Promilleafgiftsmidler til Økonomidatabasen i 2008 (2007-årsrapporter)

Promilleafgiftsfonden for landbrug
Indberetningen af årsrapporter for 2007 og 2007/08 samt produktionsregnskaber for 2007 støttes med midler fra Promilleafgiftsfonden.
Indberetningen af årsrapporter for 2007 og 2007/08 samt produktionsregnskaber for 2007 støttes med midler fra Promilleafgiftsfonden.


Indberetningen af årsrapporter for 2007 og 2007/08 støttes med midler fra Promilleafgiftsfonden. Til 30 pct. af landbrugsregnskaber ydes der et tilskud på henholdsvis 350 kr. og 550 kr. pr. årsrapport afhængig af størrelse. Størrelsen beregnes ud fra normtimer på ejendommen.

Til 3,0 pct. af landbrugsregnskaber ydes et tilskud til produktionsregnskaber på 1.200 kr.

Ovennævnte er nærmere beskrevet i de følgende underafsnit:

Årsrapporter
Til årsrapporter, der afsluttes og indberettes for kalenderåret 2007 eller driftsåret 2007/08, ydes der betaling for indtil 30 pct. af alle landbrugsregnskaber. For den enkelte forening kan der - og ser vi gerne - indberettes flere end 30 %, men tilskud er betinget af, at andre foreninger ikke har indberettet tilstrækkeligt. Det anbefales at overføre alle årsrapporter til databasen, hvor de supplerende oplysninger er med i regnskabet, med mindre der foreligger specielle ekstraordinære forhold. Årsrapporter med forskudt statustidspunkt indgår igen i år på linie med regnskaber med status pr. 1. januar. Tilskuddet udbetales med 350 kr. pr. godkendt regnskab for ejendomme med under 3330 normtimer (mindre end to fuldtidsbeskæftigede), og 550 kr. for ejendomme med over 3330 normtimer (flere end to fuldtidsbeskæftigede).

Produktionsregnskaber
Der kan indberettes produktionsregnskaber med januarstatus, og der ydes tilskud til indtil 3 pct. af samtlige landbrugsregnskaber. For den enkelte forening kan der indberettes flere end de 3 %, men betalingen for regnskaber udover de 3 pct. er betinget af manglende indberetning fra andre foreninger.

Der skal indberettes en årsrapport for de bedrifter, der indberettes produktionsregnskaber for. Produktionsregnskaberne udarbejdes og indberettes via Ø90. Dækningsbidraget skal udgøre mindst 500.000 kr. for at der udbetales tilskud til produktionsregnskaber. 70 % af dækningsbidraget skal være fordelt på produktionsgrene. Der udbetales 1.200 kr. pr. indberettet og godkendt produktionsregnskab, udover de 350/550 kr. for indberetning af årsrapport.

Brug af data
Data fra økonomidatabasen anvendes bl.a. til:

  • driftsresultater på landsniveau
  • diverse analyser på landsniveau
  • kredsanalyser - herunder flerårsanalyser
  • sammenligningstal
  • driftsgrensanalyser via udtræk på landbrugsinfo
  • business check
  • sammenligning på produktionsgrensniveau
  • Mulighed for individuelle analyser til lokalt brug, f.eks. erfa-grupper.

Fra 1. februar vil det være muligt for de lokale kredse selv at kunne udskrive kredsanalyser via landbrugsinfo. Det er en ny facilitet, der skulle give jer mulighed for hurtigt at kunne udskrive kredsanalyser inden for de forskellige produktionsformer. Det vil også være muligt at udskrive bedrifterne individuelt, f.eks. til erfamøder.

Der er muligt at overføre et 'foreløbigt' regnskab til databasen selv om der senere måtte foretages mindre justeringer i regnskabet. Så skal regnskabet blot genoverføres, når eventuelle justeringer er foretaget. Dette kan være relevant, når en kreds skal bruge statistik til et regnskabsmøde, eller når man ønsker at anvende en udskrift til en driftsgrenanalyse i forbindelse med aflevering af et foreløbigt regnskab.

Af hensyn til de forskellige analysemuligheder i forbindelse med databasen, anbefaler vi, at så mange årsrapporter som muligt overføres til databasen.

Afgrødeopgørelse - planteavl
Efter aftale med Landskontoret for Planteavl, er der udviklet en udskrift fra markdatabasen, der kan anvendes til at fremskaffe oplysninger til regnskabet, som planteavl er i besiddelse af. Det drejer sig om arealfordeling, bonitet, eget og forpagtet areal samt opnået eller planlagt udbytte. Udskriften kan udskrives af økonomikontoret - under forudsætning af at landmanden har anvendt Bedriftsløsning mark.

Statusoplysninger - kvæg
Efter aftale med Dansk Kvæg vil de lokale kvægkontorer have en udskrift af statusoplysninger og supplerende oplysninger (årskøer, mælkekvote etc.) klar 18 januar for samtlige kvægejendomme. Udskriften er med udgangspunkt i data fra Kvægdatabasen. Vi opfordrer til, at I bruger disse oplysninger, så det i videst mulig omfang er de rigtige oplysninger, der anvendes i regnskabet/økonomidatabasen.