Projektansvarlig

Reduceret tab fra mark til foderbord

Formålet med projektet er at demonstrere, hvordan høstet udbytte og opfodret nettoudbytte samt tab af nettoenergi (FEN) og råprotein i ensilage kan opgøres ved hjælp af ny teknologi. Projektet skal desuden fastlægge tabenes størrelse, økonomiske betydning og de største tabskilder for derved at udpege de vigtigste indsatsområder, der kan reducere tabene.

Indhold:

Projektet vil opgøre de høstede udbytter og opfodrede nettoudbytter i ensilage på 8 kvægbedrifter ved vejning af alle høstede læs og elektronisk dataopsamling af udfodrede mængder fra fuldfodervogne. Herudfra opgøres tabene på silo- og afgrødeniveau og den økonomiske betydning beregnes. Tabskilderne fastlægges blandt andet ved hjælp af trådløse sensorer, der måler temperaturudviklingen i ensilage kontinuerligt gennem opbevarings- og opfodringsperioden. Desuden udvikles og testes et indeks for ensilagens aerobe stabilitet baseret på ensilagens gæringsprofil. Ud fra resultaterne udpeges konkrete indsatsområder, der kan reducere tabene.

 

Projektet har relation til at fremme af den faglige og bæredygtige udvikling gennem praksisnær vidensdannelse og formidling samt gennem udvikling af effektive teknologier og løsninger, der kan understøtte produktionen i alle dele af landet i både stor og lille skala.

Natriumbenzoat som topdress i majshelsæd

Hvert år producerer danske landmænd grovfoder til en værdi af 2,8 mia. kr., men tabet ved ensilering, opbevaring og udtagning varierer betydeligt afhængig af bedrifternes management.

Halvdårlig ensilering koster 140 mio. årligt

Artikel bragt i Magasinet Kvæg, febr. 2012

Gode gamle dyder giver det bedste grovfoder

Artikel fra Fagmagasinet Kvæg, januar 2013

Store forskelle på grovfoderprisen

Artikel fra Fagmagasinet Kvæg, januar 2013

Management omkring indlægning og komprimering i ensilage siloer

En af de væsentligste årsager til tab i foderkæden, kan henføres til dårlig eller mangelfuld komprimering i forbindelse med indlægning i silo.

Afsluttende rapport

Tre års resultater og erfaringer fra ”Tab fra mark til foderbord”

Fire års arbejde med registreringer og beregninger i projektet ”Tab fra mark til foderbord” er nu afsluttet, og de endelige resultater fra høstårene 2009-2011 og projektets anbefalinger kan nu offentliggøres.

Store penge at hente ved tæt styring af grovfoderproduktionen

Der er op til 1.200 kr. pr. årsko at hente alene på minimering af lagertabet ved grovfoderproduktion. Det er konklusionen på Fire års arbejde i projektet ”Tab fra mark til foderbord.” Få de vigtigste indsatsområder her.