Projektansvarlig

Rådgivning om miljø, natur- og arealforvaltning

Projektets formål er at sikre en optimal rådgivning om natur- og miljøforhold, således at landmanden altid har adgang til den viden, som han skal bruge ved udvikling af sin bedrift.

Rådgivning om miljø-, natur- og arealforvaltning

Afsluttende rapport

Vejledning om krydsoverensstemmelse - 2008

Vejledning om krydsoverensstemmelse - 2008.

Produktionsstøtte til tørret foder - Vejledning for produktionsåret 2008/2009

Produktionsstøtte til tørret foder - Vejledning for produktionsåret 2008/2009

Skema til overdragelse af betalingsrettigheder 2008

Skema til overdragelse af betalingsrettigheder 2008

Vejledning om enkeltbetaling - juni 2008

Vejledning om enkeltbetaling - juni 2008

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2008

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2008.

Bilag til skemaet Overdragelse af betalingsrettigheder - 2008

Bilag til skemaet Overdragelse af betalingsrettigheder - 2008

Støtte til energiafgrøder - 2008

Vejledning for producenter.

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder - sådan udfylder du overdragelsesskemaet

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder - sådan udfylder du overdragelsesskemaet

Støtte til energiafgrøder – blanketter

Støtte til energiafgrøder - blanketter.

Skema til ændring af slutdato for midlertidig overdragelse - 2008

Skema til ændring af slutdato for midlertidig overdragelse - 2008

Vejledning til ændring af slutdato for midlertidig overdragelse - 2008

Vejledning til ændring af slutdato for midlertidig overdragelse - 2008

Støtte til energiafgrøder - 2008

Vejledning for opkøbere og forarbejdere.

Retteblad til Vejledning om krydsoverensstemmelse, januar 2008

Retteblad til Vejledning om krydsoverensstemmelse, januar 2008

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2008

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2008

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse - maj 2008

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse - maj 2008

Bekendtgørelsens brødhvedebestemmelser

Uddrag af bekendtgørelsen: Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning og omplantedække i planperioden 2009/2010 - specielt omkring brødhvede

Ekstra kvælstof for randzoner og efterafgrøder – hvad betaler sig?

Beregninger over økonomien i randzoneordningen viser et positivt resultat på sandjord, men et negativt resultat på svineejendomme på lerjord

Få mere kvælstof mod etablering af randzoner

Randzoner langs vandløb og søer har mange positive miljø- og naturmæssige efffekter.

Spørgsmål og svar om nedfældning af gylle i bufferzoner

En række aktuelle spørgsmål om reglerne for nedfældning af gylle i bufferzoner er besvaret.

Opbevar kun lovlige midler

Bortskal straks ulovlige planteværnsmidler, så du undgår en kæmpe bøde.

Afgørelse fra Naturklagenævnet

Prinicpiel afgørelse fra Naturklagenævnet vedr. anmeldelsespligt aktivitet i Natura 2000 område

Vejledning til Randzoneordning 2008/09

Der er udgivet en endelig vejledning til randzoneordningen 2008/09.

Om følger af ændring af definition af dyreenheder

Det forventes, at der pr. 1. august 2009 vil blive foretaget en ændring af definitionen af dyreenheder for kvæg således, at der med et uændret antal individer vil blive tale om flere dyreenheder. Det vil i så fald kunne få betydning i forhold til en række forskellige regler. Nogle af disse regler og de hertil relaterede følger af en ændret definition af dyreenheder vil blive omtalt i det følgende.

Ansøgere kan nu få PIN-koder oplyst pr. telefon

PIN-kode kan nu erhverves hos DFFE via telefon eller mail.

Flyfotoarkiv for dele af Danmark

Se historiske kort via et internet baseret flyfotoarkiv for Nordjylland, Midtjylland, dele af det sydlige Jylland og dele af Fyn samt få sjællandske kommuner

Braklagte arealer må bruges til dyrefoder i juni 2008

Der er givet dispensation til slåning af udyrkede areler i maj måned på grund af tørken.

Den endelige bekendtgørelse om enkeltbetaling til landbrugere

Ændring af bekendtgørelse vedr. enkeltbetaling træder i kraft den 23. april 2008.

Naturbeskyttelseslovens § 3 og brak

1 års reglen er ikke gældende for braklagte arealer, hvis det er på grund af andre årsager end braklægningen, at arealet er blevet omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3.

Afslag på udvidelse af svineproduktion efter § 12 ophævet og sag hjemsendt

Hjemsendelse på grund af forkert beslutningsgrundlag og utilstrækkelig sagsbehandling med hensyn til mulige lugtgener.

Opdateret tjekliste med krav om krydsoverensstemmelse

Opdateret tjekliste til brug ved rådgivning. Den er afstemt efter den nyeste kontrolvejledning om krydsoverensstemmelse.

Betalingsrettighedernes pålydende værdi for 2009-2012

Kort gennemgang af baggrund for udbetaling på rettighederne i perioden 2009-2012.

Se status for dit indsendte Fællesskema i EHA

Se status for dit Fællesskema i EHA ved at logge dig på eha.dffe.dk.

1 års reglen for braklagte arealer gælder fortsat

Der har gennem den seneste tid været usikkerhed om, hvorvidt 1 års reglen gjaldt for braklagte arealer. Det er nu afklaret at også arealer, der er braklagt efter enkeltbetalingsordningen er omfattet af 1 års reglen.

Fuldt tilskud til energiafgrøder i 2008

Fuldt tilskud til energiafgrøder i 2008, da det samlede EU-loft for energiafgrøder er overholdt.

Graduering (modulation) 2009 og fremover af EU-tilskud

Med sundhedstjekket er der kommet ekstra graduering i form af fradrag i den direkte støtte til landmændene. Dette har betydning for landmændenes 2009-budgetter.

Kursen for direkte EU-landbrugsstøtte er fastsat

Beregningskursen for EU-støtte i 2008 er 1€=7,4611.

Nyt om krydsoverensstemmelse

Der er offentliggjort en ny bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse, ny Vejlednig om kontol med krydsoverensstemmelse 2008 samt retteblad til Vejledning om krydsoverensstemmelse januar 2008, maj 2008.

Nye krav til foderoplysninger i GHI

Foderoplysninger i GHI indeholder i år to nye oplysninger.

Fællesskema 2009 sendes ikke automatisk ud på papir

FødevareErhverv har besluttet, at de ikke automatisk vil sende et fortrykt Fællesskema ud til ansøgerne i 2009.

Status på udbetaling af økologi- og miljøordninger

For økologi- og miljøordningerne er der nu udbetalt tilskud til 85 pct. af alle med tilsagn i 2007

Vigtige spørgsmål efter ansøgningsfristen for enkeltbetaling 2008

Orientering fra DFFE dagen efter ansøgningsfristens udløb for enkeltbetaling 2008.

Klage over at sag om produktionsudvidelse skal afgøres efter husdyrgodkendelsesloven afvist af MKN

Klage afvist af MKN da dispensation efter dagældende husdyrgødningsbekendtgørelse ikke kan påklages til anden administrativ myndighed.

Regler for tildeling af N og P i affaldsprodukter

Eksempler på hvordan tildeling beregnes over flere perioder.

Varde

Miljøstyrelsen tager i breve til henholdsvis Varde og Tønder Kommune stilling til de modeller, som de to kommuner benytter i sagsbehandlingen af miljøgodkendelser.

Internet Markkort åbent til den 29. april

Indsendelse af internet markkort i forbindelse med enkeltbetalingsansøgningen er forlænget frem til den 29. april kl. 23.59!

Klage indgivet efter normal kontortid ikke rettidig, Horsens – MKN af 8. august 2008

Klage sendt ved e-mail kl. 15.10 ikke anset for rettidig, da normal kontortid var kl. 10.00 – 15.00.

Dit areal med pligtige efterafgrøder skal ændres!

Revideret den 26. maj 2008. Regler for efterafgrøder er ændret allerede fra dette efterår. Det har konsekvenser for de fleste.

Breve om kontrol af markblokke

Forklaringer på breve om overskridelse af markblok.

Betalingsrettighederne med sukkertillæg for 2008 bliver nu opdateret

4.300 landmænd får i 2008 sukkertillæg på 87 kr. pr. ton sukkerindhold i roer som følge af sukkerreformen fra 2006.

Ingen hjemmel til at dispensere fra krav om forudgående miljøgodkendelse

Etablering af ensilageplads kræver forudgående miljøgodkendelse. Ingen hjemmel i husdyrgodkendelsesloven til at dispensere.

Har du tilmeldt dig den et-årige randzoneordning?

Der har været problemer med beregningen af den ekstra N--kvote i forbindelse med tilmeldingen til den et-årige randzoneordning via EHA. Fejlen skulle være udbedret fra den 14. april 2009.

Reminder - ansøgningsfrist for miljøordningerne er d. 23. april

Ansøgningsfristen for miljøordningerne (MVJ) er i år 23. april

Er der styr på betalingsrettighederne til 2009?

Ved forlængelse af forpagtninger er det vigtigt, at man også får forlænget overdragelsesperioden for betalingsrettighederne. Brug EHA til at skabe overblik.

1 års reglen for braklagte arealer gælder fortsat

Der har gennem den seneste tid været usikkerhed om, hvorvidt 1 års reglen gjaldt for braklagte arealer. Det er nu afklaret at også arealer, der er braklagt efter enkeltbetalingsordningen er omfattet af 1 års reglen.

Arealafvigelser kan koste træk i støtten

Landmænd og konsulenter opfordres til nøjagtighed i oplysningerne vedrørende landbrugsarealets størrelse og indtegning på markkort.

Alle private ansøgere om tilskud til pleje af græs- og naturarealer kan forvente at få støtte.

Arealet med miljøvenligt jordbrug fastholdes på 100.000 ha.

Tillægsstøtten for 2007 er nu udbetalt

FødevareErhverv har nu udbetalt 71,9 mio. kr. til 58.115 producenter for produktionsåret 2007.

Enkeltbetalingsordningen: Repræsentativt udbytte for raps 2008

Det repræsentative udbytte for energi- og non-food raps er fastsat til 2.637 kg pr. ha for vinterraps og 1.666 kg pr. ha for vårraps.

Miljøteknisk redegørelse tillagt betydning af vilkår i relation til opsættende virkning

MKN tillægger miljøteknisk redegørelse betydning af vilkår i relation til opsættende virkning af klager. Afslag på dispensation fra opsættende virkning da ingen særlig, konkret grund herfor.MKN tillægger miljøteknisk redegørelse betydning af vilkår i re

Klage angående retsgrundlag for afgørelse

Ikke

Afgørelse fra Naturklagenævnet

Prinicpiel afgørelse fra Naturklagenævnet vedr. anmeldelsespligt aktivitet i Natura 2000 område

1. instansens reaktionsmuligheder ved en påklaget miljøgodkendelse

Miljøklagenævnet om 1. instansens mulighed for at ændre en påklaget miljøgodkendelse og for at udstede tillægsgodkendelse. Endvidere om bortfald af klage.

Udmelding fra miljøministeren om administrationsgrundlag

Med hensyn til administration af husdyrgodkendelsesloven melder Miljøministeren ud, at det er vigtigt at sikre, at der ikke udvikles forskellige administrationsgrundlag i kommunerne.

Er MVJ-arealer harmoniarealer?

MVJ-arealer der ikke må tilføres husdyrgødning udover hvad afgræssende dyr afsætter, kan ikke medregnes i harmoniarealet!

Nyhedsomtale

Årets sidste ansøgningsrunde for tilskud til vådområder er åben og løber frem til den 4. november 2008.

Mange ansøgninger mangler sammenhæng mellem afgrødekode og MVJ-tilsagn

Mange fejl ved brug af afgrødekode nr. 253 og 254.

Godkendelsespligt for opførelse af to kornsiloer

Godkendelsespligt, da siloerne ikke vil ligge i tilknytning til de hidtidige bebyggelsesarealer. Forskellige opfattelser af retsgrundlaget. Klager agter at begære sagen genoptaget af MKN

Landmænd skal slå græsmarker inden den 1. september

GLM-reglerne for braklagt, udyrkede og permanente græsarearealer skal overholdes. Det betyder, at arealerne skal slå hvert andet år i juli eller august for at kunne modtage hele landbrugsstøtten.

Ændringer af energikontrakten

En række forhold kan gøre det nødvendigt at ændre din energikontrakt.

Naturbeskyttelseslovens § 3 og brak

1 års reglen er ikke gældende for braklagte arealer, hvis det er på grund af andre årsager end braklægningen, at arealet er blevet omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3.

Forkert angivelse af klagefrist

Forkert angivelse af klagefrist i klagevejledning kan ikke komme klager til skade.

Braklagte arealer må afgræsses eller slås til anvendelse som dyrefoder

Udyrkede arealer kan afgræsses og slås i juli , august og september 2008. Det afslåede materiale er til eget brug eller videresalg.

Brak, dyrkede og udyrkede arealer i 2008

Udtagningsrettigheder kan i 2008 benyttes både på dyrket og udyrket jord.

Pligt til anmeldelse af visse aktiviteter i Natura2000-områder

Husk at anmelde væsentlige driftsændringer i Natura 2000 områder i god tid.

Brak, § 3 natur, 1 års regel, genopdyrkning og frist 15. januar 2009

Samlet afklaring omkring braklagte arealers status, 1 års reglen, Naturbeskyttelseslovens §3 og 15 års genopdyrkningsret.

Genopdyrkning af brakmarker - hvad skal man tage højde for?

Hvilke begrænsninger er der i forbindelse med genopdyrkning af flerårige brakmarker?

Dispensationsansøgning i forbindelse med kvælstofkvote og omsåning

Plantedirektoratet har meddelt, at det i forbindelse med omsåning vil kunne give dispensation. Det betragtes ikke som overgødskning når der i forbindelse med omsåning vælges en afgrøde, der har en lavere kvælstofnorm end den oprindelige afgrøde.

MKN hjemviser miljøgodkendelse efter § 12 i husdyrgodkendelsesloven – sag fra Sunds

MKN ophæver og hjemsender miljøgodkendelse efter § 12 som følge af mangler ved kommunens afgørelse og beslutningsgrundlag.

Udsigt til at den obligatoriske jordudtagning afskaffes

På EU plan tegner der sig et politisk flertal for at afskaffe den obligatoriske jordudtagning.

Afvisning af klage over forhåndsvurdering

Produktionsændringer ikke omfattet af krav om lokaliseringsgodkendelse – afgørelse truffet efter §§ 29-30 i husdyrgødningsbekendtgørelsen og kan derfor ikke påklages

Enkeltbetaling: Nødvendige anmeldelser af ændringer senest 2. juni 2008

Der kommer en del spørgsmål omkring behov for ændring af den indsendte ansøgning. Hvis der sker arealændringer i de koblede afgrøder (energiafgrøder, stivelseskartofler og proteinafgrøder), skal der altid indsendes en ændring.

Skovejendomme kan ikke bruge udtagningsrettigheder

Man skal bibeholde et landbrugsareal, hvis man ønsker at udnytte udtagningsrettigheder til sin skovtilplantning.

Oversigt over tilskudsordninger for natur- og miljø

Oversigt over hvilke tilskudsordninger der kan søges for igangsætning eller fastholdelse af natur

Få betalingsrettighederne på plads inden ansøgning om landbrugsstøtte for 2009

Landmænd har nu mulighed for at indsende skemaer om overdragelse af betalingsrettigheder for 2009. FødevareErhverv er parat til at behandle skemaerne, efterhånden som de modtages.

Husdyrgødning fra plasmacytoseramte minkbesætninger

I efteråret 2007 er der en del tilfælde af plasmacytose hos mink. I lighed med tidligere år er det muligt at få nedsat udnyttelseskravet, hvis der er tale om hygiejniseret minkgylle.

Breve om markblokkontrol på vej

I næste uge vil ca. 10.000 landmænd, der har søgt arealbaseret EU-landbrugsstøtte for 2008 modtage et brev fra FødevareErhverv.

Svar på fem spørgsmål om administrationen af husdyrgodkendelsesloven

Miljøstyrelsen svarer her på fem spørgsmål fra Vesthimmerlands Kommune om administrationen af husdyrgodkendelsesloven.

Ændring i reglerne for MVJ-aftaler med forpligtelse til udtagning

Krav om etablering af fysiske skel er blevet ophævet.

Tidspunkt for underskrifter på Skema B1

Husk, at Skema B1 skal være underskrevet senest den 31. juli i den planperiode, hvor overførslen af husdyrgødning finder sted, hvis der er tale om en overførsel af harmonihensyn, og der ikke findes anden skriftlig aftale.

Sundhedstjek vedtaget: Udtagning ophører

Brakordningen ophører, øget modulation, penge til miljøtiltag og økologi, øget afkobling

Beregn kravet til udnyttelse af afgasset gylle fra fællesanlæg

Kravet til udnyttelse af afgasset gylle fra biogasfællesanlæg skal beregnes som et vægtet gennemsnit af de tilførte biomasser i biogasanlægget.