Projektansvarlig

Integreret plantebeskyttelse

Projektets formål er at udvikle værktøjer til integreret bekæmpelse af ukrudt og svampesygdomme. Projektet er et led i implementeringen af IPM-principperne, som er givet i rammedirektivet for bæredygtig anvendelse af pesticider. Endvidere vil projektet bidrage til, at bekæmpelsesbehovet kan fastlægges mere rationelt end tilfældet er i dag, samt at indsatsen af planteværnsmidler kan optimeres bl.a. via en forbedret timing.

Der bliver udviklet forslag til integreret bekæmpelse af ukrudt i sædskifter domineret af vintersæd. Der fokuseres særligt på græsukrudt. Den forskningsmæssige basis bliver genereret i spiringsundersøgelser for græsukrudtsarterne, samt i markforsøg hos AU, Institut for Agroøkologi, Flakkebjerg. I markforsøgene kvantificeres effekterne af forskellige IPM-værktøjer. Disse værktøjer skal kunne bruges af landmænd og rådgivere til at fastlægge bekæmpelsesbehovene mere præcist end det er muligt i dag.
På baggrund af dataindsamling i 2010 og 2011, samt litteraturstudier mv. opstilles modeller for bekæmpelse af henholdsvis Phoma i vinterraps og skoldplet i byg. I 2012 og 2013 skal modellerne afprøves i Landsforsøg. For at sikre, at der sker en erfaringsudveksling vedrørende implementeringen af IPM med andre europæiske lande deltager Videncentret, Planteproduktion i Endure ERG, der er et europæisk netværk for forskere og rådgivere, som beskæftiger sig med IPM. Dette sker bl.a. via et virtuelt informationscenter og et rådgivernetværk.

Oversigten 2012 - Vinterhvede

Afsnit fra Oversigt over Landsforsøgene 2012.

Artikel: "IPM er snart for alle."

Artikel i LandbrugsAvisen den 6. juli 2012.

Nyeste viden om betydning og bekæmpelse af skoldplet i byg

Skoldplet er en vigtig sygdom i byg. Især forekommer ofte kraftige og tabsgivende angreb i vinterbyg. Angreb kan reduceres ved at vælge resistente sorter samt effektive fungicider, som udsprøjtes efter en behovsvurdering.

Resistens mod nye smitteracer af gulrust fra 2011

Aarhus Universitet har nu undersøgt, hvilke sorter af triticale og hvede, der i de tidlige vækststadier kan angribes af de to nye smitteracer af gulrust, som blev fundet i 2011.

Oversigten 2012 - Raps

Afsnit fra Oversigt over Landsforsøgene 2012.

Afsluttende rapport