Projektansvarlig

Scenarier og Natur-, Miljø og LandskabsFarmTest

Projektets formål er at demonstrere et rådgivningsområde, hvor vi kobler forskningen direkte op på tests inden for natur, miljø og landskab. Derigennem vil vi med projektet vise, hvilke tiltag virker i praksis. Via projektet skal det sikres, at landmanden får aktuel tilgængelig viden om de rammebetingelser, der knytter sig til natur, miljø og produktion.

Disse nye FarmTests og scenarier vil bidrage til, at DLBR fortsat er i front indenfor rådgivningen om natur, miljø og landskab til gavn for det åbne land og til gavn for landmændene, der får en aktiv rolle som forvaltere af det åbne land.

En række FarmTests og scenarier opstilles og gennemføres i løbet af projektperioden. Der vil være tale om både teoretiske og praktiske demonstrationsaktiviteter. Dvs. at nogle tests og scenarier gennemføres som opsamling af eksisterende viden, mens andre gennemføres som egentlige tests på natur og/eller landbrugsarealer.

Ved at skabe en ensartet metode til opsamling af ny viden på området, ved at afprøve og demonstrere den og ved slutteligt at videreformidle denne viden på en struktureret måde, vil vi kunne give anbefalinger til eksempelvis natur- og landskabspleje. Hermed vil kvaliteten af de tiltag, der gennemføres, være højere, og tiltagene vil blive mere strukturerede, genkendelige og i sidste ende også mere troværdige og omkostningseffektive.

Nyhedsomtale af bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

En ny bekendtgørelse for tilskud til pleje af græs- og naturarealer er trådt i kraft.

Vejledende kortlag over ammoniakfølsom skov ved miljøgodkendelse af husdyrbrug

Miljøstyrelsen har udarbejdet et korttema, der viser potentiel ammoniakfølsom skov. Kortlaget er en vejledende hjælp til at vurdere, hvor der potentielt kan være konflikter mellem ønsket om at udvide, ændre eller etablere dyrehold og hensynet til skovene.

Gør markerne til gode levesteder for markvildtet

Faktaarket beskriver, hvordan tiltag for markvildtet kan etableres på de støtteberettigede marker.

Tiltag for markvildtet – etablering af gode levesteder for agerhøns og harer

Gennem de seneste to år er der lavet en NaturFarmtest, hvor der er afprøvet forskellige markvildttiltag, som kan tilgodese markvildtet uden at hindre en effektiv produktion. Resultatet er en pjece, der præsenterer erfaringerne og giver eksempler.

Nye muligheder for vildtvenlige tiltag i 2012 på EB støtteberettigede arealer

Med den nye Vejledning om Enkeltbetaling 2012 fra februar 2012 er der lavet enkelte ændringer for de vildt- og bivenlige tiltag, der må laves på de støtteberettigede arealer.

Tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning

I særligt udpegede Natura 2000-områder kan der søges tilskud til rydning og klargøring af arealerne til afgræsning

Tilskudsmuligheder i Natura 2000-områder

NaturErhvervstyrelsen har udgivet en pjece, der beskriver de nye tilskudsmuligheder til projekter i Natura 2000-områder.

Søg tilskud til levende hegn nu

I perioden 1. marts til 1. maj 2012 er der mulighed for at søge om tilskud til levende hegn og småbeplantninger i det åbne land. Der gives tilskud på 40 eller 60 pct. af de tilskudsberettigede udgifter, afhængig af projektet.

Nye krydsoverensstemmelseskrav på økologi- og miljøtilsagn

Der er indført nye krydsoverensstemmelseskrav på miljø- og økologiordningerne fra 2007 og frem. Det giver mulighed for, at træde ud af eksisterende tilsagn.

Mens vi venter på Natura 2000-handleplanerne

Kommunerne er lige nu i gang med at udarbejde Natura 2000-handleplanerne. Planerne kommer i høring senest den 8. juni 2012. Hvad kan og bør landbruget gøre nu?

Nye krydsoverensstemmelseskrav på beskyttelsen af fugle

Krav 1.27 Beskyttelse af fugle, reder og æg samt redetræer er udvidet med tre nye delkrav.

Udpegninger i Natura 2000-områder

Der findes en række forskellige udpegninger i Natura 2000-områder. Få her overblik over, hvad udpegningerne dækker over.

Mulighed for Enkeltbetaling trods manglende overholdelse af plantedækkekravene

Husk muligheden for at fastholde Enkeltbetaling ved at gennemføre bestemte miljøtilsagn eller projekter som led i Vandramme-, Habitat- eller Fuglebeskyttelsesdirektivet.

Vildtvenlige høstmetoder

Nyt faktaark der giver konkrete anvisninger til hvordan man kan tage hensyn til vildtet når græsmarker skal høstes.

Faktaark om lærkepletter

Fra 2012 er det muligt at etablere lærkepletter på støtteberettigede landbrugsarealer. Lærkepletter er tørre pletter i en tilsået mark, hvor der ikke er etableret plantedække.

Natura 2000-handleplaner kommer nu

De første Natura 2000-handleplaner er nu sendt i offentlig høring.

Videncentret: Lodsejere skal tjekke naturplaner nu

Lokale handleplaner for, hvordan naturfølsomme områder skal opretholdes bliver snart offentliggjort af kommunerne. Artikel offentliggjort på VFL.dk den 14. maj 2012.

Information om §3-beskyttet natur

Få et overblik over de forskellige naturtyper, og hvordan naturtyperne er beskyttet. I 2012 bliver der gennemført et tjek på §3-natur i 22 kommuner.

Vejledning til høringssvar på naturhandleplanerne

Denne vejledning påpeger forhold, der er vigtige at forholde sig til i forbindelse med afgivelse af høringssvar på naturhandleplanerne.

Vejledning til høringssvar på vandhandleplanerne

Denne vejledning påpeger forhold, der er vigtige at forholde sig til i forbindelse med afgivelse af høringssvar på vandhandleplanerne.

Høringsportal for Natura 2000-handleplaner

Natura 2000 handleplanerne er netop sendt i høring af kommunerne. For at få et overblik over planerne, er der udarbejdet en høringsportal, hvor planerne kan ses.

Præsentation fra Natura 2000 stormøde 10.10.12

Klar hjemmel, klar dialog - og klar til at ændre tænkemåde?

Ophævelse af kravet om annoncering i lokale aviser og dagblade på miljø- og planområdet

Pr. 1. januar 2012 kan myndighederne som følge af en lovændring nøjes med at annoncere digitalt på nogle sagsområder.

Notat fra Miljøstyrelsen om vandplaners betydning for husdyrgodkendelser

Miljøstyrelsen slår fast, at vandplanerne ikke ændrer kommunernes administration af husdyrgodkendelser.

Notat fra Miljøstyrelsen om afgørelse fra NMK om kvælstofudvaskning svarende til planteavl

Miljøstyrelsen ændrer vejledning til husdyrbrugloven ang. vurdering af husdyrtryk og kvælstofudvaskning.

Fra 2013 SKAL BAT-konklusioner anvendes i forbindelse med miljøgodkendelser

Det betyder, at den særlige danske retsbeskyttelsesperiode på 8 år kan gennembrydes, hvis der som følge af revurderinger af godkendelser efter hbl. § 12 meddeles skærpede vilkår.

Reform af klagesystemet på natur- og miljøområdet

Effektiv sagsbehandling og nedsættelse af klagegebyr for virksomheder til 500 kr. er hovedformål med lovændring.

Forsøg med anmeldeordninger for husdyrbrug – ny mulighed for frikommuner

Ændring af godkendelsesbkg. betyder, at visse bestemmelser om bygningstyper, størrelsesgrænser, kapacitetsgrænser og afstandskrav kan fraviges efter ansøgning. Se § 26 a.

Ændring af godtgørelsesordning for 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer

Når et alment vandforsyningsanlæg ejer grunden, hvor boringen er beliggende, udbetales godtgørelsen til den nabo, som ejer størstedelen af beskyttelseszonen. Der kan søges om godtgørelse for en 10-årig periode, men godtgørelsen udbetales årligt.

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer

Nu foreligger den længe ventede vejledning. Den beskriver nærmere om plantedække. Der er mulighed for engangsetablering frem til 1. juni 2012. Naturstyrelsen har orienteret om bl.a. tilskud.

Vildtvenlige høstmetoder

Gode erfaringer med opsætning af skræmmemidler i forbindelse med vildtvenlig høst.

Ny rapport: "Analyse af behovet for græsning og høslæt på beskyttede naturarealer"

Rapporten sætter fokus på naturplejebehovet på danske naturarealer. Rapporten synliggør et omfattende behov for græssende dyr og ny viden om fornuftig og mulig sammenbinding af arealer samt om målrettet naturpleje.

Faktaark: Solitærtræer og remisser i produktionslandskabet

Solitærtræer og remisser er vigtige elementer i den visuelle oplevelse af landbrugslandskabet, men også for flora og fauna.

Vandplanerne ophævet - og hvad så?

Miljøministeren og Fødevareministeren har nu afklaret, hvordan man skal håndtere nogle afledte effekter af, at vandplanerne er blevet kendt ugyldige.

15 års genopdyrkningsret - husk at anmelde en evt. genopdyrkning

Husk, at for arealer anmeldt til 15 års genopdyrkningsret skal det oplyses til kommunen, hvis arealerne genopdyrkes

Forudsætninger i VVM-screeninger kan ikke håndhæves

Forudsætninger i VVM-screeninger, der knytter sig til arealanvendelsen, kan ikke håndhæves. Det gælder ikke vilkår om arealanvendelse i en godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven.

Oversigten 2012 - Kulturteknik

Afsnit fra Oversigt over Landsforsøgene 2012.

Markvildtkonference II

Medarrangør af Markvildtkonference II. Naturen i Landbruget – Landbruget i Naturen

Natura 2000 og §3-beskyttet natur

Natura 2000-planer? Høringssvar? Indlæg til aftenmøde på landbocentret den 26. juli 2012.

Hvilke naturudfordringer skal I have fokus på?

Besøg fra Gråsten Landbrugsskole, virksomhedsledere på sidste del af lederuddannelse, vedr. faget "Miljø og ressourcestyring. Den 3. oktober 2012.

Vidensgrundlag, dialog og naturpleje

Natura 2000-stormøde den 10. oktober 2012.

Omtale ved ministerbesøg ved minivådområde testanlæg

Arrangement med besøg af miljøminister Ida Auken ved minivådområde testanlæg ved Gjern den 20. august 2012.

Ida Auken vil involvere landmænd i næste vandplanperiode

Miljøminister Ida Auken ønsker at inddrage landmænd og forskere i fremtidens miljøløsninger og følger dermed aktuelle anbefalinger fra Videncentret for Landbrug.

Kursus for miljøkonsulenter

Afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet.

Randzoneloven Sten W. Laursen

Dias

Afgrænsningen af 2-meter bræmmer langs vandløb ændret ved ikrafttrædelsen af vandplanerne

Med ikrafttrædelsen af vandplanerne den 22. december 2011 er afgrænsningen af hvilke vandløb, der er omfattet af bestemmelsen om 2-meter bræmmer i vandløbslovens § 69, ændret.

Meget dyrt for landmænd at overse de nye bræmmekrav

En del landmænd er ikke klar over, at mange nye vandløb nu er omfattet af bræmmekrav. Hvis 2-meter bræmmerne bliver pløjet op og tilsået, kan det få store økonomiske konsekvenser, da de er omfattet af reglerne for krydsoverensstemmelse.

Bekendtgørelse om randzoner

Bekendtgørelsen, der træder i kraft den 1. september 2012, supplerer reglerne i lov om randzoner.

Hvad forstås ved et vandløb i relation til randzoneloven

Ikke alle grøfter, kanaler og lignende omfattet af vandløbslovens bestemmelser er vandløb. Det forudsætter, at de er tydeligt vandførende hovedparten af året.

Præsentation: Natura 2000 planerne - status og udfordringer

Tolvmandsforeningen den 2. februar 2012.

Præsentation: Hvordan fungerer tilskudsordningerne i praksis?

KU-LIFE den 8. marts 2012.

Præsentation: Natura 2000 handleplaner

Vand- og Natura 2000 koordineringsmøde den 30. april 2012.

Præsentation: Kan støtteordningerne bruges til at opnå gunstig bevaringsstatus?

Natur & Miljø konference den 23. maj 2012.

Præsentation: Naturpleje som forretning

Møde med deltidsudvalget den 24. maj 2012.

Præsentation: De nye natur- og miljøordninger - mål og indhold

DIAPLAN-møde den 11. juni 2012.

Præsentation: Landbrugsstøtte og naturpleje - hvordan opleves reglerne i praksis?

Workhop, Natur og Landbrugskommissionen den 15. november 2012.

Præsentation: Landbrugets ønsker til plejeordningen

Workshop om LDP 2014-2020 den 29. november 2012.

Præsentation: Hvordan fungerer tilskudsordningerne i praksis?

Indlæg på Plantekongres, januar 2012.

Præsentation: Regulation and inspection examples of grassland and natural areas in Denmark

Bruxelles seminar den 13. november 2012.

Natur-, Miljø- og Landskabsplan for pilotejendom ved Lemvig

Et led i udviklingen af koncept og en sammenfattende rådgivning vedrørende Natur-, Miljø- og Landskabsplan på bedriftsniveau.

Natur-, Miljø- og Landskabsplan for pilotejendom ved Kolding, 2012

Et led i udviklingen af koncept og en sammenfattende rådgivning vedrørende Natur-, Miljø- og Landskabsplan på bedriftsniveau.

Møde i København mhp. drøftelse af initiativerne indenfor vildtvenlig høst

Den 25. maj 2012.

Artikel: Tænk vildt når du høster græsmarken

Artikel i Økologisk Nyhedsbrev nr. 5, juni 2012.

Temaaften om vildtvenlig høst

Markvandring i Bjerringbro den 27. juni 2012.

Vildtvenlig høst - så lidt skal der til...

Markvandring i Brønderslev den 4. juli 2012.

Natur- og vildtvenlige tiltag i landbruget

Markvandring i Grenaa den 12. september 2012.

Pressemeddelelse: Er du vild med projekter i marken? - så kom med på markvandring

Markvandring i Kerteminde den 25. september 2012.

Sanglærken synes godt om "lærkepletter"

Markvandring i Spjald den 25. juli 2012.

Naturmarkvandring - "Natur- og vildttiltag i landbruget - udførsel og effekt"

Markvandring i Vildbjerg den 22. september 2012.

Afsluttende rapport