Projektansvarlig
Hans Roust Thysen

Formidling af viden om miljø- og gylleteknologi

Formålet med projektet er at skaffe den enkelte landmand det bedst mulige beslutningsgrundlag i forhold til investering i emissionsbegrænsende teknologi og behandling af gylle.

Ammoniak og lugt fra bur- og skrabeægsstalde

Målinger i bur- og skrabeægstalde giver nye tal for lugtemissioner og tal for effekten af hyppig udmugning på ammoniakkoncentrationen.

Ammoniakreduktion i burægsstalde

Målinger af ammoniak koncentration fra konsumægsstald med beriget bur, giver nye tal for effekten af hyppig udmugning på ammoniakkoncentrationen. Målet er at anvende hyppig udmugning som et virkemiddel til reduktion af ammoniakfordampning.

Ozonbehandling af gylle

Lugten fra et staldanlæg stammer primært fra gødningen. Derfor er der store perspektiver i at kunne gøre gyllen lugtfri. Dansk Svineproduktion har i to klimakamre sammenlignet lugt- og ammoniakemissionen fra ozonbehandlet gylle med ubehandlet gylle (kontr

Lugtemission fra svinestalde om vinteren

Dansk Svineproduktion har målt lugtemissionen fra so- og smågrisestalde om vinteren i bestræbelse på at fastsætte standardtal for lugtemissionen fra disse bedrifter om vinteren. Resultaterne er sammenholdt med målinger af lugtemissionen fra staldene om so

Test af forhøjet afkast

Der er pr. 1. januar 2007 strammet op for reglerne omkring emission af lugt fra staldanlæg. Det betyder at mange producenter vil have svært ved at gennemføre en udvidelse af produktionen uden at indføre et lugtreducerende tiltag. Et lugtreducerende tiltag

Foder med benzoesyre til slagtesvin – effekt på ammoniak- og lugtemission

Dansk Svineproduktion har foretaget forsøg med at tilsætte benzoesyre til svinefoder og målt den efterfølgende effekt på emissionen af lugt og ammoniak. I pågældende forsøg blev der lavet en sammenligning af kontrolfoder og foder tilsat henholdsvis 1 % og

Foder med inulin til slagtesvin – effekt på ammoniak- og lugtemission

I et forsøg udført af Dansk Svineproduktion var 15% inulin tilsat foderet til slagtesvin for at afklare, hvordan det påvirkede ammoniak- og lugtemissionen fra gyllen. I pågældende forsøg blev der lavet en sammenligning af kontrolfoder og foder tilsat inul

Luftrensning baseret på membranteknologi

Et modelanlæg til rensning af staldluft ved hjælp af membranteknologi fra BIOSCENT Technology ApS er blevet afprøvet af Dansk Svineproduktion. Anlægget blev undersøgt i tilknytning til en slagtesvinestald med 380 stipladser og fuldspaltegulv. Staldluften

Afprøvning af vertikalt biofilter efter amerikansk princip

I USA er der udviklet vertikale biofiltre, der er opbygget i siloer. Siderne i siloerne indeholder filtermaterialet, der består af træflis. Dansk Svineproduktion har afprøvet to biofiltre af denne type for at dokumentere deres evne til at reducere lugt- o

Groft formalet melfoder

Dansk Svineproduktion har sammenlignet effekten af fint formalet pelleteret foder og groft formalet melfoder til slagtesvin på ammoniak- og lugtemissionen. Afprøvningen blev gennemført i et klimalaboratorium og viste, at ammoniakemissionen var højere for

BIO-REX Hartmann Bio-Filter

Dansk Svineproduktion har lavet en afprøvning af BIO-REX Hartmann Bio-Filteret for at undersøge dets evne til at reducere lugt- og ammoniakkoncentrationen i afgangsluften fra en slagtesvinestald om sommeren under danske forhold. Biofilteret blev afprøvet

Formidling af viden om miljø- og gylleteknologi

Afsluttende rapport

Status på afbrænding af husdyrgødning

En ny rapport beskriver perspektiver og barrierer for afbrænding af husdyrgødning i Danmark og resten af EU. Rapporten beskriver også, hvilke tiltag der bør sættes i værk for at nedbryde barriererne.

FAQ om oplysninger om bedste tilgængelige teknik (BAT)

Miljøstyrelsens FAQ nr. 56 om, hvad der skal til, for at ansøgningen indeholder en fyldestgørende redegørelse for brugen af BAT.

Opdag de nye muligheder med biogas

Dansk Landbrugsrådgivning, Specialrådgivning om biogas og gylleseparering arrangerer temadage om etablering af biogasanlæg.

Præsentationer fra temadag om nye muligheder med biogas

Download Power Point-præsentationerne fra temadag om de nye muligheder med biogas på Aarslev Kro 14. maj 2008.

Kemisk luftrensning ved en slagtekyllingestald

Turbovent Environment A/S har udviklet en kemisk luftrenser kaldet TLV-Ammon. AgroTech A/S har gennemført en afprøvning af ammoniakreduktionen for TLV-Ammon ved en slagtekyllingestald. Resultaterne viste, at TLV-Ammon var i stand til at reducere ammoniakkoncentration med 80-90 pct. Undersøgelsen viste også, at der gradvist skete en tilstopning med støv. Turbovent Environment A/S undersøger derfor tiltag, der skal forhindre tilstopning med støv.

Biologisk luftrensning i silo - Ny luftrenser

Afprøvning af biologisk luftrenser produceret af TUNETANKEN A/S.

Beluftning af gylle

Beluftning af gylle resulterer i bemærkelsesværdig lugtreduktion. Der arbejdes fra firmaets side videre på optimering af fastholdelse af kvælstof.

FAQ om vilkår om bedste tilgængelige teknik (BAT)

Miljøstyrelsens FAQ nr. 57 om hvorvidt en kommune, på baggrund af en konkret vurdering af hvad der er BAT, kan stille krav om yderligere foranstaltninger oven i det generelle beskyttelsesniveau.

Beregn kravet til udnyttelse af afgasset gylle fra fællesanlæg

Kravet til udnyttelse af afgasset gylle fra biogasfællesanlæg skal beregnes som et vægtet gennemsnit af de tilførte biomasser i biogasanlægget.