Kom godt igang med miljøstrategi

Promilleafgiftsfonden for landbrug
Introduktion til hvordan og hvorfor man laver en miljøstrategi


I en turbulent verden, hvor rammevilkårene for landbruget ændrer sig, er strategi på bedriften afgørende for fortsat forbliven i erhvervet. Et godt strategiforløb giver landmanden overblik over muligheder og øget chance for at træffe de beslutninger, der fører bedriften frem mod det langsigtede mål.


Miljøstrategi er en delstrategi, der er baseret på den overordnende vision og strategi for bedriften. Hermed sikres en kobling mellem ønsker og faktiske muligheder, så strategien er konsistent. Før arbejdet med miljøstrategi påbegyndes, er det vigtigt, at den overordnede vision og strategi er på plads: Hvordan skal bedriften udvikle sig primært med hensyn til produktionens størrelse og sammensætning?

Miljøstrategi er en blandt flere delstrategier. Skatte-, finans- og familiestrategi er eksempler på sideordnede delstrategier, som også skal spille sammen. Miljøstrategien er specielt vigtig i forbindelse med udvidelser, hvor miljømæssige forhold som oftest er den begrænsende faktor.

Udarbejdelse af en miljøstrategi giver det bedste resultat, hvis landmandens rådgivere inden for miljø og driftsøkonomi indgår i et formaliseret samarbejde. Ved større udvidelser kan fagkonsulenten også med fordel indgå.

Selve procesforløbet er opdelt i tre faser med tilhørende værktøjer i form af eksempler og skabeloner mv.:


Hver fase indledes med en kort vejledning og links til relevante værktøjer i form af eksempl er og sk abeloner. Selve miljøstrategirapporten indeholder en konkretisering af de miljømæssige problemer ved at realisere visionen. Er det ikke muligt, må visionen revurderes. Den konkrete løsning af de miljømæssige udfordringer ligger i sidste fase i forløbet, og er ikke en del af rapporten i første omgang. Når landmanden har vurderet rapporten, skal han beslutte, om der skal udfærdiges miljømæssige handlingsplaner for de enkelte områder.

Relevante links

 • Strategi

 • Beslutningsgrundlag

 • Finansstrategi

 • Miljø


Før første møde

Når landmanden første gang er i kontakt med centret (telefonisk eller ved et formøde) om at udarbejde en miljøstrategi, er det vigtigt at få afstemt forventningerne og få afklaret, hvor langt landmanden er i strategiforløbet. Det danner grundlag for indholdet af dagsordenen for det første møde.
Hvis landmanden har en klar overordnet strategi, er det udgangspunktet for miljøstrategien. Er det ikke tilfældet, skal der afsættes ekstra tid til det, - enten ved at man inden miljøstrategiforløbet sættes i gang får klargjort den overordnede strategi, alternativt sættes der ekstra tid af på selve mødet.

Der skal ikke laves et komplet strategiforløb, men den overordnede vision for ejendommen med konkrete mål for udviklingen skal på sigt afdækkes. Det vil være op til en konkret vurdering, om det er tilstrækkeligt at udfærdige en overordnet strategi i forbindelse med miljøstrategiforløbet eller om denne proces skal foregå særskilt.

Før der udsendes en dagsorden til landmanden bør der afholdes et internt formøde. Hermed sikres en fælles opfattelse af problemstillingen, og rollefordeling på mødet kan fastlægges.
Følgende skal gennemgås:

 1. Hvilken person - landmandstype
 2. Produktion og økonomi ud fra årsrapport og produktionskontroller
 3. Miljøstatus - seneste miljøgodkendelse, centrale udpegninger, ortofotos, bygninger og jord, forpagtet og ejet
 4. Bedriftens strategi, hvis den foreligger
 5. Muligheder med driftsbygninger
 6. Gennemgang af dagsorden herunder formål
 7. Notater fra indledende telefonsamtale
 8. Hvilke roller skal rådgiverne have under mødet: Ordstyrer, referent etc.


Der kan vedlægges bilag i form af eksempel på miljøstrategirapport og miljøSWOT.

Når dagsordenen er udsendt kontaktes landmanden kort tid før mødet med henblik på at sikre, at der er enighed om dagsordenen, og landmanden er gået i gang med forberedelserne, hvem der deltager, og om der er uafklarede spørgsmål.

Første møde

 1. Start med rundtur på ejendomme - tag billeder! En rundtur giver fælles referencerammer også for konsulenter, der ikke har været på ejendommen før. Herudover får det landmanden til at føle sig tryg.
 2. Start selve mødet med præsentationsrunde, hvis ikke alle kender alle, - herunder hvilke roller de forskellige har på mødet.
 3. Forventningsafstemning og afgrænsning jævnfør dagsorden. Hvad skal vi gerne nå frem til i dag?
 4. Vision og strategi, - hvis landmanden har en overordnet strategi og vision præsenterer han denne kort evt. med støtte fra nøglerådgiver. Hvis der ikke foreligger en overordnet strategi anvendes hjælpeskema, som på forhånd er udsendt til landmanden
 5. Beskrivelse af nudrift med baggrund i bl.a. eksisterende miljøgodkendelse, markplaner, produktionskontroller, mv.
 6. Beskrivelse af muligheder og begrænsninger. Her foretages en faglig analyse og fortolkning af ejendommens miljømæssige forhold nu og fremadrettet
  1. Udpegninger
  2. Begrænsninger om bygningers placering
  3. Areal og sårbarhed
  4. Lokale myndigheders planer
  5. Fosfortal og drænkort
 7. MiljøSWOT
 8. Konklusion og aftaler om det videre forløb - skal der være et trin 2 hvor der udarbejdes handleplaner?


Efter første møde

Efter mødet udarbejdes der et referat, som sendes til deltagerne.

På grundlag af mødet hos landmanden og øvrige oplysninger kanmiljøstrategirapporten udarbejdes. Det vil som oftest være miljøkonsulenten, der forestår opgaven, men i tæt kontakt med økonomi- og fagkonsulenter. Det skal af rapporten klart fremgå sammenhængen mellem den overordnede strategi og de miljømæssige muligheder og udfordringer. Der skal ikke kun tages udgangspunkt i gældende regelsæt, men også forventede ændringer.

Miljøstrategirapporten skal beskrive konkret, hvor problemerne ligger, men ikke nødvendigvis en løsning på problemerne. De mere komplicerede løsninger ligger uden for miljøstrategirapporten i første omgang. Hvis det skønnes, at udfordringerne kan overvindes inden for fornuftige økonomiske rammer, skal løsningerne konkretiseres i handlingsplaner inden for hvert enkelt område. Denne afgørelse ligger som en del af den sidste fase i forløbet.

Den færdige miljøstrategirapport sendes til landmanden, og opfølgning i form af kontakt kan ske en uges tid efter udsendelse.

Når landmanden har haft til at vurdere miljøstrategirapporten, kontaktes han telefonisk med henblik på opfølgning. Opfølgningen omfatter dels spørgsmål til selve rapporten og dels, om der skal arbejdes videre med de miljømæssige problemer på ejendommen i form af handlingsplaner med løsningsforslag. Er landmanden interesseret heri, aftales møde, og der udsendes dagsorden.

Det skal aftales med landmanden, hvem der skal gøre hvad, hvornår med henblik på opstilling af løsningsforslag, og omkostningerne ved gennemførelse skal anslås.

Det Europæiske Fællesskab og Fødevareministeriet ved Direktoratet for FødevareErhverv har deltaget i finansieringen af denne aktivitet.


til top