Kom godt i gang med handlingsplan

Promilleafgiftsfonden for landbrug
Håndtering af de miljømæssige udfordringer fremgår af handlingsplanen. Den omfatter også implementering og opfølgning på de miljømæssige tiltag.

Miljøstrategi

Dato: 17-12-2008

Forfatter: Torben Ulf Larsen

 

Håndtering af de miljømæssige udfordringer fremgår af handlingsplanen. Den omfatter også implementering og opfølgning på de miljømæssige tiltag.

Forløbet for strategi og vision, miljøstrategi og handlingsplaner er som følger:

 • Først afklares bedriftens og familiens overordnede vision og strategi.
 • Den overordnede strategi nedbrydes i delstrategier herunder miljøstrategi, hvor de miljømæssige udfordringer ved realiseringen af den overordnede strategi beskrives.
 • Afslutningsvis udfærdiges der handlingsplaner for hver enkelt miljømæssig udfordring, eksempelvis ammoniak og lugt.

Formålet med en handleplan kan beskrives således:

 • Tager fat hvor "miljøstrategi-analysen" stopper (ved lokaliseringen af problemerne)
 • Hvilke løsningsmuligheder sikrer landmanden bedst i forhold til de mål miljøstrategien har skitseret?
Handlingsplan
Figur 1. Handlingsplanen omfatter forskellige løsninger på tre miljømæssige udfordringer.

Procesforløb (miljøstrategi og) handlingsplaner
Miljøstrategirapporten beskriver konkret, hvor problemerne ligger, men ikke nødvendigvis en løsning på problemerne. De mere komplicerede løsninger ligger uden for miljøstrategirapporten i første omgang. Hvis det skønnes, at udfordringerne kan overvindes inden for fornuftige økonomiske rammer, skal løsningerne konkretiseres i handlingsplaner inden for hvert enkelt område. Denne afgørelse ligger som en del af den sidste fase i forløbet.

Procesforløbet i forbindelse med udarbejdelse af handlingsplaner - når de miljømæssige problemer er fastlagt i miljøstrategirapporten - omfatter for hver miljømæssig udfordring følgende:

 • En grovsortering af løsningsmulighederne på basis af manualen til screening.
 • En første vurdering af sammenhæng og synergieffekter mellem de miljømæssige udfordringer.
 • Fremskaffelse af forudsætninger mv., så økonomien i de forskellige løsningsmuligheder kan beregnes. Det gælder såvel anlægs- som driftsomkostninger samt den forventede levetid.
 • En vurdering af forskellige løsningsmuligheders fordele og ulemper herunder effekt og fremtidssikring samt evt. påvirkning af indtjeningen (nedgang i dækningsbidrag).
 • Resultatet samles i beslutningsgrundlaget, hvor vurderingen af de forskellige løsningsmuligheder er i fokus. Vurderingen skal ikke kun omfatte de økonomiske aspekter, men alle fordele og ulemper ved de forskellige løsningsmuligheder til hvert miljøproblem.
 • I den sidste del af beslutningsgrundlaget indsættes et afsnit om implementering og opfølgning: Hvad skal der ske, når beslutningen er truffet, og hvordan sikres opfølgning på implementeringen?
 • Når beslutningsgrundlag er udarbejdet for alle miljømæssige udfordringer vurderes, om der er sammenhæng og synergieffekter

Udarbejdelse af beslutningsgrundlaget forudsætter et tværfagligt samarbejde mellem økonomi- og miljøkonsulent/arkitekt og i visse tilfælde også produktionskonsulent, eksempelvis hvis løsningen er reduceret tildeling af råprotein. Når beslutningsgrundlaget er udarbejdet, sendes det til landmanden, og der følges op med henblik på beslutning og implementering.

Tjekliste
Hvad er problemet?
- Konklusionen fra Miljøstrategi-analysen
- Skitsering af problemer og evt. mulige løsninger
- Løsningerne opdeles i kategorier (fx fysisk løsning og teknisk løsning)
- Hver kategori screenes parallelt - det kan være relevant at sammenstille undervejs (den store vurdering ligger i først i Samlet beslutningsgrundlag)
- Screenings-liste
- Screeningslisten forekommer i to niveauer
- Er det kun små ting der skal chekes igennem (dette er også vigtigt, da der kan dukke uforudsete problemer op - eller problemer kan undgås ved at kommunikere tidligt ud til kommune/nabo) = kvalificere løsningen (andre konsulenter der skal ind over den foreslåede løsning).
- … eller er der større problemer der skal undersøges?
Hvad dækker screeningslisten over?
- Overordnet screening af de problemstillinger og løsningsmuligheder, der er kortlagt via miljøstrategi-analysen. Denne screening resulterer enten i kvalificeringen af løsningen, eller detaljeret screening, der udvælger de mest oplagte løsningsmuligheder, der er til nærmere undersøgelse.
Er der ting der på forhånd kan udelukkes?
- Men - pas på med at udeluk ting for hurtigt !!
Er screeningslisten dækkende?
- Se på bruttoliste (back-up) fra LC
- Tag fat i relaterede fagpersoner - for at se om der er mere der skal med.
Der skal argumenteres for til- og fravalg (i stikord)
- Kan bruges hvis man senere skal gå tilbage og forklare til- og fra valg over for fx kommunen.
- Kan også bruges, hvis en af de parametre man fravalgte løsningen på, ændre sig.
Interessenter
- Husk, at der i screeningsprocessen skal inddrages interessenter.
- Enten til at kvalificerer den valgte løsning.
- Eller bidrage med indspil til relevante problemstillinger.
Løsninger
- Konklusion på screening resulterer i en række konkrete løsningsforslag.
Vurderingsværktøjer
- Der udarbejdes en række værktøjer der kan buges til at beskrive "tekniske data" ved de enkelte, konkrete løsningsforslag (AgroTech).
- Der laves en følsomhedsanalyse/risikovurdering for hver løsning.
Samlet beslutningsgrundlag
- De enkelte løsningsforslag kan nu sammenholdes indbyrdes.
- Der kan vælges en løsning fra en enkelt kategori.
- Og der kan evt. findes en synergieffekt ved del-valg fra to kategorier.
- Vurdering af om handleplanen får indflydelse på den overordnende vision og strategi.

Figur 2. Den overordnede vision og strategi opdeles i delstrategier, herunder miljøstrategi.

Det Europæiske Fællesskab og Fødevareministeriet ved Direktoratet for FødevareErhverv har deltaget i finansieringen af denne aktivitet.

Miljøstrategi

 

Økonomi