Ozonbehandling af gylle

Promilleafgiftsfonden for landbrug
Lugten fra et staldanlæg stammer primært fra gødningen. Derfor er der store perspektiver i at kunne gøre gyllen lugtfri. Dansk Svineproduktion har i to klimakamre sammenlignet lugt- og ammoniakemissionen fra ozonbehandlet gylle med ubehandlet gylle (kontr
Lugten fra et staldanlæg stammer primært fra gødningen. Derfor er der store perspektiver i at kunne gøre gyllen lugtfri. Dansk Svineproduktion har i to klimakamre sammenlignet lugt- og ammoniakemissionen fra ozonbehandlet gylle med ubehandlet gylle (kontrol). Resultaterne viste en statistisk sikker reduktion i lugtemissionen fra klimakammeret med den ozonbehandlede gylle: Lugtemissionen var 490 OUE /sek. pr. 1000 kg dyr fra kontrolkammeret og 240 OUE/ sek. pr. 1000 kg dyr fra kammeret behandlet med ozon. Behandlingsstrategien gav ikke anledning til øget ammoniakemission fra staldsektionen.


InfoSvin/lue0801a1049.tif

Klimakamre og måleudstyr på forsøgsstation .

InfoSvin/lue0801b1050.tif


Målinger og resultater
Målingerne blev foretaget i to klimakamre, der hver var indrettet med to traditionelle slagtesvinestier med plads til 16 svin pr. sti. Gulvet var indrettet med 1/3 drænet gulv og 2/3 betonspalter. Der var en ca. 40 cm dyb gyllekumme under hver sti.
Behandlingen bestod i, at gylle én gang ugentligt blev sluset ud til en fortank. Herfra blev gyllen pumpet ind i en container, hvor den blev behandlet med ozon. Ozonbehandlingen medførte, at gyllen blev fraktioneret i en fast fraktion, en tynd, klar fraktion og en skumfraktion. Den tynde, klare fraktion blev pumpet retur til stalden, mens den faste fraktion blev overført til gødningsopbevaring.

Afprøvningen viste en statistisk sikker reduktion i lugtemissionen fra klimakammeret med den ozonbehandlede gylle. Lugtemissionen var 490 OUE /sek. pr. 1000 kg dyr fra kontrolkammeret og 240 OUE/ sek. pr. 1000 kg dyr fra kammeret behandlet med ozon.

InfoSvin/lue0801d1052.tif

Lugtemission fra to klimakamre henholdsvis med og uden behandling af gylle med ozon.

På baggrund af online målinger kunne det konkluderes, at behandlingsstrategien mod forventning ikke gav anledning til en øget ammoniakemission fra staldsektionen. Ozonbehandling medfører en pH-stigning og dermed en øget ammoniakemission. Men eftersom det kun var den tynder fraktion med et lavere indhold af kvælstof, der blev returneret til staldens gyllekumme, medførte pH stigningen ikke en øget emission af ammoniak fra staldens ventilationsafkast.

Der blev registreret en statistisk sikker reduktion i svovlbrinteemissionen fra kammeret med ozonbehandlet gylle sammenlignet med kontrolkammeret. Ligeledes blev emissionen af stort set alle kemiske stoffer målt med GC-MS og MIMS reduceret som følge af ozonbehandlingen.


Kilde:
Lyngbye, M.; Jonassen, K.; Rasmussen, D.K.; Christophersen, K. (2008):
Erfaring med ozonbehandling af gylle i klimakamre med slagtesvin. Meddelelse nr. 0801. Dansk Svineproduktion. Den rullende afprøvning.