Projektansvarlig

Reduceret kvælstofudvaskning fra majs ved målrettet brug af efterafgrøder

Formålet med projektet er at udvikle og demonstrere et nyt bæredygtigt dyrkningssystem i majs, som sikrer, at såvel kvælstofudvaskningen som pesticidforbruget reduceres samtidig med, at der opretholdes et fortsat højt udbytteniveau i majsen. Det overordnede mål er at sikre, at majsarealet kan udvides i takt med afgrødens forbedrede konkurrenceevne og den dermed større interesse for majsdyrkning uden, at det er i konflikt med det mål, der er fastsat for reduktion af kvælstofudledningen i Grøn Vækst. Endvidere er målet at sikre, at majsens store produktionspotentiale både til kvæg- og svinefoder samt til energi kan udnyttes til et produktionsløft, der forbedrer konkurrenceevnen og skaber et værdiløft i primærproduktionen.

Resume
I EfterMajs skal der findes nye og mere velegnede arter af efterafgrøder og udvikles en prototype på en såmaskine, der giver en sikker og hurtig etablering ved udsåning af efterafgrøder i kombination med mekanisk udkrudtsbekæmpelse i form af radrensning. Der frembringes en dokumentation for niveauet af udvaskning fra majs ved den nuværende dyrkningspraksis og  datagrundlag for udvikling af udvaskningsmodeller.
Resultatet vil blive en større og mere sikker reduktion af kvælstofudvaskningen fra majs. Tillige vil der være en reducerende effekt på pesticidforbruget, tab af fosfor, emission af drivhusgasser samt nogle ikke kvantificerbare miljøeffekter.

Artikel: "Så efterafgrøder i majs nu."

Artikel i LandbrugsAvisen den 8. juni 2012.

Nyt udstyr til rillesåning af efterafgrøde i majs

Nyt udstyr til såning af efterafgrøde i majs demonstreres ved grovfoderekskursionen 14. juni i Himmerland.

Oversigten 2012 - Efter- og mellemafgrøder

Afsnit fra Oversigt over Landsforsøgene 2012.

Præsentation: Vælg de bedste sorter og den optimale etablering af majs

Indlæg på Plantekongres 2013.

Vælg de bedste sorter og den optimale etablering af majs

Vælg sorter, som kan nå at modne senest midt i oktober. Så til tiden og placer startgødning korrekt. Bring gødning sent ud og undgå jordfygning.

Video om efterafgrøder i majs

I forbindelse med et projekt, der skal forbedre sikkerheden for succesfulde efterafgrøder i majs, er der optaget en video, som viser udfordringerne med efterafgrøder i majs.

Afsluttende rapport