Projektansvarlig
Videnspredning for projektet
Øget interesse for dræning

Videncentret for Landbrug afprøver både forskellige drænrør og forskellige dæningsmetoder. Efter det første år er der ingen målelig forskel på rør og metoder.

Artikel: "Pløjefri etablering af vinterraps i Farm Test"

Artikel i Effektivt Landbrug den 2. marts 2013.

Artikel: "Stor forskel på systemer til autostyring"

Artikel i Effektivt Landbrug den 16. februar 2013.

Artikel: "Farmtest sætter fokus på marktryk"

Artikel i LandbrugsAvisen den 15. marts 2013.

Artikel: "Jordpakning i pløjelaget kan reduceres ved at sænke dæktrykket."

Artikel i EffektivtLandbrug den 23. marts 2013.

Forbedring af kultur- og maskintekniske dyrkningsprocesser

Projektets formål er at forbedre dyrkningsprocesserne i relation til anvendelse af kultur- og maskinteknik i planteproduktionen, der bidrager til dels at optimere forholdene i planternes dyrkningsmedie – jorden, dels reducerer miljøpåvirkningen og CO2 udledningen, så der sikres et robust produktionsmiljø, såvel på konven-tionelle som på økologiske bedrifter. Endvidere er formålet at udvikle vidensniveauet for de faktorer, der har stor indflydelse på jordens beskaffenhed, herunder jordbearbejdning, vanding og dræning. Samlet set vil projektet bidrage til at sikre en robust produktion under hensyntagen til, at miljøbelastningen reduceres, samtidig med, at der sikres en økonomisk bæredygtig produktion.
 
I projektet forbedres dyrkningsprocesserne i relation til jordpakning, reduceret jordbearbejdning, direkte såning og kontrolleret trafik. Projektet forbedrer endvidere processerne for markvanding ved bl.a. at udvikle afgrødemodeller for vanding af hhv. majs og græs. Desuden forbedres processerne for dræning på basis af et drænforsøg. På basis af FarmTest foretages en vurdering af teknikker og processer under praksisnære forhold.

Omkostninger til transport ved dyrkning af grovfoder

Transport af maskiner, hjælpestoffer og afgrøder koster. Artiklen giver eksempler på overslagsberegninger af tidsforbruget og økonomien ved transport, når man dyrker grovfoder.

Vandingsbehov i majs

Vær opmærksom på vandunderskuddet i majs. Nogle steder er der allerede behov for vanding af majs. Tørke udsætter majsens modning.

Bliv klogere på maskinernes påvirkning af jordstrukturen

Terranimo er et nyt IT-værktøj, der giver råd om hvorvidt man bør køre med en maskine under givne forhold. Bliv klogere på, hvad kørslen betyder på din egen bedrift.

Forbedring af kultur- og maskintekniske dyrkningsprocesser

Oversigt over forsøg i projektet: Forbedring af kultur- og maskintekniske dyrkningsprocesser.

Præsentationer fra temadag om jordpakning

Se eller gense slides fra 20. juni 2012, hvor ca. 20 konsulenter var samlet til temadag.

Få det optimale ud af auto- og redskabsstyring

VFL sætter fokus på bl.a. brug af autostyring på Agromek 2012. Læs pjecen, der uddeles som appetitvækker til emnet.

Indlæg fra temadag om dræning

Hent slides fra temadagen hos AgriNord i Aalborg, hvor 120 landmænd, entreprenører og konsulenter var samlet.

Tilfældig trafik, trafikdisciplin eller faste kørespor?

Der er flere veje til at reducere den skadelige pakning af jorden. Disciplin omkring færdsel med tunge maskiner er én vej, mens tilpasning af maskiner og brug af faste kørespor er en anden.

Rådgivning om markvanding

Markvanding har stor økonomisk betydning på grovsandet jord. Der er kort omtalt en række emner, som man bør være opmærksom på i forbindelse med rådgivning om markvanding.

FarmTest om autostyringssystemer med RTK-præcision

FarmTesten belyser GPS-teknologien og de 13 autostyringssystemer i Danmark primo 2013. Hvilket korrektionssignal anvender de, hvorvidt kan data overføres mellem forskellige fabrikater, og hvilke muligheder findes der for redskabsstyring?

Resultater fra FarmTest om autostyring

Ved kongresbilagets deadline er FarmTesten vedrørende Autostyring endnu under udarbejdelse, men er klar til Plantekongressen, og der er derfor kun omtale af baggrund og mål med Farm-Testen i dette bilag.

Fordele og faldgruber ved registreringer i marken

Ny teknologi giver nye spændende muligheder for at gennemføre registreringer af tidsforbrug, stykomkostninger og maskinforbrug knyttet til de enkelte afgrøder og marken - nogle endda baseret på GPS-fastlagte koordinater.

Uddrag fra International konference om jord

Artiklen giver sammendrag af udvalgte indlæg fra den 19. konference om jord og jordbearbejdning i regi af International Soil and Tillage Organisation (ISTRO), som blev afholdt i 2012 i Montevideo Uruguay.

Oversigten 2012 - Kulturteknik

Afsnit fra Oversigt over Landsforsøgene 2012.

Oversigten 2012 - Majs

Afsnit fra Oversigt over Landsforsøgene 2012.

Dræning af markerne er dyrt, men nødvendigt.

I Danmark er godt halvdelen af landbrugsarealet drænet, fordi jordtypen kræver det. Her er en veldrænet mark en forudsætning for, at landmanden får et godt udbytte.

Indlæg fra temadag om dræning

Hent slides fra temadagen hos Kolding Herreds Landbrugsforening, hvor 75 landmænd, entreprenører og konsulenter var samlet.

Dræningens betydning for optimal drift i praksis

Indlæg fra temadag om dræning 29.1.2013.

Forundersøgelse – Projektering - Udførelse

Indlæg fra temadag om dræning 29.1.2013.

Jordbundsforhold, materialevalg/filtre

Indlæg fra temadag om dræning 29.1.2013.

Teorien bag valg af drænmetode under forskellige jordbundsforhold

Indlæg fra temadag om dræning 29.1.2013.

Erfaringer fra praksis på problemjord

Indlæg fra temadag om dræning 29.1.2013.

Referat af møde om koncept for rådgivning om markvanding

I samarbejde med planteavlskonsulenter, der arbejder med markvanding, er drøftet koncept for rådgivning om markvanding, herunder brug af Vandregnskab Online. Mødet er afholdt den 8. november 2012 hos Jysk Landbrugsrådgivning.

Præsentation: Fordele og faldgruber ved registreringer i marken

Indlæg på Plantekongres 2013.

Præsentation: Autostyring - muligheder og faldgruber

Indlæg på Plantekongres 2013.

FarmTest om pløjefri etablering af vinterraps

Hvordan etableres vinterraps tilfredsstillende? I FarmTesten er såmaskinens opbygning, såarbejdet og den efterfølgende fremspiring vurderet efter såning med ni såmaskiner til pløjefri etablering.

Få styr på drænene og øg udbyttet

FarmTest om systemer til regulering af dæktryk

Der er stigende fokus på at reducere de strukturskader, der opstår i jorden, når stadig større maskiner overkører markerne. FarmTesten beskriver de tilgængelige systemer til regulering af dæktryk.

Fordampning

Figuren viser den potentielle fordampning i løbet af året baseret på vejret og for valgt postnr.

Årets vandbalance

Se årets vandbalance uge for uge baseret på vejret for det valgte postnummer. Vandbalancen bruges bl.a. i forbindelse med markvanding.

FarmTest: Autostyringssystemer med RTK-præcision

Læs hele FarmTesten.

Afsluttende rapport