Randzoner - definitioner

Promilleafgiftsfonden for landbrug
Vejledningsmateriale med definition af vandløb med krav om randzoner og hvem der er myndighed for vandløb, randzoner og kontrol.

Naturstyrelsen, Kommunernes Landsforening og NaturErhvervstyrelsen har udsendt fælles vejledende materiale der bidrager til at skabe klarhed omkring en række forhold vedr. randzoner.

Definition af et vandløb

I materialet er det søgt defineret, hvornår et vandløb har en tilstrækkelig vandføring til, at det er ”nogenlunde regelmæssigt vandførende”, -det understreges her, at det er en forudsætning at vandløbet er tydeligt vandførende i hovedparten af året. Det er endvidere gjort klart, at et vandløb skal være vandførende, dvs. at det skal føre vand fra et punkt til et andet, for at det defineres som et vandløb, hvortil der skal knyttes en randzone. Desuden karakteriseres et åbent vandløb som et vandløb, der ikke er rørlagt eller på lignende måde er skjult eller lagt under terrændække.

Hvilke myndigheder har ansvar for hvad

Der er opstillet en liste over, hvilke myndigheder der har ansvaret for hvad.

Det bemærkes bl.a. her at:

NaturErhvervstyrelsen udfører kontrol ift. randzoneloven – og fra 1. januar vil de ligeledes føre tilsyn med 2 meter bræmmen. Det er endvidere NaturErhvervstyrelsen, der udarbejder bekendtgørelse til loven og i forhold til regler om kompensation.

Kommunens eneste rolle i forhold til randzonerne er, at de i tvivltilfælde kan vejlede i, hvorvidt et vandløb er et vandløb i relation til bestemmelserne i vandløbsloven.

Kompensationskort klar primo juli

NaturErhvervstyrelsen offentliggør et kompensationskort primo juli. På dette kort kan man orientere sig om, hvorvidt randzoner er på kompensationskortet. Hvis de ikke er på kortet, kan man rette henvendelse til NaturErhvervstyrelsen.

Se uddybende informationer.