Projektansvarlig
Videnspredning for projektet
Artikel: "Farmtest stiller skarpt på flydende gødning."

Artikel i LandbrugsAvisen den 16. november 2012.

Forbedring af dyrkningsprocesserne for korn, raps og bælgsæd

Formålet med projektet er at bidrage til at forbedre dyrkningsprocesserne for korn, raps og bælgsæd, således at der sikres et højt udbytte af god kvalitet samtidig med, at der fastholdes et robust produktionsmiljø.  Projektet vil dermed medvirke til at sikre, at produktionen i marken på plante- og svinebedrifter foregår ved anvendelse af dyrkningsprocesser, der både har fokus på udbytte og kvalitet samtidig med, at næringsstof-overskuddet reduceres, og anvendelsen af planteværnsmidler sker på baggrund af en behovsbestemt og tilpasset strategi. Målet er således at reducere miljøbelastningen samtidig med, at der sikres en økonomisk bæredygtig planteproduktion

I markforsøg i korn afprøves effekten af forskellige svampebekæmpelsesstrategier i forskellige typer af sorter. Endvidere belyses konkurrenceforholdet mellem forskellige vintersædsarter, og i vinterhvede er der fokus på optimering af såtidspunktet. I vinterrug gennemføres markforsøg til optimering af gødskningsstrategien. I vinterrapsforsøg undersøges forskellige muligheder for at reducere dryssespildet. Endvidere afprøves i markforsøg i vinterraps forskellige scenarier for fastlæggelse af det indsatsniveau, der giver det bedste produktionsøkonomiske resultat. I marker med vinterraps måles biomasse og kvælstofoptagelsen i efteråret med henblik på bedre at kunne forudsige kvælstofbehovet i vinterraps om foråret. Fra udvalgte landbrugsbedrifter, der dyrker vinterraps indsamles registrerede dyrkningsdata, klimadata og samhørende registreringer af udbytte med henblik på at generere ny viden om faktorernes betydning for udbyttet af vinterraps. I bælgsæd belyses arternes indbyrdes konkurrenceforhold i markforsøg. Udstyr til udbringning af flydende gødning testes med henblik på at belyse de muligheder, der ligger i den tilgængelige teknik, samt at sikre en god anvendelsespraksis. 

Ny FarmTest: Udbringning af flydende gødning

Hvad kræves der af marksprøjten, og hvilke opbevaringsformer kan anbefales, til udbringning af flydende gødning? Hvordan undgås svidningsskader? Disse spørgsmål belyses i FarmTesten.

Oversigten 2012 - Vinterbyg

Afsnit fra Oversigt over Landsforsøgene 2012.

Oversigten 2012 - Vinterhvede

Afsnit fra Oversigt over Landsforsøgene 2012.

Oversigten 2012 - Vårbyg

Afsnit fra Oversigt over Landsforsøgene 2012.

Oversigten 2012 - Vårhvede

Afsnit fra Oversigt over Landsforsøgene 2012.

Oversigten 2012 - Bælgsæd

Afsnit fra Oversigt over Landsforsøgene 2012.

Oversigten 2012 - Raps

Afsnit fra Oversigt over Landsforsøgene 2012.

Oversigten 2012 - Gødskning

Afsnit fra Oversigt over Landsforsøgene 2012.

Præsentation: Dyrkningsfaktorernes betydning for udbyttets udvikling

Præsentation på Plantekongres 2013.

Dyrkningsteknikkens betydning for udbyttets udvikling

De årlige udbyttestigninger i korn er aftaget i de seneste år. Det giver anledning til bekymring, ikke kun blandt danske landmænd, men også i samfundet generelt.

Forbedring af dyrkningsprocesserne for korn, raps og bælgsæd

Oversigt over forsøg i projektet: Forbedring af dyrkningsprocesserne for korn, raps og bælgsæd

Udbytter og dyrkningspraksis i raps

Dyrkningsdata fra 76 udvalgte bedrifter.


FarmTest - Udbringning af flydende gødning

Alle sprøjter kan bruges til udbringning af flydende gødning, men ikke alle er velegnede. Farm-Testen ”Udbringning af flydende gødning” sætter fokus på optimal opbygning af marksprøjter og opbevaringsanlæg, samt på hvordan svidningsskader undgås.

Oversigten 2012 - Vinterrug

Afsnit fra Oversigt over Landsforsøgene 2012.