Projektansvarlig

Bioenergikoncept og landmanden som energileverandør

Formålet med projektet er at generere og formidle ny viden om de produktionsteknologiske potentialer for at indlejre bioenergi som ny driftsgren i landbrugsproduktionen. Muligheder for energiproduktion baseret på energiafgrøder, husdyrgødning eller øvrige biprodukter fra den primære produktion belyses. Endvidere er formålet at belyse de økonomiske muligheder ved hjælp af beslutningsstøtteværktøjer, cases og formidling. Primærproducenterne skal kunne vurdere mulighederne for at etablere og eje dele af energi-infrastrukturen og for at høste produktivitets- og miljøforbedrende synergieffekter gennem vedvarende energiproduktion.

Der gennemføres screening og beskrivelse af implementeringsegnede vedvarende energiteknologier (bio-gas, bioetanol, biodiesel, forbrænding, vind, sol, m.m.), således at landmanden får et opdateret og udbygget katalog over de mest lovende energiteknologier på markedet. Der gives en kort introduktion til hver af de udvalgte teknologier med angivelse af teknisk stadie, økonomiske forhold, fordele og ulemper samt påvirkning af klima, natur og miljø. Der fortsættes en demonstration af biogaspotentialer i forskellige relevante biomasser (husdyrgødning, gyllefibre, energiafgrøder, biprodukter).
Udbyttepotentiale og optimal dyrkningsteknik for flerårige energiafgrøder belyses. Der fokuseres på energi-pil, poppel og flerårige græsser og andre arter, der viser sig relevante til biomasseproduktion f.eks. til pro-duktion på arealer, som er marginale eller forventes pålagt restriktioner med hensyn til miljø og næringsstof-udledning. Det demonstreres, hvilke ejer- og samarbejdsformer der vil være optimale for forskellige former for bioenergianlæg.
Tankegangen i bioraffinering belyses og formidles til en bred kreds af brugere. Det demonstreres, hvilke muligheder der ligger i at udvikle koncepter inden for bioraffinering med henblik på at udvikle nye potentielle markeder for højværdiprodukter, der kan udvindes af biomassen inden anvendelsen til energiproduktion.

Små VE-anlæg - solcelleanlæg og husstandsvindmøller

En beskrivelse af de skattemæssige, momsmæssige og afgiftsmæssige regler for små VE-anlæg og primært om hustandsvindmøller og solcelleanlæg.

Tysk konference om udvikling indenfor energiafgrøder

I marts 2012 blev afholdt The 4th International Energy Farming Congress i Tyskland om udviklingen af forskellige områder indenfor bioenergi. Artiklen beskriver indtryk vedr. udviklingen indenfor området energiafgrøder.

Tysk sammenligning af roetyper til biogas

Tyske forsøg viser, at sukkerroesorter har højere tørstofindhold, lavere askeindhold og lidt højere metanpotentiale pr. ton organisk tørstof end foderroesorter.

Danske sortsforsøg med roer til energiformål

Der blev i 2010 og 2011 gennemført roesortsforsøg med fodersorter, sukkersorter og energisorter. Artiklen gennemgår forskelle i udbytte, tørstofindhold og vedhængende jord mellem sorterne og sortstyperne.

Afpudsning af etårs skud i pil

Afpudsning af etårs skud har ofte været praksis ved piledyrkning. Artiklen gennemgår resultater fra svenske forsøg og et iværksat dansk forsøg vedr. betydningen af afpudsning af etårs skud i pil.

Energiforliget er på plads

Aftalen om den danske energipolitik frem til 2020 er indgået mellem Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Konservative. Det meget brede forlig sikrer en holdbar aftale de næste otte år.

Liste over igangværende og potentielle projekter og opgaver for T4E

Se liste.

Realitetsvurdering af projektide

Hjælp til etablering af nye biogasprojekter.

Referenceliste

Eksempler på afsluttede opgaver indenfor biogas og gylleseparering.

Dagsorden til DLBR Biogas gylleseparering

Se dagsorden til mødet den 27. marts 2012.

Referat af møde om DLBR Biogas gylleseparering

Se referat af møde den 27. marts 2012.

Anlægstilskud til biogasanlæg

Regeringen har bevilget 245 mio. kr. til etablering og udvidelse af biogasanlæg som en del af energiforliget. Anlægstilskuddet er hævet fra 20 til 30 pct. Ansøgningsfristen er den 15. august 2012.

Biogas og de nye muligheder

Energiforliget gør fremtiden for biogasproduktion i Danmark væsentlig mere spændende. Vi har vedlagt et notat som beskriver indhold af energiforliget med fokus på biogas.

Note for bioenergi efter energiforliget

Nærværende note giver en bekskrivelse af energipolitikken generelt og de områder, som der specielt skal fokuseres på fra landbrugets side.

Det grønne gasmarked

Dansk energiforlig 2012 betyder væsentlig bedre driftsøkonomi for biogasanlæg og ny markedsåbning for handel med grøn gas.

Se og hør om gylleseparering på grovfoderekskursionen

På Stensagergård ved Års er der demonstration af separering af forsuret gylle ved hjælp af en decantercentrifuge. Den flydende fraktion udbringes med slæbeslanger på en nærliggende græsmark.

Borgerinddragelse ved biogasanlæg ved Spjald

Høring af borgere ved bygning af biogasanlæg på 1,5 mio. m3 metan ved Spjald.

Orientering af økonomidirektørerne hos DLBR

Ved udbygningen af biogasproduktionen i Danmark er der behov for, at koordinere indsatsen vedr. økonomisk og miljøteknisk rådgivning.

Energiprisaften i kort form

Energiforliget: Bedre betingelser for biogasproduktion.

Vi kan producere meget mere halm og sukker

Artiklen beskriver forsøg med måling af halmudbytter og sukkerproduktion fra halm.

Besøg hos midtjyske pile- og poppelproducenter

Erfagruppen for konsulenter, der rådgiver om dyrkning af pil og poppel, var den 3. oktober 2012 på besøg hos midtjyske producenter af pil og poppel. Artiklen beretter om firmaernes aktiviteter inden for området.

Status for økologisk biogas oktober 2012

En opgørelse over de aktuelle økologiske biogasinitiativer efter ansøgningsfristen til anlægstilskud 2012

Biogasanlæg kan bane vejen for mere økologisk landbrug

Forbedrede muligheder for biogasproduktion gør det interessant at lave biogasanlæg specielt for økologer. Læs mere i artiklen i Kraftvarme Nyt.

NG Fyn transport

Er det muligt at reducere transportomkostningerne for landmanden.

Gødningsudnyttelse

Se notat.

Udbygningen af biogas på Fyn

Landmandsmøde den 10. september 2012 hos Centrovice.

Orienteringsmøde for den finansielle sektor omkring den aktuelle situation i Dansk Landbrug

Se powerpoint.

Demonstration af rensning af roer til biogasproduktion

AgroTech, VFL og Grøngas tester forskellige metoder for at finde den mest effektive måde at rense roer på. 5. december 2012 kan alle interesserede se, hvordan forsøgene foregår hos Grøngas i Hjørring.

Ny viden om biomassepiller

MixBioPells-projektet formidler omfattende viden med up-to-date oplysninger om markedet for produktion og anvendelse af alternative og blandede biomassepiller i Europa.

Halm til biobrændselspiller og alternative anvendelser af halmbiopiller

Udfordringerne for halmproducenterne er store, da flere af de store kraftvarmeværker udfaser brugen af halm i de kommende år.

Ny rapport: Fra biogas til biometan

Rapporten indeholder dels en introduktion til teknikker, der anvendes til rensning og opgradering af biogas til biometan, dels en beskrivelse af best practice fra tre produktionsanlæg i Tyskland, Ungarn og Østrig.

Drifts- og Samfundsøkonomiske analyser af biogas i Danmark

Hvordan ser driftsøkonomien og samfundsøkonomien ud for nye anlæg? Sammenligne forskellige analysemodeller og finde årsager til forskelle. Hvilke udfordringer ligger der i at opgradere biogassen til brug i naturgasnettet?

Bioenergiroer

Er det økonomisk optimalt at anvende energiroer i biogasproduktionen. Økonomiske kalkuler baseret på tørstofprocent og biogaspotentialet.

Biogasanlæg Scenarier

Beregninger for Boris, Østergårdevej og Combigas.

Afregningspriser på biogas og tilskud

Hvilke afregningspriser og produktionstilskud gives der til de forskellige anvendelser af biogas ifølge energiaftale fra den 22. marts 2012.

Biogaspotentiale og rentabilitet i biogasanlæg

Modelberegning vedrørende biogaspotentiale i husdyrgødning, afgrøder og industriaffald, samt rentabilitetsberegninger vedr. udvidelse eller nye biogasanlæg.

Bioenergiroer

Tyskland er i front, når det gælder udviklingen af vedvarende energi. De tyske biogasproducenter tager nye metoder i brug for at fremme produktion af biogas fra markafgrøder.

Kalkuler for energipil

Afgrødekalkuler for energipil for henholdsvis direkte flisning og helskudshøst gør det muligt at indsætte sine egne forudsætninger til beregning af dækningsbidraget i energipil.

BioM-pileprojekt i Vestjylland 2010-2012

Som en del af BioM-projektet har der i perioden 2010-2012 været gennemført en række aktiviteter i Vestjylland vedr. dyrkning af energipil. Hovedresultaterne er opsummeret i en artikel, ligesom der foreligger diverse rapporter og vejledninger m.m.

Enggræs til biogasproduktion

Der er de seneste tre år gennemført en række aktiviteter og forsøg vedrørende biogasproduktion baseret på enggræs. Læs om BioM-projektet i Nørreådalen.

Anvendelsen af roer i biogasanlæg

I Tyskland er der nu mere end 7.000 biogasanlæg. Hovedparten af anlæggene anvender majsensilage, men er i højere grad ved at gå over til roer som energiafgrøde.

Økonomiseminar for biogasanlæg

Foreningen for Danske Biogasanlæg afholdt den 10. december deres årlige økonomiseminar. Gennemgang af økonomien i eksisterende biogasanlæg samt drift, vedligeholdelses- og uddannelseskrav ved fremtidens biogasanlæg.

Temadag vedrørende roer til biogasproduktion

Test af roe-vasker, knuser og optager ved biogasanlægget Grøngas og gårdejer Jens Peter Lunden. Firmarepræsentanter, KWS, Thyregod, Holmer, Grøngas.

Anvendelse af gylle i biogasanlæg

Mulighederne for at få økonomi i at etablere og drive biogasanlæg er blevet forbedret væsentligt med vedtagelsen af energiforliget sidste år.

Leverance til biogas – er det en forretning for landmænd?

Med energiforliget i foråret 2012 blev mulighederne for at etablere nye biogasanlæg forbedret betragteligt. En pulje med anlægstilskud blev uddelt i december 2012, og tilskuddet til den løbende drift blev hævet, men er det en god forretning og for hvem?

Roer til biogas

Roer har et højt udbyttepotentiale og er meget let omsættelige i et biogasanlæg. Udfordringerne er rensning og lagring.

Økonomi i biogasanlæg

Energiforliget har givet nye muligheder for produktion af biogas i Danmark. Er biogas en god forretning? Der gives en gennemgang af de driftsøkonomiske forhold, og hvad der betyder noget.

Storskalaforsøg med vådrensning af sorter af energiroer

Der er i et forsøg med sorter af energiroer opnået udbytter på 14-16 tons rodtørstof pr. ha. Vådrensning af roerne har fjernet i gennemsnit ca. 20 pct. af den vedhængende jord svarende til ca. 1,2 tons jord pr. ha.

Præsentation: Økonomi i biogasanlæg

Indlæg på Plantekongres 2013.

Præsentation: Roer til biogasproduktion - rensning og lagring

Indlæg på Plantekongres 2013.

Svensk dyrkningsvejledning for energipil

Dyrkningsvejledningen gennemgår de vigtigste emner indenfor dyrkning og afsætning. Den omhandler bl.a. risikoen for pilerødder i drænrør.

Afsluttende rapport