Etableringsmetoder i vinterraps – foreløbige resultater

Promilleafgiftsfonden for landbrug
Nye resultater af forsøg med etableringsmetoder i vinterraps er klar.
Der er nu opgjort tre af fire forsøg med etableringsmetoder i vinterraps. Årets forsøg viser som tidligere forsøg, at jorden bør løsnes før såning af vinterraps. I årets forsøg ser skiveskærsåning, tandskærsåning og grubbesåning foreløbig ud til at være jævnbyrdige, når såningen finder sted efter harvning til 20 cm's dybde eller pløjning .

Foreløbige resultater af forsøgene
I efteråret 2007 havde vi fugtige forhold under såningen i modsætning til i 2006, hvor det var tørt. Måske derfor har såning med Väderstad (skiveskær) ikke givet samme merudbytte i høsten 2008. Väderstad maskinen klarede sig således godt under de tørre forhold i efteråret 2006. I to af årets forsøg ser det foreløbig ud til, at tandskærsmaskinen har klaret sig en smule bedre end skiveskærsmaskinen og grubbesåning, mens grubbesåning har været bedst i det tredje forsøg. Som gennemsnit af de tre forsøg er der dog ikke nogen statistisk sikker forskel mellem de 3 såteknikker.

Forsøgene viser, at også når der er sået i fugtig jord kvitterer vinterrapsen for den dybe jordbearbejdning. Raps kræver altså løs jord, så rødderne kan komme i gang og komme ned i dybden. Der er i alle tre forsøg høstet det laveste udbytte, hvor der ikke har været harvet før såning. I forsøget ved Hurup, hvor der har været kraftige angreb af snegle, er der et statistisk sikkert merudbytte for at harve eller pløje forud for såning. Ved grubbesåning er der som følge af snegleangrebet kun høstet 1/3 udbytte uden jordbearbejdning før såning i forhold til, hvor der er harvet eller pløjet. I forsøget ved Ringsted er der ligeledes en statistisk sikker effekt af en forudgående harvning eller pløjning. Vi anbefaler derfor fortsat at løsne jorden til mindst 15-20 cm's dybde før såning af vinterraps. I figur 1 ses resultatet af de tre første forsøg i serien.

Figur 1 . Udbytte i kg, std. kvalitet ved tre såmaskinetyper og forudgående jordbearbejdning (gennemsnit af tre forsøg 2008)

Landscentret
Planteproduktion