Spørg kommunen, om der er tale om vandløb efter vandløbsloven

Promilleafgiftsfonden for landbrug
Udfyld skabelonen og send den til kommunen, hvis du ønsker en afklaring, om et vandløb, der er angivet på NaturErhvervstyrelsens kortmateriale, er et vandløb efter vandløbsloven.

Henvendelsen skal ske til kommunen, da den er vandløbsmyndighed.

Som landmand skal man

  • inden 1. oktober tage stilling til, om der skal søges om reduktion efter 5 % reglen eller om udsættelse for ansøgning herom
  • sikre sig, at kompensationskortet ikke mangler kompensationszoner
  • tage stilling til, om kompensationskortet korrekt viser de strækninger, hvor der er vandløb og de steder, hvor der er søer. 

Forholdene i marken er afgørende

Der kan være tilfælde, hvor der fejlagtigt eller på et tvivlsomt grundlag er vist et vandløb eller en sø på kompensationskortet, og der kan omvendt være tilfælde, hvor der burde være vist et vandløb eller en sø. Det er forholdene i marken, der afgør om der skal være randzoner og ikke hvad der fremgår af kompensationskortet.

Ved forpagtning

Man kan både som ejer og forpagter rette henvendelse til kommunen. Hvis man gør det som forpagter anbefales det, at man orienterer bortforpagter. Der er ikke nogen tidsfrist for at få afklaret vandløbsstatus, så eksempelvis en bortforpagter kan senere få ændret vandløbsstatus, hvis forholdene i marken tilsiger dette.

Sådan får du kommunens afklaring

Hvis man som landmand ønsker at få kommunens afklaring af, om der er vandløb på en strækning, som på kompensationskortet er vist som vandløb, kan man bruge skabelonen. Tag et skærmprint af kortet og angiv det eller de pågældende strækninger samt det tilgrænsende markblok nr. for at sikre identifikationen. Det kan også ske på andre måder, der klart angiver, hvilken strækning, der ønskes en afklaring for.

Ønsket om en afklaring kan begrundes. Der er i skabelonen henvist til den beskrivelse af vandløb, der findes på Miljøministeriet, Naturstyrelsens hjemmeside. NaturErhvervstyrelsen anviser samme beskrivelse.

Ønsket om en afklaring kan eksempelvis begrundes med, at der kun i en del af året er vand i vandløbet eller at eventuel vand er stillestående i en del af året.

Loven gælder kun for vandløb, hvis tilstedeværelse og vedligeholdelse flere end en enkelt har interesse i. Derfor omfatter loven ikke ”enkeltmandsvandløb", dvs. vandløb, der med eventuelle tilhørende søer fra udspring til udløb i havet udelukkende løber på én ejendom. Hvis det er tilfældet, vil der ikke være tale om et vandløb, men for eventuelle søer vil der være krav om randzoner.

Vær opmærksom på situationen, indtil svaret kommer

Det er vigtigt at forholde sig til situationen, indtil kommunens afklaring foreligger. I relation til en eventuel ansøgning efter 5 % reglen, kan der søges om en fristforlængelse. Der kan rådgives nærmere om dette, når der foreligger en bekendtgørelse.

I forhold til den faktiske udlægning af randzoner kan landmanden, hvor der er tvivl i henhold til fjumreårsreglen, undlade at udlægge randzone. Det vil være sikrest, hvis der foreligger en anmodning til kommunen for den pågældende strækning.

Det er på nuværende tidspunkt ikke klarlagt, om kommunens svar har status som en afgørelse, der kan påklages.

Søer

For søer er der ikke henvist til vandløbsloven og denne lov har i øvrigt ikke afgrænsninger i forhold til størrelsen af søer. Derimod omfatter naturbeskyttelseslovens § 3 regler for søer over 100 m2. Disse søer fremgår vejledende på Miljøportalen. Man kan derfor undersøge, om der er overensstemmelse mellem Miljøportalen og kompensationskortet. Hvis man er uenig i angivelsen på Miljøportalen, kan der rettes en forespørgsel til kommunen efter Naturbeskyttelseslovens regler.