Projektansvarlig
Videnspredning for projektet
Artikel: "Tjek prognosen før du rører græsset"

Artikel i Kvæg, april 2012.

Artikel: "Jorden skal harves før såning af majs."

Artikel i Effektivt Landbrug den 25. september 2012.

Forbedring af dyrkningsprocesserne i foderproduktionen

Projektets formål er at udvikle nye eller forbedre eksisterende dyrkningsprocesser for græs, græsmarksbælgplanter og majs til foderproduktion. Der er fokus på, at dyrkningsprocesserne skal sikre et højt udbytte af en god kvalitet samtidig med, at overskuddet af næringsstoffer forbliver på et lavt niveau, samt at der samtidig sikres en økonomisk bæredygtig produktion. Der fokuseres både på konventionelle kvægbrug, der baserer deres fodring på en høj andel af hjemmeproduceret foder af majs, græs og græsmarksbælgplanter samt økologiske kvægbrugere, hvor det bærende element på bedriften er fodring med kløvergræs og dyrkning af græs og græsmarksbælgplanter i forskellige kombinationer.
 
I projektet udvikles nye dyrkningsprocesser for græsmarksarter, herunder optimering af kvalitet og udbytte af protein og energi ved dyrkning af græsmarksplanter i renbestand og i kombinationer af græs og græsmarksbælgplanter.
I majs udvikles nye dyrkningsprocesser, således at der opnås en bedre udnyttelse af næringsstofferne bl.a. ved anvendelse af efterafgrøder. Dyrkningsprocesserne i relation til stub- og jordbearbejdning i majs forbedres for at minimere indholdet af fusariumtoksiner i det producerede foder. 
De klimabaserede prognosemodeller – afgræsningsprognosen, slætprognosen og høstprognosen for majs – videreudvikles på basis af de seneste forsøgsresultater.

Prognoser står i kø for at hjælpe i græs til slæt

De tre klimabaserede hjælpeværktøjer til håndtering af kvaliteten i græs til slæt kan nu ses i en sammenhæng.

Forbedring af dyrkningsprocesserne i foderproduktionen

Oversigt over forsøg i projektet: Forbedring af dyrkningsprocesserne i foderproduktionen.

Prognoser for tørstofindhold i majshelsæd og kolbemajs

Prognose for majshelsæd og en ny prognose for kolbemajs er nu klar til brug. Prognoserne justeres løbende på grundlag af prøver udtaget i majsmarker i hele landet.

FarmTest om etablering af majs

Jo mindre jordbearbejdning, der blev foretaget forud for såning af majs, jo større spredning var der i den målte sådybde. Det er derfor vigtigt at foretage minimum én harvning før såning ved pløjefri etablering af majs.

Følg vandprocenten i kernemajs frem til høst - prøver fra 22/10-2012

I fem marker, fordelt over det meste af landet, følges vandprocenten i kernemajs i tiden op til høst.

Ny prognose for vandprocent i kernemajs

Ny prognose for vandprocenten i kernemajs er klar til brug. Prognosen justeres løbende på grundlag af kerneprøver udtaget i majsmarker i hele landet.

Oversigten 2012 - Græsmarksplanter

Afsnit fra Oversigt over Landsforsøgene 2012.

Oversigten 2012 - Majs

Afsnit fra Oversigt over Landsforsøgene 2012.

Følg tørstofindholdet i majshelsæd frem til høst

Prognose for tørstofindholdet i majshelsæd kan give et bud på høsttidspunktet i dine majsmarker. Prognosen er et godt supplement til andre metoder til vurdering af høsttidspunktet for majshelsæd.

Høst og ensilering af kolbemajs

Ny prognose beregner tørstofindholdet i dine majsmarker til kolbemajs. Kun ensartet udviklet majs med veludviklede kolber er velegnet til kolbemajs.

Præsentation: Vælg de bedste sorter og den optimale etablering af majs

Indlæg på Plantekongres 2013.

Præsentation: Strategi for valg af kløvergræsblanding sammen med kvælstofgødskning

Indlæg på Plantekongres 2013.

Vælg de bedste sorter og den optimale etablering af majs

Vælg sorter, som kan nå at modne senest midt i oktober. Så til tiden og placer startgødning korrekt. Bring gødning sent ud og undgå jordfygning.

Strategier for valg af kløvergræsblanding sammen med kvælstofgødskningen

Store prisstigninger på protein fra soja- og rapskager er med til at sætte fokus på græsmarkens bælgplanter til fodring af malkekøer, og samtidig skærper en kraftig prisstigning på korn interessen for høje udbytter i marken.

Handelsgødning til kløvergræs

Den første tildeling af kvælstof i handelsgødning bør ske ved begyndende vækst. Ved fordeling af kvælstof i handelsgødning er det vigtig at tage hensyn til den aktuelle bestand af kløver i marken og antal år, med kløvergræs på arealet.

Prognose for afgræsningsmarken

Prognosen udtrykker, hvordan vækst og kvalitet forventes at udvikle sig i den kommende uge baseret på temperaturforhold og lysindstrålingen. Prognosen gælder for marker, uden tørkestress, i uvandede marker kan tørke eventuelt have større betydning.

Fortørringsprognose for slætgræs

Prognosen er et værktøj, som du kan bruge til disponering og håndtering af kløvergræs på skår. Du kan se forløbet af tørring ved skårlægning i dag og én dag frem.

Prognose for foderværdi og -udbytte af slætgræs

Prognosen for kvalitet og udbytte i slætgræs er omlagt til NorFor-parametre.

Prognose for skårlægningsvejr

Find det bedste tidspunkt for skårlægning af kløvergræs på basis den lokale vejrudsigt.

Majsvarmeenheder (MVE)

Majsvarmeenheder (MVE) bruges til at vurdere produktionen i majsmarkerne. Beregn antallet af majsvarmeenheder for dine egne majsmarker ved at vælge postnr. og sådato

Jordtemperatur - målinger

Jordtemperaturen er døgngennemsnittet målt i 10 cm's dybde på en række målestationer. Det danner grundlag for at få vist jordtemperatur og en prognose for de enkelte postnr.

Tørstofprognose i majshelsæd

Prognosen viser, hvordan vejret påvirker tørstofindholdet i majsplanter, der høstes med 30 cm stub og anvendes til helsæd.

Tørstofprognose i kolbemajs

Prognosen for tørstofindholdet i majs kan bruges ved fastlægning af det optimale høsttidspunkt i majs til kolbemajs

Tørstofprognose i kernemajs

Prognosen for tørstofindholdet i majs kan bruges ved fastlægning af det optimale høsttidspunkt i majs til kernemajs

Afsluttende rapport