Projektansvarlig

Kvægøkonomisk rådgivning

Formålet med aktiviteten er en indsats på flere fronter, nemlig rådgivning i forhold til planlægning, styring og opfølgning på økonomien på operationelt, taktisk og strategisk niveau samt rådgivning om biologiske, tekniske og økonomiske sammenhænge til kvægbrugerne.

Kvægøkonomisk rådgivning

Afsluttende rapport

Turbulent udvikling prisen på mejeriprodukter – lysere udsigter på sigt

Mange spørger til, hvad mælkeprisen bliver i 2010. Det korte svar er: Det ved ingen! Der er imidlertid noget, som tyder på, at bunden er ved at være nået. Samtidig er der begyndende indikationer på, at forbruget af mejeriprodukter begynder at stige, og at markedet forventer højere priser fremover.

Høj selvforsyningsgrad med hjemmeavlet grovfoder

Stigende priser på protein og indkøbte kraftfodermidler, gør det særdeles interessant at regne på alternative foderrationer, som er betinget af høj selvforsyningsgrad med hjemmeavlet grovfoder af høj kvalitet.

Foderroer på kvægbedrifter

Foderroer er atter kommet på menukortet på kvægbedrifterne. Modelberegninger viser, at der er gevinst ved at fodre med samensilerede roer og majsprodukter, hvis kornprisen er over 100 kr. pr. hkg og man har høje udbytter i roer i forhold til korn

Vejledende interne overførselspris på grovfoder

De vejledende interne priser på grovfoder anvendes til brug for værdiansættelse af beholdninger i Årsrapporten

Majsprodukter eller korn på kvægbedrifter

Kolbemajs og kernemajs er interessante alternativer til korn, når kornprisen er høj. Modelbergeninger viser, at der er en gevinst ved at fodre med kolbemajs eller kernemajs frem for korn.

Vejledende Interne grovfoderpriser – for 2009 og 2010

Skøn over de vejledende interne grovfoderpriser 2009 og 2010 er foretaget med bag-grund i budgetkalkulerne 2009 og 2010. Intern grovfoderpris i kalenderåret 2009 og 2010 er foreløbig vurderet til hhv. 1,10 kr./FE og 1,00 kr./FE.

Hvor vigtigt er det at have overblik over ”foderkæden”?

Det korte svar er: MEGET vigtigt! - Med svingende priser på korn, kraftfoder, penge og mælk i en verden hvor man stadig ligger under for naturens luner, er det meget vigtigt løbende at holde sig opdateret på status og handlemuligheder i ”foderkæden”.

Kolbemajs til slagtekalve kan give bedre indtjening

Ny viden om fodring med kolbemajsensilage til slagtekalve

Kolbemajs til slagtekalve

Ny viden om fodring med kolbemajsensilage til slagtekalve

Budgetkalkuler 2009

Kalkulerne for de mest almindelige produktionsgrene er ajourført med anslåede priser for 2008 og forventede priser for 2009. Kalkulerne bliver tilgængelige henholdsvis som PDF fil eller excel regneark.

Budgetanbefaling – mælkeprisen 2009

Landscentret – Dansk Kvæg reviderer anbefalingen omkring budgetpris på mælk for 2009.

Produktionsøkonomi Kvæg 2008 er på gaden

Fastlæggelse af det økonomisk optimale foderniveau, faste arbejdsprocedurer og risikostyring er nogle af de aktuelle emner, som Produktionsøkonomi Kvæg sætter fokus på i år.

Rettelse til udskriften ”Status og omsætning - kvæg 2008”

Fredag den 6. februar blev der gennemført en rettelse i ”Status og omsætning – kvæg 2008” udskriften i Kvægdatabasen, der anvendes ved opgørelse af regnskaberne 2008. Det vedrører kun de bedrifter, der har brugt ”aflivning” ved indberetningen i 2008.

Kommissionen tager gammelkendte instrumenter i brug for at støtte mælkemarkedet

Kommissionen besluttede i denne uge at tage gammelkendte instrumenter i brug for at støtte mælkemarkedet, som på det seneste har været under stort pres. Instrumenterne giver ikke højere priser men er med til at afbøde faldet i priserne.

Tal for mælkeproduktion, status og omsætning kvæg 2008 er nu tilgængelig

Tal for mælkeproduktion, status og omsætning kvæg for alle bedrifter er nu tilgængelig, pr. 20. januar, for 2008. Den sidste mejeriafregning, der indgår i den automatiske dataoverførelse i Ø90, er nr. 25, der blev afsluttet den 28. december 2008.

Prognose for kvægbrugets driftsresultater 2009, samt forventet resultat for 2008

Dette notat beskriver forventningerne til dansk kvægbrugs økonomi i 2009 ud fra to typer bedrifter. Dels en bedrift af gennemsnitsstørrelse og dels en bedrift med ca. 300 årskøer. Prognosen bygger på fremskrivninger af regnskaber fra bedrifter med hhv. 80-160 årskøer og bedrifter med 240-320 årskøer.

Nysgerrig efter at se hvordan kvægkollegaerne klarer sig

Enhver sammenligning, hvor der bliver vist bedrifter side om side, giver anledning til at man bliver nysgerrig efter at se, hvordan kollegaerne klarer sig, siger to kvægbrugere om benchmarkingværktøjet Business Check Kvæg.

Markedsudsigter for mælk i Danmark

Der er udsigt til faldende mælkepriser i Danmark de kommende år. Hvordan, udviklingen vil forløbe, er dog meget usikker. I løbet af 2007 så man en kraftig prisstigning og efterfølgende et kraftigt prisfald på mejeriprodukter på verdensplan.

En tand bedre end gennemsnittet

5.500 kr. pr ko. Så meget mere tjente en kvægbruger på bundlinjen sammenlignet med gennemsnittet viser tal fra Business Check Kvæg. Og de bedste er bedre på alle poster.

Sådan er økonomien i økologi

Der er mulighed for at skabe en god forretning som økologisk mælkeproducent. Men det kræver en ejendom i harmoni.

Målsætning for bedriften

Der hersker almindeligvis enighed om, at mennesker driver virksomheder med henblik på at få sine behov opfyldt. Målsætningen og den dertil knyttede vision bør derfor reflektere dette grundlæggende forhold.

Risikostyring – fremtidens udfordring bliver svingende priser

Mælkeproducenter i Europa vil i de kommende år skulle vende sig til langt større svingninger i mælkeprisen.

Svingende priser øger kravet til styring

På et marked med svingende priser stiger kravet til ledelsens evne til at foretage løbende tilpasninger. Det handler bl.a. om risikostyring og optimering.

Budget- og budgetopfølgning er et ledelsesværktøj

Budgettet er et fremtidsregnskab, og har til formål dels at lægge rammerne for en række beslutninger i bedriftens dagligdag, dels at give ledelsen en samlet vurdering af hvorvidt bedriften er i fremdrift med kurs mod målet og visionen.

Produktvalg

Som mælkeproducent kan man vælge mellem at producerer en række forskellige produkter.

Få gevinst af de administrative opgaver på kvægbedriften

På enhver kvægbedrift er der rigtig megen administration. Det er alle lovpligtige registreringer, som skal være klar til diverse myndigheder. Det kan være dyre- og markregistreringer samt hensyntagen til kontrolbesøg m.v. Desuden gælder det kontering af hensyn til moms- og skatteopgørelser.

Finansielt beredskab – kampen om den sidste 100 kr.-seddel

Finanskrisen har ændret dagsordenen på din bedrift. Et gæt er, at krisen også sætter dagsordenen de næste år frem. Vi skal derfor ændre den økonomiske styring af landbruget når det det handler om investeringer og styring af kassekredit.

Risikostyring i praksis

Risikostyring er et af de varme emner for tiden. I artiklen ”Risikostyring – fremtidens udfordring bliver svingende priser” beskrives en fremtid, hvor priserne på såvel input som output i landbrugsproduktionen kommer til at svinge væsentligt mere, end mange landmænd har været vant til.

Større udsving i prisen på kælvekvier bliver en del af fremtiden

Mælkeproducenterne må regne med større udsving i prisen på kælvekvier i fremtiden. Det er konsekvensen som følge af, at mælkeprisen i fremtiden forventes at ville svinge betydelig mere end den har gjort tidligere. Modtrækket mod udsving i prisen vil være at øge selvforsyningen med kælvekvier.

Udlicitering af kvier – et godt alternativ

Udlicitering af kvier er blevet et naturligt alternativ til at mælkeproducenten selv opdrætter sine kvier. En undersøgelse blandt 28 kviehotelejere (kvieproducenter) og 30 mælkeproducenter med udliciterede kvier viser flere fordele.

Økologi en mulig udviklingsretning

Har du jord nok, en ejendom i harmoni og lyst til at prøve nye faglige udfordringer, så er økologisk mælkeproduktion måske en udviklingsretning for dit kvægbrug.

Planen skal være timet og tilrettelagt

En god plan kan være forskellen på at vinde eller forsvinde. Lav en strategi, så DU er klar, når de store beslutninger banker på.

Markedsudsigter for oksekød i Danmark

Markedsudsigten for oksekød ser relativt lys ud, men der er fald i forbruget, hvilket gør at de stigende priser afløses af en vis stagnation.

Landsdækkende erfagrupper for mælkeproducenter i udvikling

En række af mælkeproducenter deltager 2-3 gange om året i én af de landsdækkende erfagrupper indenfor kvæg med fokus på ledelse, strategi og økonomi.

Langsigtet prognose for DB-niveauet i mælkeproduktion

Det er, bl.a. i forbindelse med større investeringer i mælkeproduktion, interessant at gøre sig tanker om det fremtidige DB-niveau for mælk.

AMS – en investering i fremtiden

Et af de store spørgsmål blandt mælkeproducenter i dag er valg af malkesystem. Da automatisk malkning (AMS) efterhånden er et afprøvet system er det rimeligt at vurdere hvordan det klarer sig i forhold til malkestalden.

Prognose for kvægbrugets driftsresultater 2009

Dette notat beskriver de forventede driftsresultater for 2008 og 2009