelse og foreløbige tabelværdier

Milokorn - beskrivelse og foreløbige tabelværdier link til InfoSvin

Råvarer - oversigt

Råvarer - oversigt link til InfoSvin

Videnbase og specialrådgivning

Afsluttende rapport

Mere vægt på ydelse og frugtbarhed i Norge

I Norge bliver et nyt avlsmål introduceret i foråret 2009. Det er ingen dramatisk ændring af avlsmålet, men i stedet mindre justeringer. Justeringerne er fortaget på baggrund af genberegning af de økonomiske værdier, samt kvægbrugernes ønsker.

INTERBULL 2008 - resumé af business meeting og møde i styrekomité

INTERBULL holdt sit årlige møde i dagene 16.-18. juni 2008 i Niagara Falls i USA.Mødet blev indledt og afsluttet med såkaldte Business Meetings, hvor generelle spørgsmål vedrørende INTERBULL bliver diskuteret.

God økonomi ved fodring med foderroer

En ny metode, hvor foderroer samensileres med majshelsæd, betyder, at der kan fodres med roer hele året.

Få overblik over grovfoderproduktionen

Revideret 19-06-08. Vurder grovfodersituationen og planlæg foranstaltninger, der sikrer at der er tilstrækkeligt grovfoder med grovfoder til kommende sæson.

Ensileringsmidler i Danmark 2008

Dokumenteret effekt af de ensileringsmidler, som er markedstørt i Danmark

Ukrudt i majs

Timing og middelvalg er afgørende for en succesfuld ukrudtsbekæmpelse i majs. Der er forslag til en strategi for bekæmpelse af alle de aktuelle ukrudtsarter i majs.

Violette blade i majs

I mange majsmarker, især i sorterne Anvil og NK Bull ses nu violette blade over hele marken...

Indlæg fra Temadag om kernemajs

Download indlæg fra Temadag om kernemajs.

Sådan sår du majs

Så majsen når jordtemperaturen har passeret 8 grader og syvdøgnsprognosen viser en stabil vejrudvikling. Majsen skal helst nå at komme op før en periode med regn og køligt vejr.

Der er fundet bladlus i majs

Bladlusbekæmpelse i majs hører til undtagelsen, men beslutningen om evt. bladlusbekæmpelse skal tages, før majsplanterne bliver for høje at køre i.

Uens plantehøjde i majs

Uens plantehøjde er udpræget i en del majsmarker. Årsagen kan være dårlig tilgængelighed af næringsstoffer til planterne, svækkede majsplanter som følge af angreb af svampe eller skadedyr.

Mange sideskud i majs

Stress og en brat overgang til masser af sol har udløst dannelse af sideskud i en del majsmarker.

Sådan tilbereder du såbedet til majs

Strategien for jordbehandling og udbringning af gylle til majs afhænger af jordtypen.

Der er fundet bladpletsvamp i majs

Det ses nu begyndende angreb af bladpletsvampen 'øjeplet' i flere majsmarker med forfrugt majs og samtidig reduceret jordbearbejdning. Der er ingen muligheder for kemisk bekæmpelse.

Plantetal i majs

Plantetallet afstemmes efter formålet med majsen, forholdene for majsdyrkning og sortens tidlighed. Husk at gemme de blå mærkesedler og hold styr på hvor der er sået hvad.

Sådan sår du græs i majs

Der kan sås græs i majs uden at det påvirker udbytte eller foderværdi. Der er to strategier.

Håndtering af tørkeramte græsarealer

De fleste græsarealer er ramt af tørkestress. Vandmangel og de høje temperaturer begrænser væksten og svider græsarealerne af. Målet er derfor billigst muligt at håndtere den mængde græs, der er på arealet, men især også at forberede arealet til at producere igen efter nedbør.

Indlægning af græs i køresilo eller stak

Tynde lag er nu engang bedst - hvis ensilagen skal komprimeres.

Brug slætprognosen og vælg den bedste dag for skårlægning

Det varme solrige vejr betyder, at tidspunktet for 1. slæt kløvergræs nærmer sig meget hurtigt. Brug slætprognosen til at vælge det tidspunkt, hvor du har den optimale kombination af udbytte, kvalitet og muligheder for fortørring.

Skårlægning af 1. slæt græs

Hvordan er fortørringsmuligheden for kløvergræs i din mark?

Antallet af dispensationer til opfodring af frøgræshalm er blevet udvidet

Dispensationen til opfodring af frøgræshalm er udvidet til at omfatte ukrudtsmidlerne Boxer EC, DFF, Primera Super og Stomp.

Årsager til luftvejsinfektioner hos kalve

Vi har set på infektiøse årsager til lungebetændelse i fire slagtekalvebesætninger. Coronavirus gav anledning til flest antistofstigninger.

Kvægets normer for gødningsudskillelse i planåret 2008/2009

Der er igen i år sket tilpasninger i normerne for malkekøernes næringsstofudskillelse, mens der er store ændringer i opdrættets normtal.

76 % af kvierne bliver til malkekøer

Vi har fulgt kvier af malkerace årgang 2002. 76 % blev til danske malkekøer, 3 % blev eksporteret, 10 % blev slagtet og 11 % døde.

Diarré hos kalve koster i mælkeydelse

Diarré i kalveperioden resulterede i 344 kg EKM mindre i første laktion hos køer i en stor svensk undersøgelse

Ingen grund til mere protein i kalvestartere

Generelt er der ingen positiv effekt af at øge Proteinniveauet ud over 18-19% af varen.

Landsforsøg med sprøjteteknik i korn, 1998 - 2008

Samling af resultater fra Landsforsøg med sprøjteteknik i kornafgrøder.

Ukrudt i ærter

Ukrudt bekæmpes i ærter primært med henblik på at minimere høstbesvær og opformering af ukrudtet.

Olieræddike er udsolgt - hvad så?

Olieræddike er udsolgt! Derfor kan det være nødvendigt at vælge en anden efterafgrøde.

Tørke giver stort behov for efterafgrøder i efteråret 2008

Normalt er jorden praktisk talt tømt for plantetilgængeligt kvælstof på det tidspunkt, hvor man høster. Men de meget tørre vækstforhold i maj og juni måned 2008 betyder, at afgrøderne i mange tilfælde har udnyttet jordens kvælstofindhold dårligt.

Dispensation til opfodring af frøgræshalm

Efter ansøgning fra Dansk Landbrug har Miljøstyrelsen givet dispensation til opfording af frøgræshalm behandlet med svampemidlerne Folicur EC 250 og Zenit 575 EC.

Ukrudtsbekæmpelse med Reglone i frøafgrøder

Reglone har god effekt på en-årig og alm. rapgræs i engrapgræs og i hvid- og rødkløvermarker.

Fysiologiske bladpletter i vinterbyg

I år ses der igen fysiologiske bladpletter i flere vinterbygsorter både i marker som er svampesprøjtet og usprøjtet fornylig.

Tjekliste ved handel korn, raps og ærter

Det anbefales at få aftalt alle leveringsbetingelser forud for levering af kommende høst. For at lette drøftelserne mellem landmand og kornfirma er der udarbejdet en tjekliste og tilhørende hjælpeskemaer.

Hvedesorters modtagelighed mod hvedegalmyg

Undersøgelser af forskellige hvedesorter i observationsparceller i 2008 har vist, at Oakley, Skalmeje og de to nummersorter ikke er modtagelige eller kun er meget lidt modtagelige for den orangerøde hvedegalmyg.

Ukrudt i vinterraps - efterår

Bekæmpelse af ukrudt i vinterraps bør primært rettes mod burresnerre, fuglegræs, hyrdetaske, kamille, valmue, græsukrudt og spildkorn.

Skal vinterrapsmarken sås om?

15-20 veludviklede vinterrapsplanter/m2 jævnt fordelt på arealet kan være tilstrækkelig til at sikre et pænt udbytte i rapsmarken.Ompløjning skal også holdes op mod økonomien i alternative afgrøder og man skal være meget opmærksom på hvilke ukrudtsmidler der har været anvendt. Anvendelsen af Kerb 500 SC i vinterrapsen kan medfører alvorlige skader på efterfølgende afgrøder.

Resistente glimmerbøsser - data fra Danmark og Sverige

DJF, Flakkebjerg har i 2008 igen undersøgt nogle glimmerbøsser for evt. resistens mod pyrethroider.

Kerb revurderet - ikke længere godkendt i vinterraps

Produktet er dog godkendt til flere små afgrøder.

Høst af vinterraps

Direkte høst af vinterraps bør ofte foretrækkes.

Bekæmpelse af ukrudt i vårraps

Ukrudtsbekæmpelse i vårraps i form af falsk såbed, radrensning og kemisk bekæmpelse.

Svenske erfaringer med høst af hamp til bioenergi

Svenskerne dyrker hamp til bioenergi, fordi afgrøden har et højt udbytte, og giver et godt dækningsbidrag.

Bor til vinterraps

Udsprøjtning af bor til vinterraps kan være aktuelt på marker med et højt reaktionstal i forhold til jordtypen.

Tjek vintersæden for manganmangel nu

Den lave vinternedbør betyder, at der er mindre behov for svovl end normalt og på grovsandet jord også for kalium.

Mangan og manganmangel

Anvendt viden om manganmangel samt afhjælpning af denne.

Kursus i Optimal etablering af vinterraps

Mød op til to kursusdage hvor vi sætter fokus på etableringen af vinterraps. Programmet er tilrettelagt med indlæg om formiddagen og besøg hos landmænd om eftermiddagen.

Oversigt over Landsforsøgene 2008

Oversigten udkommer én gang årligt som en afrapportering af de godt 1.100 markforsøg, der i årets løb er udført i samarbejde mellem de lokale planteavlskontorer og Landscentret, Planteproduktion.

Vælg de rigtige sprøjtedyser

Det er vigtigt at kombinere dyserne i tripletten på en konventionel marksprøjte, så du er parat til forskellige sprøjteopgaver.

Ukrudtsmidlet Express ST er off-label godkendt i alm. strandsvingel

Inden anvendelsen skal brugerne være i besiddelse af en off-label vejledning, der findes i Middeldatabasen.

Vejledning for Matrigon til olieræddike til produktion af udsæd

Off-label vejledning.

Brug ikke MCPA i vintersæd nu

På grund af de meget tørre vejrforhold og udsigten til meget høje temperaturer de kommende dage frarådes brug af MCPA i vintersæd nu.

Ukrudtsmidlet Fox er godkendt

Ukrudtsmidlet Fox 480 SC er godkendt i vintersæd, vårbyg, frøgræs og vinterraps.

Nye begrænsninger i dosering af ukrudtsmidlet Safari

Ukrudtsmidlet Safari er revurderet af Miljøstyrelsen og godkendt for en ny periode. Den nye maksimaldosis på 30 gram pr. ha i et sprøjteprogram bliver uventet aktuel allerede i 2008.

Udvidelse af off-label godkendelse for Ally ST i hør

Miljøstyrelsen har efter anmodning fra Landscentret, Planteproduktion fået en ny off-label godkendelse til Ally ST.

Miljøstyrelsen godkender ikke Shirlan

Miljøstyrelsen har nægtet at forny godkendelsen af Shirlan, da der vurderes at være en uacceptabel risiko for vandorganismer (fisk), når man bruger midlet i kartofler.

Bedebladlus i bederoer og spinat til frø

Vær opmærksom på, at Pirimor kun må anvendes en gang pr. sæson i bederoer.

Vejledning for Mavrik 2F i korsblomstrede frøafgrøder til frøproduktion

Off-label vejledning.

Foderkorn undersøgt for pesticidrester

Plantedirektoratet har undersøgt foderprøver af korn for rester af 25 pesticider. Der blev fundet rester i 8 ud af 104 prøver, men i alle tilfælde et godt stykke under grænseværdien.

Forslag om afskæringskriterier ved godkendelse af bekæmpelsesmidler

Der har i pressen i den senere tid været omtalt, at mange pesticider ikke kan forblive på markedet i EU, hvis EU gennemfører såkaldte afskæringskriterier ved godkendelse af bekæmpelsesmidler.

Fysiologiske bladpletter i hvede

I mange hvedemarker ses fysiologiske bladpletter. Eksempler vises.

Svampebekæmpelse i hvede - betydning for kvælstofbalance og emission af drivhusgasser

Både kvælstofbalancen og emission af drivhusgasser pr. hkg hvede reduceres, når indsatsen af svampemidler øges.

Svampemidlet Riza godkendt

Tilføjelse den 23. okt. 2008. Svampemidlet Riza er blevet godkendt til svampebekæmpelse i korn og raps. Midlet indeholder samme aktivstof og -mængde som Folicur.

Svampebekæmpelse i vårbyg

Strategi for svampebekæmpelse i vårbyg skitseres.

Svampebekæmpelse i havre

Strategi for svampebekæmpelse i havre omtales.

Svampebekæmpelse i hvede med forfrugt hvede og samtidig reduceret jordbearbejdning

Strategi for svampebekæmpelse i hvede med forfrugt hvede og samtidig reduceret jordbearbejdning skitseres.

Svampebekæmpelse i vinterhvede

Ved aksbeskyttelsen i hvede anbefales Bell eller Proline anvendt minimum en gang.

Svampebekæmpelse i vinterraps

Der savnes et godt grundlag til at afgøre behovet for svampebekæmpelse i raps. Svampebekæmpelse i raps må derfor i et vist omfang betragtes som en forsikringssprøjtning.

Svampebekæmpelse i rug

Strategi for svampebekæmpelse i rug omtales.

Svampebekæmpelse i triticale

Strategi for svampebekæmpelse i triticale omtales.

Der er fundet kålskimmel i vinterraps

I flere vinterrapsmarker ses nu angreb af kålskimmel.

Svampebekæmpelse i vinterbyg

Strategi for svampebekæmpelse i vinterbyg skitseres.

Få meldinger om angreb af havrerødsot i vinterbyg og hvede

De første meldinger om angreb af havrerødsot i vinterbyg og hvede er nu modtaget. Indtil videre er der kun modtaget relativt få meldinger.

Knækkefodsyge i vintersæd

Knækkefodsyge vurderes at være lidt mere udbredt end normalt, men bekæmpelse vurderes kun aktuel i relativ få marker.

Folicur er nu godkendt til brug i vinterraps om efteråret

Folicur EC 250 må nu også anvendes om efteråret i vinterraps.

Bekæmpelse af aksfusarium i hvede

Før sidste svampebehandling i hvede udføres, skal der tages stilling til, om det er nødvendigt at bekæmpe aksfusarium. Evt. bekæmpelse er kun aktuel i et begrænset antal marker.

Ny majssygdom i vildtager

Som et kuriosum kan nævnes, at der er fundet angreb af majshovedbrand (Sphacelotheca reiliana) på majs i en vildtager ved Skælskør.

Der er fundet resistens hos skoldplet mod strobiluriner i Frankrig

I Frankrig er det første tilfælde af resistens hos skoldplet mod strobiluriner fundet i 2008. Der er kun fundet et enkelt tilfælde, og i den kommende sæson forventes fortsat god effekt af strobiluriner i Danmark.

Sådan bruges egen udsæd af vintersæd

Ved brug af egen udsæd skal der anvendes sundt eller bejdset udsæd. Husk at indbetale forædlerafgift. Tjek også spireevnen, og anvend kun korn fra ukrudtsfrie områder. Kornet skal renses, og der må ikke være anvendt Roundup før høst.

Resistens hos bygbladplet mod visse strobiluriner

Mutationen, der giver resistens hos bygbladplet, er fundet i en del marker i Danmark i 2008 og i varierende omfang fra mark til mark. Udenlandske undersøgelser viser tilsvarende fund.

Svampe- og skadedyrsbekæmpelse i byg-, ærte- og byg/ærtehelsæd

Ved svampe- og skadedyrsbekæmpelse i helsæd skal man være opmærksom på midlernes sprøjtefrister.

Kålbrok i korsblomstrede afgrøder om efteråret

Angreb af kålbrok kan om efteråret ved en høj jordtemperatur allerede forekomme fra ca. 3 uger efter planternes fremspiring.

Tysk undersøgelse om sennep og olieræddikes modtagelighed over for kålbrok

Tyske data viser, at olieræddike er væsentlig mindre følsom over for kålbrok end sennep. En efterafgrøde af olieræddike opformerer derfor kålbrok mindre end en efterafgrøde af sennep.

Hold øje med bedebladlus i bederoer og spinatfrø

Der meldes nu om angreb af bedebladlus.....

Agersnegle er aktive

I enkelte tynde vintersædsmarker kan bekæmpelse af agersnegle være nødvendig.

Skadedyr i korn

Bladlus i korn bekæmpes, når de vejledende bekæmpelsestærskler overskrides. Der er gode muligheder for at anvende nedsatte doser ved bladlusbekæmpelse i hvede. I vårbyg anbefales lidt højere doser. Pirimor giver den bedste visuelle effekt i vårbyg.

Angreb af kålminerfluer i vinterraps

I flere vinterrapsmarker forekommer angreb af kålminerfluens larve. Bekæmpelse er kun sjældent nødvendig.

Trips i rug og triticale

De seneste dage er der meldt om angreb af trips i nogle rugmarker.

Tjek om der er snegle i stubben efter høst

Den tørre sommer i år har hæmmet sneglene, men efterfølgende fugtigt vejr kan ændre situationen.Vær opmærksom på snegleangreb på lerjord i tide, så der ved behov kan forebygges via jordbearbejdning efter høst.

Gåsebillerne flyver

Gåsebiller flyver i områder med megen sandjord. Der er ingen muligheder for at bekæmpe larverne i landbrugsafgrøder.

Sneglemidlet Ferrox godkendt

Sneglemidlet Ferrox er netop blevet godkendt til bekæmpelse af agersnegle og skovsnegle.

Insektmidlet Teppeki godkendt

Insektmidlet Teppeki er netop blevet godkendt til bekæmpelse af forskellige bladlusarter i vinterhvede, kartofler, æbler og pærer.

Angreb af skulpesnudebiller i vinterraps

Hold øje med skulpesnudebiller, og vær opmærksom på midlernes bimærke ved bekæmpelsesbehov.

Visne planter i majs

Der er konstateret visne blade og visne planter i en del majsmarker. Visne blade kan skyldes frostskade. Enkelte steder kan visne planter også skyldes skadedyr.

Bekæmpelse af skadedyr i vinterraps

Hold øje med glimmerbøsserne, når temperaturen stiger.

Også mange resistente glimmerbøsser i Tyskland

I 2008 var knap 40 procent af de undersøgte populationer af glimmerbøsser i Tyskland højresistente mod pyrethroider.

Prøv nye fælder til at afgøre behovet for sneglebekæmpelse

En engelsk metode til at afgøre behovet for at bekæmpe snegle i hvede og vinterraps beskrives.

Angreb af havrecyste-nematoder i havre

På det seneste er der set angreb af havrecyste-nematoder eller havreål i havre.

Flere rapsmarker angrebet af rapsjordlopper

I de seneste dage er modtaget flere henvendelser om angreb af rapsjordloppens larver, og i nogle marker med meget kraftige angreb er der omsået.

Rengør kornlagrene for skadedyr

Kornlagre skal tømmes og rengøres fuldstændigt, inden ny høst lægges på lager.

Fritfluer i vintersæd

I nogle vintersædsmarker er der angreb af fritfluelarver. Der er ingen mulighed for bekæmpelse nu.

Skadedyr i ærter

Bladrandbiller og bladlus er de vigtigste skadedyr i ærter. I ærter med særlige kvalitetskrav kan det være relevant at opsætte feromonfælder.

Rapsjordloppelarver i enkelte vinterrapsmarker

I enkelte usprøjtede vinterrapsmarker er set angreb af rapsjordloppens larver.

Angreb af græsfluens larve i vintersæd

Angreb af græsfluer optræder mere eller mindre i alle vintersædsmarker hvert år, men i nogle marker ses i år lidt mere udbredte angreb.

Turnip yellows virus i vinterraps

Viruset turnip yellows virus har i England og Tyskland de senere år vist sig at kunne forårsage udbyttetab i vinterraps. Viruset overføres af ferskenbladlus om efteråret. Mildere vintre forventes at øge problemet.

Kortlæg ukrudtet før høst

En kortlægning af ukrudt før høst giver værdifuld information for indsatsen mod ukrudt i næste sæson.

Ukrudt på gårdspladser og udyrkede arealer

Ukrudt på gårdspladser og arealer omkring bygninger kan i mange tilfælde bekæmpes med en håndbrænder. Ukrudtsdampere har begrænset kapacitet. Mod etableret flerårigt ukrudt er det nødvendigt med mekanisk eller kemisk bekæmpelse.

Ukrudtssprøjtning i tørke

Under tørke vil radrensning være mest effektiv til at bekæmpe ukrudt, der har overlevet forudgående sprøjtninger.

Bekæmpelse af kvik og rodukrudt - dyrkningsvejledning

Vejledning i bekæmpelse af kvik og rodukrudt.

Ukrudt i vintersæd forår - bekæmpelsesforslag

Forslag til middelvalg og dosering ved bekæmpelse af ukrudt i vintersæd.

Bekæmpelse af rodukrudt og flerårige ukrudtsarter

Bekæmp rodukrudtet, når det begynder at etablere sig i en mark. Se anbefalinger til bekæmpelse af rodukrudt i korn, kartofler, majs, roer, græs og i stub.

Sprøjtning i varmt vejr

Sprøjt om tidligt om morgenen eller sent om aftenen når dagtemperaturen er over 25 grader.

Vårsæd som spildkorn i vintersæd

I pløjefri dyrkning forebygges spildkorn af vårsæd i vintersæd ved overfladisk harvning efter høst.

Ukrudt i vintersæd forår - strategi

Strategi for bekæmpelse af ukrudt i vintersæd.

Ukrudt i vårsæd

Ukrudtsbekæmpelsen i vårsæd er bedst og billigst, inden ukrudtet har mere end to løvblade. På arealer med snerle pileurt og hanekro bør sprøjtningen dog ikke ske for tidligt. Der findes mange løsninger mod forskellige ukrudtsarter. Vælg efter de tre-fire vigtigste arter i marken.

Ukrudt i vinterraps

Ukrudtsbekæmpelse i vinterraps om foråret retter sig mod kamille og eventuelt spildkorn.

Udsæt ikke sprøjtning mod ukrudt i vintersæd

Tørre forhold bør ikke føre til at udsætte sprøjtning mod ukrudt i vintersæd.

Bekæmp kvik og rodukrudt før høst

Glyphosat før høst har høj effekt mod kvik og tidsler, når planterne er i god vækst.

Kerb i vinterraps

Kerb mod ukrudt i vinterraps skal først anvendes, når jordtemperaturen er faldet til under 8-10 °C.

Bekæmp gold og blød hejre snarest

For at få størst mulig effekt af Monitor mod hejrearter, bør det anvendes tidligt.

Ukrudt i sukker- og foderroer

Strategier samt middelvalg og -dosering til ukrudtsbekæmpelse i bederoer.

Strategi mod ukrudt i vintersæd

Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd tilpasses markens ukrudtsbestand. Der gives forslag til basismidler mod vigtige ukrudtsarter og strategi for bekæmpelse.

Støtteberettigede græsarealer skal overholde krav til plantedække

Undgå, at ukrudtet breder sig i permanente græsmarker. Arealer skal leve op til kravene om plantedække, hvis de er med som grundlag for det støtteberettigede areal.

Ukrudt i udlæg af kløvergræs eller græs uden dæksæd

Der er få midler til bekæmpelse af ukrudt i græs eller kløvergræs udlagt i renbestand.

Additiver til ukrudtsmidler

Anbefalinger om tilsætning af additiver til ukrudtsmidler.

Ukrudtsbekæmpelse i vårbyg og ærter med udlæg af kløver og græs til frø

Ukrudtsbekæmpelsen bliver billigst og mest effektiv ved sprøjtning, mens ukrudtet er småt.

Ukrudt i vintersæd

Ændret i tabel 2 den 18. sept. 2008. Der gives forslag til basis-midler mod vigtige ukrudtsarter. Tilpas middelvalg og dosis efter de vigtigste ukrudtsarter i den enkelte mark.

Hold øje med hvedegalmyg

Det er nu, at der skal træffes en afgørelse om evt. bekæmpelse af hvedegalmyg.......

Prognose for flyvning af bladlus i korn

DJF, Flakkebjerg har udviklet en model, der på baggrund af temperaturforholdene i foråret forudsiger tidspunktet for indflyvning af bladlus til vårbyg (havrebladlus) og hvede (kornbladlus).

Vækstregulering i vårbyg

Brug af vækstreguleringsmidler i vårbyg har til hensigt at reducere omfanget af aks- og strånedknækning eller at foretage en vækstregulering af kraftige afgrøder.

Vækstregulering i vintersæd

Det er sjældent rentabelt at vækstregulere de fleste sorter af vinterhvede, vinterbyg og triticale. I år kan behovet for vækstregulering dog blive lidt højere end normalt grundet det lange milde efterår, som har fremmet væksten.

Ansøg om byggetilladelse inden nytår

Nyt bygningsreglement åbner for byggesagsgebyr i kommunerne efter nytår.

Nye skemaer og vejledninger om overdragelse af betalingsrettigheder

Direktoratet for FødevareErhverv har netop lavet nye skemaer og vejledninger til overdragelse af betalingsrettigheder til ansøgningsrunden 2008.

Mangelfuld klagevejledning, Egtved – MKN af 26. september 2008

Da klagevejledning ikke indeholder specifik oplysning om, at en klage skal være modtaget i kommunen inden klagefristens udløb, ses der bort fra overskridelse af fristen.

Ny bekendtgørelse i relation til 500 DE

Pr. 1. juni 2008 træder en ny bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med mere end 500 DE i kraft. Bekendtgørelsen fastsætter en række krav til besætninger, hvor produktionen overstiger 500 DE

FødevareErhvervs møder om krydsoverensstemmelse

FødevareErhverv har holdt en møderække med kommunerne om krydsoverensstemmelse.Se materialet fra møderne her.

Høringsudkast til bekendtgørelse, der åbner op for 950 DE

Direktoratet for FødevareErhverv har den 30. maj sendt udkast til ny bekendtgørelse om husdyrhold og arealkrav mv. i høring. Bekendtgørelsen indeholder 6 nye bestemmelser, der skal iagttages, hvis man ønsker en husdyrproduktion på 950 DE.

Ændring af Byggeloven

Ændring af Byggeloven betyder, at jordbrugserhvervets bygninger bliver omfattet af krav om byggesagsbehandling.

Forlængelse af undtagelsen for kvægbrug med 2,3 DE pr. ha

Kvægbrug kan fortsætte med 2,3 DE/ha, men der sker en justering af DE-beregningen, som betyder, at en del kvægbrug får øget behov for nye arealer.

Det generelle reduktionskrav for ammoniak pr. 1. januar 2009

Ændring af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 angående det generelle reduktionskrav for ammoniak pr. 1. januar 2009.

Besvarelse af fejlbreve, kontrolbreve o.l. i sommerferien

FødevareErhverv udsender både fejlbreve, kontrolbreve o.l. i sommerferien. Anmod om udsættelse af fristerne, hvis brevene ikke umiddelbart kan besvares på grund af ferie.

Kvittering for modtaget E-mail godkendes

Ifølge ny vejledningstekst anerkender FødevareErhverv nu kvittering for modtaget E-mail som dokumentation.

Tjekliste for overdragelse af betalingsrettigheder

Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret har udarbejdet en tjekliste til brug for rådgivning om overdragelse af betalingsrettigheder. Listen vedrører overdragelse af almindelige betalingsrettigheder, udtagningsrettigheder og FGK-rettigheder.

Nyt informationsbrev ved ophør af forpagtning

FERVs informationsbrev ved forpagtningsophør misforstås ofte af modtagerne.

Pant i betalingsrettigheder

Gennemgang af regelsættet omkring notering af pant i betalingsrettigheder

Nyt skema til ændring af slutdato for udlejning af betalingsrettigheder

Direktoratet for FødevareErhverv har udgivet et nyt skema, der giver mulighed for at ændre slutdatoen på en midlertidig overdragelse af betalingsrettigheder. Skemaet kan kun anvendes, når det er hele forpagtningens sluttidspunkt, der ændres.

Nye tekniske regler vedrørende gyllebeholdere pr. 15. september 2008

I husdyrgødningsbekendtgørelsen fastsættes nye tekniske krav til forbedring af sikkerheden omkring gylletanke.

National reserve når 5-års kravet er opfyldt

Gennemgang af de præcise regler i forbindelse med 5-årskravet i national reserve.

Overdragelse af betalingsrettigheder – indsendelse og rettelser

Husk – fristen for at indsende skema om overdragelse af betalingsrettigheder udløber den 2. juni 2008. Skemaer skal være direktoratet i hænde denne dag. 2. juni 2008 er samtidig frist for at lave en lang række ændringer i ansøgningen om enkeltbetaling.

Faggruppe Ingeniører

Informationer om faggruppen VVM

Ny praksis for modtagelse af post

Dokumentation i form af fax- og e-mailkvittering godtages nu ikke nødvendigvis.

Klagefrist ikke overskredet, Aars – MKN af 8. august 2008

Kan ikke komme klager til skade, at kommunen i den individuelle underretning har angivet en dato for klagefristens udløb, der ikke er korrekt i forhold til husdyrgodkendelseslovens § 79, stk. 1, 2. punktum

Afklaring vedrørende brak og overholdelse af 1 års frist 15. januar 2009

By- og Landskabsstyrelsen har besvaret Landscentrets spørgsmål om overholdelse af 1 års fristen den 15. januar 2009

Kontrol af landbrugsaktivitet ved overdragelse af betalingsrettigheder

FødevareErhverv har netop indledt kontrol af erhververs landbrugsaktivitet ved overdragelse af betalingsrettigheder. Det er vigtigt at få besvaret brevene eller at få udsat fristen for dette.

Funktionel sammenhæng mellem overdrev adskilt af 40 m bredt græsareal

Overdrevarealer på 0,6 ha blev anset som funktionel sammenhængende med et overdrev på 4,9 ha, selv om arealerne var adskilt af et ca. 40 m bredt græsareal

Lav ikke om på teksten i skema om overdragelse af betalingsrettigheder

Direktoratet for FødevareErhverv har modtaget skemaer om overdragelse af betalingsrettigheder, hvor afsnit er fjernet inden indsendelse. Dette medfører, at der skal indhentes underskrifter endnu engang.

Dødsbo og enkeltbetalingsordningen

En oversigt over hvordan dødsboer forholder sig til enkeltbetalingsordningen

Servicebrev om ophør af lejeforhold af betalingsrettigheder

FødevareErhverv giver nu besked, når en udlejning af betalingsrettigheder ophører.

Temadag om brandlovgivning

Med udgivelsen af nyt Bygningsreglement BR08 er der indført nye brandkrav til dyrestalde. Temadagen vil hovedsageligt bestå af indlæg med eksempler på principper og konstruktioner.

Sidste-øjebliks-indsendelser – enkeltbetaling

Der er mulighed for at indsende ansøgning og skema om overdragelse af betalingsrettigheder pr. mail og fax.

Frister for indsendelse af overdragelsesskema

I lighed med tidligere år er der mulighed for at indsende skemaer om overdragelse af betalingsrettigheder indtil udløb af rettelsesfristen den 2. juni 2008. Det almindelige skema om overdragelse af betalingsrettigheder skal være modtaget i direktoratet se

Ny vejledning om enkeltbetaling

FødevareErhverv har den 2. juli 2008 offentliggjort en ny vejledning om enkeltbetaling.

Vejledning om producentskifte 2008

Der foreligger nu en ny vejledning om producentskifte i relation til enkeltbetaling, koblede støtteordninger, økologi, MB-, og MVJ-tilskud. Der er sket væsentlige ændringer i vejledningen som følge af ændringen af enkeltbetalingsordningens rådighedskrav.

Ny vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder 2009

Ny vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder for 2009 er ude nu.

Arealer skal være støtteberettigede hele kalenderåret

Arealer, der indgår i en ansøgning om enkeltbetaling, skal være støtteberettigede i hele kalenderåret. Der må derfor ikke foregå ikke-støtteberettigede aktiviteter på arealerne i løbet af året.

Ekspropriation og enkeltbetaling

Ekspropriation er ikke længere force majeure i relation til enkeltbetalingsordningen. Overgår et areal derfor til ikke-støtteberettiget anvendelse på grund af ekspropriation skal arealet trækkes ud af ansøgningen.

Økologiske frøblandinger til græsmarker

Kløvergræsblandingerne til de økologiske arealer er blevet trimmet til den nye vækstperiode.

Gylle til økologiske kløvergræsarealer

Tidlig udbringning af gylle til græs og kløvergræs er med til at sikre et højt udbytteniveau.

Plantetal i majs skal bevares ved ukrudtsbekæmpelse

For lave plantetal i majs koster udbyttet. Derfor skal ukrudt i økologisk majs bekæmpes effektivt, uden der tabes majsplanter. Det kræver stor omhyggelighed, og at man hver gang kommer til tiden.

Såtid for økologisk majs

Økologisk majs må ikke sås for tidligt. Sås majsen i en koldjord, er der risiko for dårlig og uensartet fremspiring.

Bekæmpelse af rodukrudt kan få betydning for enkeltbetalinger

Enkeltbetalingsordningen sætter nogle begrænsninger for, hvornår man kan lave mekanisk bekæmpelse af rodukrudt.

Økologiske proteinafgrøder dyrkes mest sikkert som blandsæd

Blandsæd er en mere sikker måde at dyrke protein på, end bælgsæd i renbestand.

Sådan poder du lupiner

Lupinfrø skal podes, før de sås, for at der kan udvikles knoldbakterier på lupinrødderne.

Lav en efterafgrøde-strategi

Pløj tidligt og udnyt efterafgrøderne optimalt. Mulighederne med efterafgrøder med dybe rødder.

Udsædsmængde i foderhavre, grynhavre og nøgen havre

Tidlig såning sikrer optimalt udbytte i havre. Udsædsmængden bør reguleres til grynhavre.

Sådan dyrkes økologisk vårtriticale

Vårtriticale er i perioden 2001-2006 afprøvet i de økologiske Landsforsøg sammen med andre vårsædsarter.

Manganmangel i økologiske afgrøder

Konstaterer du manganmangel i dine afgrøder, er det muligt at anvende mangansulfat. Men det kræver dog, at du først har fået tilladelse af Plantedirektoratet.

Reducer kvælstoftabet – Få bedre kvælstofhusholdning efter økologisk kløvergræs

Udvaskning af nitrat fra ompløjet kløvergræs kan mindskes ved at dyrke grøntfoder efter kløvergræs i stedet for korn til modenhed.

Forebyg havrecystenematoder

Hvert år ses der angreb af havrecystenematoder eller havreål i havre, vårbyg og vårhvede - såvel økologiske som konventionelle. Især i tørre somre ses skaderne.

God regnskabspraksis i DLBR fra og med 2009

Håndbog i God regnskabspraksis i DLBR er en samlet beskrivelse af regnskabsprincipper i Ny Årsrapport og omfatter regnskaber fra 2009 og frem.

Bor til vinterraps

Udsprøjtning af bor til vinterraps kan være aktuelt på marker med et højt reaktionstal i forhold til jordtypen.

Fysiologiske bladpletter i hvede

De sidste 8-10 dage er modtaget en del henvendelser om små brune bladpletter i flere forskellige hvedesorter fra både svampesprøjtede og usprøjtede marker.