Projektansvarlig

Landbruget og dets bygninger i landskabet

Projektet skal oparbejde og formidle viden, der sikrer landmanden et overblik og et veldefineret beslutningsgrundlag i forbindelse med planlægningen af bedriftens udvikling samt at udvikle planlægningsmetoder, som sikrer landbrugets interesser i kommunernes erhvervsudvikling.

Projektets indhold er inddelt i følgende spor:

A. De større landbrugsbyggerier
Perspektiver for lokalisering samt udarbejdelse af forslag til landbrugsanlæg, bygninger og landskabsplaner, der kan imødekomme de krav, der stilles, både i forhold til overordnede produktionsvilkår og omgivelser.

B. Plan og metode for fysisk planlægning – Landbruget i Landskabet
Formålet er at fremme planlægning for landbrugserhvervet i den kommunale planlægning.

C. Værdien af landdistriktsudvikling
Formålet er at sikre rådgivning til landmænd om muligheder for nytænkning inden for udvikling af landbrugsvirksomheden og det omgivende lokalsamfund således, at det kommer landmanden bedst muligt til gode.

D. Fokus på rådgivning
Formålet er en kortlægning, kvalificering og koordinering af den fremadrettede rådgivning og dennes organisering med baggrund i bedriftens udviklingsperspektiver i samspil med den øvrige udvikling i det åbne land.

Temadag om ordninger inden for Grøn Vækst og Landdistriktsprogrammet

Ordninger Landdistriktsprogrammet

Ordninger, der er åbne i efteråret 2012 under Landdistriktsprogrammet.

Præsentation: Fremtidens kvægstalde - anlægsopbygninger og landskab

Indlæg på KvægKongres, februar 2012.

Landbruget i Landskabet - fra regulering til planlægning

Produktmesse 2012.

Præsentation: Landbrugets rolle i kommuneplanlægningen

Marts 2012.

Præsentation: Visionen - Udviklingsidéer - 5, 10, 20 år

Muligheder frem for begrænsninger.

Præsentation: Landbrugets rolle

Kommuneplantemaer, marts 2012.

Præsentation: Kommuneplanlægning og dens betydning for landbruget

Marts 2012.

Præsentation: Landbrugets rolle

Kommuneplantemaer, april 2012.

Præsentation: Arkitekturen i det åbne land - hvad sker der med det agrare landskab?

Indlæg på Friluftsrådets regionsseminar, april 2012.

Præsentation: Landbrugslandskabet 2020 - Udfordringer og visioner

Indlæg på Akademirådets Landskabsudvalg, april 2012.

Præsentation: Landskabshensyn - Landbrugsbyggeri

Ferskvandscentret Silkeborg, april 2012.

Præsentation: Landbruget i kommuneplanen og sagsbehandlingen

Indlæg på "Åben land" konferencen 2012.

Program for "Rugekassemøde"

Odense, maj 2012.

Præsentation: Aktiviteter vedr. "anvendelse af jorden"

Møde i sektorbestyrelsen for planteproduktion.

Præsentation: Landbruget i kommuneplanlægningen

Indlæg på netværkworkshop, juni 2012.

Præsentation: Planlægning af store husdyrbrug - Anlægsopbygninger og landskab

Indlæg på erfagruppemøde, Midt-Vest, juni 2012.

Præsentation: Landbruget i kommuneplanlægningen

Indlæg på workshop, kommunenetværk, juni 2012.

Præsentation: Landbrugstemaer i kommuneplanen

Indlæg på netværks-workshop, juni 2012.

Præsentation: Planlægning for store husdyrbrug

Tanker om landbrugsplanlægning og dialog med landbruget. Indlæg på workshop, kommunenetværk, juni 2012.

Præsentation: Hvad er også "landbrugstemaer"

Indlæg på workshop, kommunenetværk, juni 2012.

Præsentation: Hvad kan, skal og må kommunen?

Indlæg på workshop, kommunenetværk, juni 2012.

Pjece: Produktionstyper - Landbruget og dets bygninger i landskabet

Pjecen giver landmænd og planlæggere en forståelse af de forskellige produktionstypers anlægsmæssige behov, krav til arealer og hovedprincipperne i arbejdsgangene.

Miljøteknologi

Se artikel vedr. finansiering og revision

Værdibaseret Rådgivning i Landdistriktsudvikling

Manual til Værdibaseret Rådgivning i Landdistriktsudvikling

Præsentation: Landbrugets rolle

Kommunernes Åben Land Netværksmøde den 28. februar 2012 om sammenhængende landbrugsplanlægning i kommunerne.

Præsentation: Udpegninger til kommuneplanen

Møde i DLMØ, Søften, den 12. marts 2012.

Præsentation: Status for kommuneplanerne

Kursus for miljøkonsulenter den 21. november 2012.

Nyt kornlager i bevaringsværdig bygning og gård

Den bevaringsværdige gårdejendom "Henriksholm" blev ombygget i et Realdania-projekt, hvis formål var at værne om et bevaringsværdigt kulturmiljø ved at udnytte eksisterende bygninger og demonstrere et alternativ til opstilling af udendørs kornsiloer.

Ny kvægstald peger ind i fremtiden

Videncentret er involveret i opførelsen af en visionær kvægstald ved Odder, som har vundet Realdanias idékonkurrence ”Fremtidens landbrugsbyggeri”, september 2012.

Landbrugsbyggeri skal ses i helheder

Inspirationsmateriale fra VFL som henvender sig til landmænd, rådgivere og planlæggere i kommunerne samt politikere, november 2012.

Synergi og nabosamarbejde - landbruget

Indlæg på Plantekongres 2013.

Naturparker - hvad kan de bruges til?

Danske Naturparker kan blive en bred platform, som kan være med til at skabe udvikling i landdistrikterne, tiltrække økonomiske ressourcer og danne grundlag for en fremadrettet planlægning på tværs af ejerforhold, interesser og forvaltning.

Erfaringer fra landsbyen Karby på Mors

Indlæg på Plantekongres 2013.

Dialogbaseret planlægning - perspektiver og metode

Indlæg på Plantekongres 2013.

De store virksomhedslandbrug i planlægningen

Store driftsbygninger skal lokaliseres via kommuneplanen på samme måde som andre erhverv og tekniske anlæg. Det giver god mening – for landbruget og for omgivelserne. Opgaven kræver planressourcer, og vejen til opmærksomhed er relationer og samarbejde.

Endelig blev jordbruget en del af kommuneplanen

Indlæg på Plantekongres 2013.

Pjece om bygninger og landskab i balance

Formålet med pjecen er at informere om de planlægningsmæssige udfordringer og det ansvar, der ligger i at udforme fremtidens store landbrugsbygninger og placere dem i harmoni med det åbne land.

Oversigt om lokaliseringsfaktorer for større landbrugsbyggeri

Oversigten præsenterer de lokaliseringsfaktorer, der spiller en rolle for placering af større landbrugsbyggeri, og som har betydning for såvel kommuner som landmænd, og forholder sig dermed både til kommunens og til bedriftens skala.

Vejledning om landskabsanalyse og lokalisering

Vejledningen har til formål at understrege vigtigheden af at få indpasset fremtidens landbrugsbyggeri i det varierede landskab, og kortfattet at beskrive landskabsregistrering og -analyse til anvendelse i planlægning.

Præsentation: Status for Kommuneplanerne

Kursus for Miljøkonsulenter den 21. november 2012.

Program: Landbrug og landdistrikter- støtteordninger nu og i fremtiden

DIAPLAN temadag, juni 2012.

Program: Studietur til Holland

DIAPLAN studietur med fokus på hollandske landskabsinitiativer, april 2012.

Artikel: Historisk udvikling af staldtyper

Danske Mælkeproducenter, april 2012.

Artikel: Kvægstalde - landbrugsbyggerie i historisk perspektiv fra 1960 og frem

Børs Mark, maj 2012.

Præsentation: Sanering eller Genanvendelse

Center for Landdistriktsforskning, Syddansk Universitet, september 2012.

Præsentation: Landbrugsplanlægning i Trekantområdet

Workshop, Magion Grindsted, oktober 2012.

Landbruget i kommuneplanerne

Landbrugsarealer spiller en stor rolle i de kommende kommuneplaner. Planerne skal bl.a. udpege særligt værdifulde landbrugsområder samt – som noget nyt – lokaliteter til store husdyrbrug.

Program: Integrerede planprojekter i det åbne land – proces og metode

DIAPLAN temadag, februar 2012.

Artikel: Værdibaseret rådgivning – en vej til landdistriktudvikling

Sønderjysk Landboforening, 2012.

Præsentation: Værdien af landdistriktsudvikling, værdier - metode - praksis

Projektrådgiver Solveig Kappel, 2012.

Landbruget skal integreres

En positiv udpegning

Bregentved Gods gik ind ad hoveddøren

Dialog - dialog - dialog

Udpegning med mangler og muligheder

Set med rådgiverøjne er der både mangler og muligheder i udpegningen af særligt værdifulde landbrugsområder. Og så udfordres landbruget på den traditionelle holdning.

Landdistriktsudvikling - især for landmænd

Artikel af Rikke Sønder, landdistriktskonsulent og afdelingsleder i Gefion.

Afsluttende rapport

Manual til værdibaseret rådgivning i landdistriktsudvikling

Manualen beskriver, hvordan man kan bruge den værdibaserede rådgivning til afdækning af problemstillinger og/eller behov, som ikke umiddelbart er synlige i et traditionelt rådgivningsforløb i forbindelse med landdistriktsudvikling.