Projektansvarlig

HighCrop - Højere produktivitet i dansk økologisk planteproduktion

HighCrop skaber vidensgrundlag for en større produktivitet i økologisk planteproduktion. Samtidig sikres, at produktivitetsforøgelsen sker på et bæredygtigt grundlag og med høj miljømæssig troværdighed. Den høje produktivitet opnås gennem sideløbende udvikling, demonstration og implementering af nye dyrknings-systemer. Der vil bl.a. blive udviklet værktøjer til at implementere de nye dyrkningssystemer i økologisk planteproduktion, hvorved en hurtig vidensdeling sikres.  

Den del af projektet, der søges medfinansieret indeholder udvikling, demonstration og implementering. Disse aktiviteter bygger på de forskningsmæssige dele i projektet samt resultaterne fra tidligere projekter under FØJO I - III.

De konkrete aktiviteter er:
• Økologiske markforsøg med efterafgrøder til biomasseproduktion, dyrkningssystemer med øget afgrødekonkurrence og blandingsafgrøder for øget udbyttestabilitet.
• Udvikling af økologisk markplanlægningsværktøj incl. workshop/minikursus i anvendelse.
• Udvikling af visuelt beslutningsstøtteværktøj incl. workshop/minikursus i anvendelse.
• Vidensdeling og implementering af det samlede projekts aktiviteter. Det vil bl.a. ske gennem feltdage og markvandringer både i forskningsaktiviteterne og de økologiske markforsøg.
• Webbaseret informationsmateriale om det samlede projekts resultater.

Markforsøgene i HighCrop erstatter dele af det tidligere Økologiske Markforsøg.

Økologisk markdag på Foulum

Annonce - "Økologisk markdag på Foulum"

Annonce bragt i Økologi & Erhverv, maj 2012 vedr. økologisk markdag på Foulum

Smugkig på resultater fra de økologiske forsøg

Du kan finde foreløbige resultater fra de økologiske forsøg på LandbrugsInfo. De foreløbige forsøgsresultater må kun offentliggøres, såfremt det tydeligt fremgår at resultaterne er foreløbige.

Temamøde om økologiske efterafgrøder

Temamøde om økologiske efterafgrøder

Skilt vedr. nyt rådgivningsværktøj

Skilt til præsentation af nyt rådgivningsværktøj (ved Årsmøde i Økologisektionen den 10.10.12

Indtryk fra økologiske feltdage 2012

De økologiske feltdage blev afholdt 18.-19. juni 2012 hos AU, Foulum forsøgscenter. Deltagerne gennemgik et spændende program med både teori og feltundersøgelse. Se foto og præsentationer fra feltdagene.

Fotos fra Økologiske feltdage, juni 2012

Udbytter og miljøeffekter i økologiske planteavlssædskifter

Ukrudt i sædskifteforsøget

Det økologiske kvægsædskifte 1

Det økologiske kvægsædskifte 2

Økologiske planteavlssædskifter

Økologisk biogas - hvad skal det til?

Foreløbige resultater af efterafgrødeforsøg i økologiske markforsøg 2011

Markforsøg med efterafgrøder i økologisk jordbrug fra 2011 peger på, at det er vigtigt at så tidligt, når efterafgrøder sås efter høst. samt at der ved tidlig såtid kan opnås biomasseudbytter på over 30 hkg tørstof pr. ha.

Vælg vårbygsorter med god ukrudtskonkurrence i økologisk jordbrug

De foreløbige resultater af de første års forsøg, hvor vårbygsorters konkurrenceevne kombineres med gødningsplacering, viser tendens til, at der kan opnås et højere udbytte og mindre ukrudtsdækning-

Afprøvning af billedbaseret rådgivningsredskab

Rapport om afprøvning af billedbaseret rådgivningsredskab til rådgivning om økologisk planteproduktion

Spillekort om sædskiftet

Omtale af billedredskab i Økologi og Erhverv den 16. november 2012

Billeder baner vejen for nyttige forandringer

I HighCrop-projektet bliver faglige anbefalinger også omsat til billeder. Det skal gøre det nemmere for landmanden at overskue og vælge de tiltag, der vil give størst effekt, og at få dem gennemført i praksis.

Planlægning af økologisk planteproduktion med billedredskab

I projektet HighCrop, der skal anvise veje til bedre og mere stabile udbytter i økologisk planteproduktion, er der udviklet et nyt planlægningsværktøj, der er baseret på billedkort.

Artikel fra Økologi og Erhverv

Blandsæd, højere udbytter i vårbyg og efterafgrøder

Årets forsøgsresultater med nye dyrkningsstrategier tegner lovende i forhold til at kunne opnå højere og mere stabile udbytter i den økologiske planteproduktion.

Oversigten 2012 - Økologisk dyrkning

Afsnit fra Oversigt over Landsforsøgene 2012.

Præsentation: Blandsæd, højere udbytter i vårbyg og efterafgrøder

Indlæg på Plantekongres 2013.

Dyrkning af bælgsæd og blandsæd

PowerPoint præsentaion fra HighCrop workshop den 5. november 2012 af Inger Bertelsen og Kathrine Hauge Madsen

Nyt fra markforsøgene

PowerPoint præsentation fra Forum for Økologisk Rådgivning den 20. december 2012 af Inger Bertelsen, VFL, Økologi

Markbilag fra Temamøde om efterafgrøder som grøngødning og i biogasanlæg

den 3. oktober 2012