Projektansvarlig

Planteproduktion og næringsstofoptimering

Formålet med projektet er at fastlægge behovet for næringsstoftilførsel til afgrøderne, som bl.a. danner baggrund for de normer, der ligger til grund for udarbejdelse af bedrifternes gødningsplaner og for Plantedirektoratets normsæt. Formålet er endvidere at forbedre næringsstofstrategierne bl.a. ved øget anvendelse af analyser af husdyrgødning og plantemateriale samt optimeret anvendelse af datahåndteringen for jordbundsanalyser. Målet er samlet set at optimere anvendelsen af næringsstofferne og reducere næringsstoftabet.   

Der gennemføres markforsøg til belysning af afgrødernes kvælstofbehov, som danner baggrund for fastsættelse af normerne for afgrødernes kvælstofbehov, der bl.a. indgår i bekendtgørelsen vedr. gødskningsnormerne. Endvidere vil det potentielle næringsstoftab blive beregnet. Datagrundlaget for udarbejdelse af Grønt Regnskab opdateres. Næringsstofstrategierne vurderes med fokus på husdyrgødningsanalyser og kaliumflowet på kvægbrug. Der foretages en monitering af næringsstofindholdet i majs og kartofler, som danner basis for fastsættelse af referenceværdier ved anvendelse af planteanalyser i rådgivningen. Analysedatabasen til håndtering af jordbundsanalyser og fastsættelse af kalkbehovet på den enkelte mark videreudvikles og automatiseres. I samarbejde med KU-LIFE undersøges en ny jordbundsanalyse til fastlæggelse af markens behov for tilførsel af fosfor. 

Samsåning af gødning og korn

Handelsgødning skal placeres ca. 5 cm under og ved siden af sårækken. Samsåning af korn og gødning kan give skade ved anvendelse af store gødningsmængder. Urea giver større skade end andre kvælstofgødninger.

Ny udgave af gødskningsvejledning 2011/12

NaturErhvervstyrelsen har opdateret vejledningen om gødsknings- og harmoniregler 2011/12.

Få styr på forårets gødskningsstrategi nu

Det er sidste udkald. Brug tjeklisten og få overblik over gødningsplan, gødningsindkøb, gødningstyper, udspredningsudstyr, marker med specielle næringsstof- eller kalkbehov mv.

Gødningsregnskabet 2010/11 skal indberettes senest den 31. marts

Manglende indberetning er en overtrædelse af KO-krav 1.17 og kan medføre træk i EB-støtten. I forhold til sidste år er der cirka 8.500 landmænd, der endnu ikke har indberettet.

Frister for udarbejdelse og underskrifter på Skema A, B og B1

Der skal altid være en underskrevet kopi af Skema A på bedriften, medmindre gødningsplanen er lavet i Fællesskemaet i Tast-selv. Skema B1 skal være underskrevet senest den 31. juli, hvis der er harmoniproblemer.

Artikel: 10 kg N ekstra på lerjorderne"

Artikel i Effektivt Landbrug den 23. marts 2012

I ekstraordinære tilfælde er det muligt at få dispensation til ekstra kvælstofkvote ved omsåning

NaturErhvervstyrelsen har meddelt, at det ved omsåning kun er i ekstraordinære tilfælde, hvor jordbrugeren uforvarende har overgødsket, der kan gives dispensation til ekstra kvælstofkvote.

Er der styr på opbevaringskapaciteten for gylle på svinebrug?

Det er vigtigt at tilrettelægge sædskifte og udbringning af gylle i efteråret, så kapaciteten rækker til foråret.

Er der styr på opbevaringskapaciteten for gylle på kvægbrug?

Det er vigtigt at tilrettelægge sædskifte og udbringning af gylle i sommeren og i efteråret, så kapaciteten rækker til foråret.

Planteanalyser afslører næringsmangel i majs

Der er stor variation i indholdet af kalium i majs. Ofte er indholdet lavt, fordi indholdet af kalium i den anvendte gylle har været lavere end forventet.

Ny Husdyrgødningsbekendtgørelse

Regler om udbringning af husdyrgødning og handelsgødning er ændret på flere områder.

Manglende indberetning af gødningsregnskab for planperioden 2010/11

NaturErhvervstyrelsen udsender i denne uge rykkerbreve til cirka 1700 jordbrugere, som endnu ikke har indberettet gødningsregnskab for planperioden 2010/11. Manglende indberetning er en overtrædelse af KO-krav 1.17 og kan medføre træk i EB-støtten.

Ny version af regneark til beregning af dyreenheder mv.

Videncentret, Planteproduktion har ajourført Excel-programmet til beregning af dyreenheder og harmonikrav efter den nye husdyrgødningsbekendtgørelse pr. 1. august 2012. Download version 8.2.

NaturErhvervstyrelsens kontrolinstrukser opdateres løbende

Et link til NaturErhvervstyrelsens kontrolinstrukser inden for landbrug findes på Videncentrets temaside om krydsoverensstemmelse.

Brug af RVI-målinger til at bestemme kvælstofoptagelsen i forsøg

RVI-målinger kan fastlægge kvælstofoptagelsen med en relativt stor sikkerhed, hvis målingerne suppleres med enkelte planteklip. Her beskrives, hvordan RVI-målinger og planteklip bør kombineres for at bestemme kvælstofoptagelsen i et forsøg.

Oversigten 2012 - Gødskning

Afsnit fra Oversigt over Landsforsøgene 2012.

Artikel: "Hver tredje jordprøve er sparet væk."

Artikel i Effektivt Landbrug den 4. august 2012.

Præsentation: Faldende indhold af mineraler i grovfoder og gylle - konsekvenser for gødskning med specielt kalium

Indlæg på Grovfoderseminar 2012.

Præsentation: Faldende indhold af mineraler i grovfoder, og betydningen for indholdet i gødningen

Indlæg på Grovfoderseminar 2012.

Hvor gode er laboratorierne til at analysere jordprøver, gylleprøver og planteprøver?

Der er udarbejdet en rapport med resultaterne af de ringanalyser, der er gennemført i sæsonen 2011-2012. Rapporten omhandler jordanalyser, gylleanalyser og planteanalyser.

Sæson for udtagning af jordprøver

For at sikre fuldt udbytte med færrest omkostninger til kalk og gødning, er det vigtigt, at have jordprøver, der ikke er mere end 5-7 år gamle. Husk kravene på 2,3 DE-brug om prøver hvert 3. år.

Præsentation: Resultater af forsøg med handelsgødning samt mellem- og efterafgrøder

Indlæg på Plantekongres 2013.

Ny version af Mark Analyse Online

"Automatisk" overførsel af analyseresultater fra Mark Analyse Online til Mark Online. Opdateret vejledning "Mark Analyse Online" og til "Hent Jordanalyser via WFS-T til AgroGIS".

Vejledning "Kom godt i gang med Mark Analyse Online"

Vejledning til DLBR Mark Analyse Online.

Hent data fra Mark Analyse Online via WFS

Vejledning til at hente jordanalyser fra Mark Analyse Online via WFS/WFS-T.

Mark Analyse Online - Eksempel på analyserapport

Eksempel på analyserapport.

Resultater af forsøg med handelsgødning samt mellem- og efterafgrøder

Der er gennemført forsøgsserier med kvælstof til forskellige afgrøder, mikronæringsstoffer og forsøg med tidlig såning af vintersæd, efterafgrøder og mellemafgrøder.

Afsluttende rapport